Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 323/2018 Закон за данък върху добавената стойност Х.К.Б. ДИРЕКОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ НА ДАНЪЧНО- ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА НА НАП В. ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 793 ОТ 02.12.2019 ГОДИНА ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В Решение № 126 от 18.10.2019 г., постановено по адм. д. № 323 от 2018 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА МУ ЗА определения данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, за периодите 2014 г. и 2015 г., като в тази си част същото следва да се чете като задължения: за 2014 г. в размер на 2 496.00 лв., главница и 813.69 лв. лихва. За 2015 г. главницата е 1 641.00 лв. и лихвата - 367.88 лв. Общо за ревизирания период дължимата сума за този данък следва да се чете като 7 366.00 лв. главница и 2 515.46 лв. лихви ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В същото решение в частта му за разноските, под формата на юрисконсултско възнаграждение, като същите следва да се считат присъдени в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Велико Търново, а не на Национална агенция по приходите, както е изписано в решението. Респективно да се чете „Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Велико Търново“ вместо „Осъжда Национална агенция по приходите“. Препис от решението да се връчи на страните в едно с призовките. Решението подлежи на обжалване по реда на съдебния акт, за чиято поправка се издава – в 14-дневен срок от узнаването, с жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
2 Административно дело No 313/2019 чл. 304 АПК К.К.М. ЗАМ. МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 800/04.12.2019Г. ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 1786/28.11.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на К.К.М. с ЕГН **********,***, понастоящем изтърпяващ наказание в Затворническо общежитие „Атлант“ – гр. Троян, килия 302. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК. На жалбоподателя да се изпрати препис от решението.
В законна сила на 4.12.2019г.
3 КАНД No 123/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 145 ОТ 04.12.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431 от 19.09.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 716 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
4 КАНД No 122/2019 ЗАНН: НАП Н.А.Д. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 143/05.12.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426 от 18.09.2019г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 708 по описа за 2019 година.
5 КАНД No 129/2019 ЗАНН: НАП Н.А.Д. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 148 от 9.12.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453 от 17.10.2019г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 707 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
6 Административно дело No 101/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 10.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 820/10.12.2019Г. ПОПРАВЯ Решение № 163/27.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 101 по описа на съда за 2019г. както следва: В заключителната част на решението, вместо „Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.“, да се чете „Решението не подлежи на обжалване с оглед нормата на чл. 211, изр. „последно“ от ЗМВР“. Решението не подлежи на обжалване. Настоящото решение да бъде отбелязано в поправеното Решение № 163/27.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 101 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
7 Административно дело No 202/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД - СОФИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 174 ОТ 12.12.2019 Г. ОТМЕНЯ чл. 36 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета от Общински съвет – Дряново с Решение № 589 от 23.09.2015 година, в частта относно въведеното изискване за притежаване на разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за събиране на ИУМПС. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 66, ал. 9 и чл. 68 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета от Общински съвет – Дряново с Решение № 589 от 23.09.2015 година. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати „Рейсър ауто“ ЕООД – гр. София с ЕИК 201327590 сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
8 КАНД No 124/2019 ЗАНН: ИААА В.Е.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 147/12.12.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 430 от 20.09.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 629 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000066 от 28.05.2019 г., издадено от началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Габрово, с което на В.Е.Г. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, е наложена административна санкция – глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл. 18, т. 1 от Наредба № Н-в от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на пътници и товари за собствена сметка, издадена от министъра на транспорта. Решението е окончателно.
9 Административно дело No 149/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Т.Ц. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 170 от 13.12.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Ц. *** против писмо с изх. № ДД-4-А-05.699/01/ от 17.05.2019 година, подписано от зам.-кмет на Община Севлиево. ОСЪЖДА К.Т.Ц. ***, ЕГН ********** *** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 276/2019 ДОПК Д.П.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП В. ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 16.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 179 от 16.12.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. *** против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 203 от 02.10.2019 година на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП – Велико Търново, с което е потвърдено Разпореждане с изх. № 190007-137-0008219 от 11.09.2019 година, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново. ОСЪЖДА Д.П.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Велико Търново юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл. 268, ал. 2 от ДОПК решението е окончателно.
В законна сила на 16.12.2019г.
11 Административно дело No 209/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър М.Д.К. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 175 ОТ 17.12.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалбата на М.Д.К. ЕГН********** *** против обективираното в Писмо изх. №20- 39203- 10.06.2019г. на Началник СГКК Габрово изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, с което на основание чл. 53а, т.1 от ЗКИР са записани данни за собственост върху сграда с идентификатор 14218.518.278.8, а именно заличаването на жалбоподателя като собственик на посочения имот, както и на посочените съсобственици и вписване като собственик на „МВ Янтра“АД Габрово, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Д.К. *** да заплати на АГКК София направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляващи платено по банков път адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА М.Д.К. *** да заплати на „МВ Янтра“АД Габрово направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляващи платено по банков път адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл. 138, ал.1 АПК.
12 КАНД No 130/2019 ЗАНН: ДНСК Д.А.Д. РДНСК ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 150 от 17.12.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 30.10.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 735 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № Г-10-9 от 25.06.2019 г., издадено от началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Габрово, с което на Д.А.Д. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 232, ал. 2 от Закона за устройство на територията, е наложена административна санкция – глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 148, ал. 1 от същия нормативен акт. Решението е окончателно.
13 Административно дело No 169/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 18.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 172 от 18.12.2019 година. ОТХВЪРЛЯ като недоказана и неоснователна искова молба от 13.03.2019 г., с вх. № СДА-01-1002 от 27.06.2019 г. по описа на същия съд, предявена от И.Й.Г., с ЕГН: **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София, с цена на иска 2100.00 /две хиляди и сто/ лв., съставляваща претенция за причинени му неимуществени вреди. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
14 Административно дело No 329/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 18.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 847/18.12.2019Г. ОТСТРАНЯВА от участие в настоящото производство съдия Галин Косев и съдия Даниела Гишина. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 329 по описа на Административен съд – Габрово за 2019. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване
15 Административно дело No 330/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №849/19.12.2019 Г. ОТСТРАНЯВА от разглеждане на адм. дело № 330/2019 година по описа на Административен съд – Габрово съдиите Светлозар Рачев, Галин Косев и Даниела Гишина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 330/2019 година на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване.
16 КАНД No 126/2019 ЗАНН: КЗП ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 149 от 19.12.2019 година. ОТМЕНЯ Решение №82/04.10.2019г. по НАХД№237 по описа на Севлиевски районен съд за 2019г., вместо което ПОСТАНОВИ ИЗМЕНЯ НП №2019-0048502/31.05.2019г. на Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към КЗП против „Техномаркет България”ЕАД гр. София в ЧАСТТА досежно размера на наложената санкция, като намалява размера й от 500 лева на 100 лева на осн. чл. 228 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
17 Административно дело No 303/2019 Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия Х.И.А. КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА БЪЛГ. ГРАЖДАНИ КЪМ ДС И РС Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 20.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 181 ОТ 20.12.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на Х.И.А. /Архимандрит Христодул/ от Дряново /Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/ срещу Решение № 2-1678 от 12.08.2019г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. ОСЪЖДА Х.И.А. /Архимандрит Христодул/ ЕГН********** *** /Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/ да заплати на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия сумата от 500 /петстотин/ лева, юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Частно административно дело No 336/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РИБЕРА ЕООД - СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 20.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 859/20.12.2019 Г. ОТМЕНЯ по жалба на "Рибера" ЕООД Севлиево обективираното в Заповед №10638/10.12.2019г. на Началник отдел "Оперативни дейности" В. Търново в Д“Оперативни дейности“ в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената със Заповедта принудителна административна мярка по чл. 186, ал. 1, б. А ЗДДС "запечатване на стопанисвания от "Рибера" ЕООД търговски обект – магазин за прясна риба, находящ се в гр. Севлиево, ул. "Хан Аспарух" №1, и забрана на достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
19 Административно дело No 262/2019 Закон за местните данъци и такси А.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 23.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 178 от 23.12.2019 година. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 02.12. 2019 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.Б. *** против писмо с изх. № МДТ-01-378 от 30.07.2019 година на старши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Габрово, потвърдено с Решение изх. № МДТ-02-18#1 от 09.09.2019 година на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Габрово. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Габрово за произнасяне като решаващ орган по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ по жалбата на А.Б. с вх. № МДТ-02-18 от 09.08.2019 година. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на А.Й.Б. *** с ЕГН ********** сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 262/2019 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 283/2019 КСО И.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.12.2019г.
РЕШЕНИЕ №183/23.12.2019 Г. ОТМЕНЯ Решение № 36 от 3.10.2019г. на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Габрово и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 07.08.2019г. на Ръководител “ПО” в ТП на НОИ – Габрово. ИЗПРАЩА административната преписка на ТП на НОИ – Габрово за издаване на акт, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Габрово, да заплати на И.М.А. ЕГН ********** *** сумата 400.- /четиристотин/ лева деловодни разноски, сторени в производството пред Административен съд - Габрово. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на Република България.
21 Административно дело No 264/2019 КСО М.Ц.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 176 от 27.12.2019 година. ОТМЕНЯ Решение № 30 от 09.09.2019 година на Директора на ТП на НОИ – Габрово и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 01.08.2019 година на Ръководител „ПО” в ТП на НОИ – Габрово. ВРЪЩА преписката на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Габрово за ново произнасяне по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Габрово да заплати на М.Ц.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева разноски по делото, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 228/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Т.Л.Г.,
Т.Н.Т.,
И.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 30.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №885/30.12.2019 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Л.Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Севлиево по искане на Т.Л.Г. с вх. № ДД-2-Г-11.214 от 25.06.2019 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228 по описа за 2019 година на Административен съд – Габрово в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение
23 Административно дело No 278/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "М.-М.С.-С.Д.-М.Д." - Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 31.12.2019г.
РЕШЕНИЕ № 182/31.12.2019 Г. ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 01-6500/7094 от 12.09.2019г. по описа на ДФЗ, с което е отхвърляне на заявка за плащане № 08/07/280518/47182 от 06.06.2019г. ВРЪЩА преписката на същия орган за ново произнасяне в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, съобразно мотивите на същото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
24 Административно дело No 355/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 31.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 890 ОТ 31.12.2019 ГОДИНА ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустима, поради липса на правен интерес жалба на С.Д.М.,*** против Решение №13 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК. ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустимо, поради липса на правен интерес Искане, заявено жалба на С.Д.М.,*** против Решение №13 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново за спиране или отмяна на допуснатото предварително изпълнение на оспореното Решение №13 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
25 Административно дело No 356/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 31.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 891 ОТ 31.12.2019 ГОДИНА ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустима, поради липса на правен интерес жалба на С.Д.М.,*** против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК. ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустимо, поради липса на правен интерес Искане, заявено жалба на С.Д.М.,*** против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново за спиране или отмяна на допуснатото предварително изпълнение на оспореното Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
26 Административно дело No 357/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 31.12.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 892 ОТ 31.12.2019 ГОДИНА На основание чл. 159, т.4 от АПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1962/31.12.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на С.Д.М. – общински съветник в Общински съвет Дряново срещу Решение № 15 по Протокол № 5 от 23.12.2019г. и срещу Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на т.1 и т.2 от посоченото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването на страните, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово. Да се уведоми жалбоподателят и Общински съвет - Дряново.