О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…………

гр. Габрово, 6.01.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– ГР. ГАБРОВО в закрито съдебно заседание от шести януари, две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

като разгледа материалите по адм. дело № 299 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по настоящото адм. дело е образувано въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /ГАС/ Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител – М.А.Г., дъщеря, против Заповед № 1023 от 4.10.2019 г., издадена от зам. кмета на Община Севлиево, с искане за постановяване на нейната отмяна.

Тъй като жалбата е депозирана директно в Административен съд Габрово, в нарушение на чл. 152, ал. 1 от АПК, съдът е изпратил служебно копие от нея на административния орган и е изискал от него представяне на оспорения акт и преписката по неговото издаване.

Жалбата е била нередовна, тъй като към нея не е бил приложен документ за платена държавна такса. По тази причина с Разпореждане № 740 от 13.11.2019 г. на АСГ, на жалбоподателката е указано да отстрани така установения порок, както й е даден и срок за това. Посочена е и последицата от незпълнение на указанието в така определения срок – оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Разпореждането е връчено със Съобщение на пълнолетно лице, живущо на адреса – Момчил Добрев, на 12.12.2019 г. В предоставения на жалбоподателката срок нередовността не е отстранена, жалбата е останала нередовна, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Освен това в резултат на изискването на административната преписка в АСГ е постъпило съпроводително писмо на кмета на Община Севлиево, с което по делото е приложена оспорената заповед и преписката по издаването й. Процесната Заповед е № 1023 от 4.10.2019 г. за одобряването на ПУП – План за регулация и застрояване за разделянето на УПИ XIII – 1069 на два нови УПИ: XIX – 4539 и  XIII – 1069, кв. 20, гр. Севлиево и изменение на страничната регулация, съобразно предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.03.2019 г. към договор от 10.09.2019 г.

От изпратената в съда преписка е видно, че с последваща своя Заповед № 1168 от 15.11.2019 г. зам. кметът на Община Севлиево е отменил горепосочената първоначално издадена заповед. Отмяната е направена с мотива, че заинтересованото лице и настоящ жалбоподател – М.К.С., не е била уведомена за заявлението за промяната в ПУП и за проекта за ПУП – ПЗР, с оглед на което е била лишена от правото да подаде възражения в срок, което съставлява нарушение на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

С оглед на така изложеното съдът намира, че е налице и недопустимост на настоящото производство, тъй като ИАА, против който е подадена тя, е отменен /оттеглен/ от органа, който го е издал и лицето няма правен интерес да го оспорва. Това е второ и самостоятелно основание за прекратяване на настоящото дело.

 

В тази връзка и на основание чл. 159, т. 4 и чл. 158, ал. 1, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 151, т. 3 от АПК, Административен съд Габрово

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител– М.А.Г., дъщеря, против Заповед № 1023 от 4.10.2019 г., издадена от зам. кмета на Община Севлиево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 299 от 2019 г. по описа на същия съд.

 

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.              

  

 

 

                                                                                    СЪДИЯ:    

                                                                        /ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№…………

гр. Габрово, 13.11.2019година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– ГР. ГАБРОВО в закрито съдебно заседание от тринадесети ноември, две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

като разгледа материалите по адм. дело № 299 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по настоящото адм. дело е образувано въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /ГАС/ Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител – М.А.Г., дъщеря, против Заповед № 1023 от 4.10.2019 г., издадена от зам. кмета на Община Севлиево, с искане за постановяване на нейната отмяна.

Тъй като жалбата е депозирана директно в Административен съд Габрово, в нарушение на чл. 152, ал. 1 от АПК, съдът следва да препрати служебно копие от нея на административния орган и да изиска от него представяне на оспорения акт и преписката по неговото издаване.

Жалбата е нередовна. Към нея не е приложен документ за платена държавна такса. По тази причина на жалбоподателката следва да се укаже да отстрани така установения порок, както и да й се даде срок за това. Не са налице и доказателства, че лицето, подписало жалбата, е дъщеря на жалбоподателката.

 

В тази връзка и на основание чл. 154, ал. 1, чл. 153, ал. 1, чл. 170, във вр. с чл. 9, ал. 4 от АПК, Административен съд Габрово

РАЗПОРЕДИ:

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител – М.А.Г., дъщеря.

УКАЗВА на жалбоподателката, че същата следва в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за издаване на настоящия съдебен акт да внесе по сметката на Административен съд Габрово държавна такса за разглеждане на настоящото дело и в същия срок да приложи по делото оригиналния платежен документ.

В същия срок следва да представи доказателства, че лицето, подписало жалбата, е нейна дъщеря /напр. акт за раждане/.

При неизпълнение на така дадените указания в посочения срок жалбата ще се остави без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

 

ЗАДЪЛЖАВА кметът на Община Севлиево да изпрати по делото заверени препис от оспорения акт и преписката по неговото издаване, вкл. списък на заинтересованите лица и адреси за призоваването им, доказателства за наличието на компетентност на автора Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител – М.А.Г., дъщеря да издава актове от типа на процесния, както и доказателства за датата, на която жалбоподателката е получила процесната Заповед.

На Община Севлиево да се изпрати препис от жалбата.

 

Препис от разпореждането да се изпрати на страните в едно със съобщенията.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.              

  

 

 

                                                                                    СЪДИЯ:    

                                                                        /ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА