Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   151 

 

гр. Габрово, 08.01.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

                                                                                       ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ЕЛКА СТАНЧЕВА и с участието на прокурор СТОЯН ПЕТКОВ като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина КАНД № 127 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Касационното производство е образувано по депозирана в законния срок жалба  от К.Д.Д. ***, подадена чрез надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат, против Решение № 427 от 11.10.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 624 по описа за 2019 година. С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 2522075, с който на К.Д. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева.

В касационната жалба жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено при неправилно прилагане на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в несъобразяване на правилата за разпределение на доказателствената тежест. Прави се искане за отмяна на съдебното решение и постановяване на друго по същество, с което да бъде отменен процесният електронен фиш.

Касационният жалбоподател не се явява, представлява се в открито съдебно заседание от надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат, поддържа се жалбата, както и искането по същество, като подробни съображения са изложени в депозирани по делото писмени бележки.

Ответната по жалбата страна не се представлява в открито съдебно заседание, не се заявява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗДвП собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение, а собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

От събраните по делото доказателства се установява, че към момента на извършване на процесното нарушение - 30.10.2018 година – собственик на процесния автомобил е Х. И. Д., който към посочения по-горе момент е бил непълнолетен. С процесния електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от с.з. е наложена глоба на К.Д.Д. – майка на собственика на автомобила, но Д. нито е вписана в документите по регистрацията на автомобила като негов собственик/ползвател, нито е била изпълнена процедурата по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП по представяне от собственика на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство, при осъществяване на която, на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Видно от свидетелските показания на П. Г. – автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово, работил по видеоклипа, заснет във връзка с констатиране на процесното нарушение, по негова лична преценка фишът бил издаден на майката на лицето, посочено като собственик на автомобила, която била посочена за подател и получател на документите по регистрация на автомобила.

Настоящият съдебен състав намира, че когато собственик на автомобила е непълнолетен /на възраст от 14 до 18 години/, декларацията по чл. 188, ал. 1 от ЗДвП следва да изхожда /да бъде подписана/ именно от него - собственика, а за да произведе тя ефект, следва да бъде приподписана от някой от родителите на непълнолетния, който акт е израз на дължимото попечителско съдействие по чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ и чл. 129, ал. 1 от Семейния кодекс /СК/. На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/ административнонаказващият орган следва да уведоми Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Ако интересите на детето и родителя са противоречиви, административнонаказващият орган може да назначи особен представител на детето, който може да е и социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“ – чл. 129, ал. 2 от СК във връзка с чл. 15, ал. 7 от ЗЗДт. Ако непълнолетният собственик не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство, то административнонаказателната отговорност ще се носи по правилата на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗАНН. В случай че непълнолетният собственик на моторното превозно средство е навършил 16-годишна възраст, то съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗДвП следва да му бъде наложено предвиденото за нарушението наказание, а ако то е глоба, както е в случая, следва да бъде заменено с обществено порицание съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗАНН /вж. и т. 1 от Постановление № 10 от 28. IX. 1973 г., Пленум на ВС/.

Като е приел, че касационният жалбоподател – родител на непълнолетния собственик на процесния автомобил следва да отговаря за извършеното с автомобила нарушение по ЗДвП, районният съд е постановил решението си при неправилно приложение на материалния закон, поради което решението следва да бъде отменено и да бъде постановено друго решение по същество, с което да бъде отменен процесният електронен фиш.

Неправилното определяне на лицето, което следва да носи административнонаказателна отговорност за процесното нарушение, прави безпредметно обсъждането на доводите, свързани с обективната страна на административното нарушение.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 222, ал. 1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 427 от 11.10.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 624 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 2522075, с който на К.Д.Д. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева.

 

             Решението е окончателно.

 

 

                                                                                         

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

                                                                                            2.