Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

156

 

 

гр. Габрово, 08.01.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

                                                                                       ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ЕЛКА СТАНЧЕВА и с участието на прокурор СТОЯН ПЕТКОВ като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина КАНД № 137 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Касационното производство е образувано по жалба от А.В.Д. *** против Решение № 31 от 01.11.2019 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 57 по описа за 2019 година. С обжалваното решение е изменено Наказателно постановление /НП/ № 9 от 31.05.2018 година на Кмета на Община Дряново, с което на А.Д. за нарушение на чл. 3, т. 1 от Наредба № 1 за спазване на обществения ред и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от същата Наредба е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като въззивният съд е намалил размера на глобата на 100 /сто/ лева.

В жалбата се твърди, че обжалваното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като констатациите за превишаване нормите за шум се правят по Закона за здравето и Закона за защита от шума в околната среда, а в случая незаконосъобразно е съставен акт за установяване на административно нарушение по Наредба на Общински съвет – Дряново без шумът да е измерен по законовия ред, само въз основа на противоречиви свидетелски показания. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение и потвърденото с него НП.

Касационният жалбоподател в открито съдебно заседание се явява лично, поддържа жалбата, както и искането по същество.

             Ответната по жалбата страна Община Дряново не се представлява в открито съдебно заседание, не се заявява становище по касационната жалба.

             Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата, като намира, че обжалваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за неоснователна по следните съображения:

Приетата от съда фактическа обстановка, подробно изложена в мотивите на решението, съответства на събраните по делото доказателства и се споделя изцяло от настоящият състав на съда. Последният споделя и правните изводи на първоинстанционния съд.

Наведените от касационния жалбоподател доводи за неправилност на обжалваното решение поради неправилно приложение на материалния закон са неоснователни и недоказани. В случая не става въпрос за шум като фактор на жизнената среда по смисъла на Закона за здравето и предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда, за да е приложим посоченият закон. Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда, последният не се прилага за предизвикан шум от домашни дейности и от съседи в жилищна сграда, а съгласно ал. 5 изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В случая е приложима именно Наредба № 1 за спазване на обществения ред, приета с Решение № 220 от 28.01.2009 година  на Общински съвет – Дряново, която Наредба е приета по реда на ЗМСМА, а текстът ѝ е публикуван и достъпен на интернет страницата на Общински съвет – Дряново - www.obs-dryanovo.com. Според посочената като нарушена разпоредба на чл. 3, т. 1 от Наредбата, забранява се да се предизвиква шум, независимо от неговия произход, нарушаващ спокойствието на гражданите, за времето от 22.00 /23.00 часа през летния сезон/ до 06.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а в почивни или празнични дни от 22.00 /23.00 часа през летния сезон/ до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Забраната не се прилага при обществени прояви, разрешени по установения ред, семейни тържества в домовете, ако е налице съгласие на съседите, управителя или управителния съвет на етажната собственост. За семейни тържества, провеждани в домове или търговски обекти, съгласието се обезсилва в случай на постъпване на сигнал в РУ—Дряново за нарушение по тази точка. Без значение е конкретният източник на шума, както и нивото на последния, стига шумът да е предизвикан в посочените времеви интервали от денонощието и да нарушава спокойствието на гражданите.

Настоящият състав на касационната инстанция намира, че процесното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, и не представлява маловажен случай, към който да бъде приложен чл. 28 от ЗАНН. Макар и в НП да липсват данни, че нарушението е повторно или системно, със същото се накърняват отношения в сферата на обществения ред и правата на гражданите, и конкретното деяние не се характеризира като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид.

Съдът намира, че въззивният съд правилно е намали размера на наложената глоба до минимално предвидения от Наредбата /чл. 32, ал. 1/ размер – 100 /сто/ лева, доколкото липсва превес на отегчаващи вината обстоятелства и данни за поредност на нарушението.

Районен съд – Дряново е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях. Изложеното води до извода, че решението на Районен съд – Дряново следва да бъде оставено в сила.

 

             Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

             Р Е Ш И :

            

             ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 01.11.2019 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 57 по описа за 2019 година.  

 

             Решението е окончателно.           

 

                     

            

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                     

                                                                                               2.