Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 130/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.С.,
А.А.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 180/02.01.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на А.И.С. и А.А.С. *** против Заповед №0443/17.05.2019г. на Зам. Кмет на Община Севлиево, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА А.И.С. и А.А.С. *** да заплатят на зам. Кмет на Община Севлиево сума в размер на 720 лева- възнаграждение за адвокат, представляващи направените разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 24.1.2020г.
2 Административно дело No 269/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 184 от 6.01.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-1493 от 4.10.2019 г., подадена от С.С.Г. ***, с ЕГН: **********, против Заповед № 1847 от 13.09.2019 г., издадена от кмета на Община Габрово, с която се прекратява наемното правоотношение между Община Габрово и жалбоподателката, поради изтичане на срока за настаняване и отпадане на условията за настаняване в общинско жилище, които мотиви са обективирани в решение на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРЖННОЖ, проведено на 6.06.2019 г. – Протокол № 6, като неоснователно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
В законна сила на 6.1.2020г.
3 Административно дело No 299/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.К.С. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 6.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.01.2020 ГОДИНА на основание чл. 159, т. 4 и чл. 158, ал. 1, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 151, т. 3 от АПК, Административен съд Габрово ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1669 от 8.11.2019 г., подадена от М.К.С. ***, с ЕГН: **********, чрез процесуален представител– М.А.Г., дъщеря, против Заповед № 1023 от 4.10.2019 г., издадена от зам. кмета на Община Севлиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 299 от 2019 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. т.1/2020 г. стр. 6 реш. №4
4 КАНД No 132/2019 ЗАНН: ДИТ БЕЛИРЕНТ ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 154/06.01.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29/21.10.2019г. по НАХД№68 по описа на Районен съд Дряново за 2019г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
5 КАНД No 134/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Ш. РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 06.01.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение №83/07.10.2019г. по НАХД№305/2019г. по описа на Севлиевски районен съд, вместо което ПОСТАНОВИ : ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС Севлиево. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
6 КАНД No 127/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 151 ОТ 08.01.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 427 от 11.10.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 624 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 2522075, с който на К.Д.Д. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно.
7 КАНД No 128/2019 ЗАНН: НАП Н.А.Д. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 152 ОТ 08.01.2020Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 17.10.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 706/2019 година. Решението е окончателно.
8 КАНД No 137/2019 ЗАНН: Общини А.В.Д. ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 156 ОТ 08.01.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 01.11.2019 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 57 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
9 Административно дело No 279/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 9.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 185 от 9.01.2010 година. ОТМЕНЯ ДАДЕНИЯ ХОД ПО СЪЩЕСТВО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1594 от 25.10.2019 г., подадена от М.Д.К.,***, с ЕГН: **********,*** да предостави поискана от жалбоподателката на 5.09.2019 г. придружителна документация за принудително премахване на временно покритие от дървени греди, арматурни мрежи и найлонов полиетилен за предпазване от атмосферни влияния на остатъците от разрушения й дом и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 279 от 2019 г. по описа на същия съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. т.1/2020 г. стр. 12 реш. №9
В законна сила на 23.1.2020г.
10 Административно дело No 331/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Е.Я. АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 9.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 22 ОТ 09.01.2020 ГОДИНА На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 150, ал. 1, т. 5– 7, чл. 151, 3 и 4 от АПК, Административен съд Габрово ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1881 от 16.12.2019 г., подадена от П.Е.Я., с ЕГН: **********, находящ се в Следствен арест гр. Габрово, срещу Адвокатска колегия гр. Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. т.1/2020г. стр. 14 реш. №10
11 Частно административно дело No 4/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ "С.-П.К." - Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 9.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №23/09.01.2020 ОБЯВЯВА нищожността на Разпореждане с изх. № РД-06-02 от 02.01.2020 година на Директора на РЕМО „Етър“, с което е отказано допускането на предварително изпълнение на Заповед № 98 от 11.11.2019 година на Директора на РЕМО „Етър“. ИЗПРАЩА делото като преписка за прилагане по адм. дело № 307/2019 година на настоящия съд и произнасяне по направеното от едноличен търговец П.С.К. с наименование на фирмата „Стеф-П.К.“*** искане с правно основание чл. 60 във връзка с чл. 90, ал. 3 от АПК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 98 от 11.11.2019 година на Директора на РЕМО „Етър“. ОСЪЖДА РЕМО „Етър“ - Габрово да заплати на едноличен търговец П.С.К. с наименование на фирмата „Стеф-П.К.“*** и ЕИК 107042992 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 310/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г." Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 2/14.01.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение от 7.11.2019 година на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ /ОПОС/, в частта му по т.2, абзац „трети“. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров И. в частта му против Решение от 7.11.2019 година на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ /ОПОС/, в частта му по т.2, абзац „първи“ и абзац „втори“ и по т.3 Решението в тази му част подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ оспорването на Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров И. в частта му против Решение от 7.11.2019 година на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ /ОПОС/, в частта му по т.1. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 310/2019г. по описа на Административен съд – Габрово в тази му част. Решението в тази му част /с характер на определение/ подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
13 КАНД No 131/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 153/14.01.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 450 от 11.10.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 801 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
14 Административно дело No 213/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.М.,
Е.Р.Р.,
З.Д.Д.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 187 от 15.01.2020 година. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 54 от 5.07.2019 г., издадено от главен архитект на Община Севлиево, с което на 1.“Идеал Стандарт – Видима“ АД, Севлиево, ЕИК: 107021444; М.Х.М. *** с ЕГН: **********; Е.Р. *** с ЕГН: **********; З.Д. *** с ЕГН: **********; Наследници на П. Данчев Станев от гр. Севлиево, ЕГН: **********: -П.Д.П.,*** с ЕГН: **********; -Р.Р.Б., от гр. Севлиево, с ЕГН: ********** -П.Р.Р., от гр. Павликени, с ЕГН: **********; З.Х.З., ЕГН: **********,***; И.И.Т., ЕГН: **********,***; Х.Т. Дянков, ЕГН: **********,***; С.М.Р., ЕГН: **********,***; М.И.З., ЕГН: **********,***; Д.Г.Д., ЕГН: **********,***; Е.М.С., ЕГН: **********,***; Ч.М.Р., ЕГН: **********,***; Б.Я.Я., ЕГН: **********,***; И.Я.Я., ЕГН: **********,***; В.В.З., ЕГН: **********,***; И.П.Е.,***; Д.И.З., ЕГН: **********,***; И.Г.Б., ЕГН: **********,***, р-н Слатина; П.Д.Б., ЕГН: **********,***, р-н Витоша; Х.Б.Х., ЕГН: **********,***, р-н Приморски; В.Б.Х., ЕГН: **********,***, р-н Приморски; М.Г.Х., ЕГН: **********,***; П.Г.Б., ЕГН: **********,***; М.И.Д., ЕГН: **********,***; П.И.Л., ЕГН: **********,***; К.И.П., ЕГН: **********,***; И.П.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, р-н Илинден; М.И.С., ЕГН: **********,***; И.О.М., ЕГН: **********,***; И.Й.С., ЕГН: **********,***; Й.Й.С., ЕГН: **********,***; Р.Р.Б., ЕГН: **********,***, р-н Красно село и М.Х.Д., ЕГН: **********,***, се разрешава строеж: Надстрояване на административна сграда в УПИ V, кв. 122 по плана на гр. Севлиево, застроена площ – 587.88 кв. м, пета категория в ПИ с идентификатор: 65927.501.5174.42 по КККР на гр. Севлиево, по Жалба с вх. № СДА-01-1215 от 31.07.2019 г., подадена от М.Х.М. ***, ЕГН: **********; Е.Р. ***, ЕГН: ********** и З.Д. ***, ЕГН: **********.*** да заплати на жалбоподателката М.Х.М. ***, ЕГН: **********, направени по делото разноски в размер на 1030.00 /хиляда и тридесет/ лв., от които 1000.00 лв. адвокатски хонорар и 30.00 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на М.Г.Х. от гр. Севлиево, с ЕГН: **********, заинтересована страна, направени по делото разноски – изплатен адвокатски хонорар, в размер на 500.00 /петстотин/ лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото издаване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
15 Административно дело No 174/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ДРЯНОВСКА ПРОБУДА -2008 ГР. ДРЯНОВО ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 23 ОТ ЗНЧ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ГОД. СУБСИДИЯ ЗА 2018Г. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 17.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 1/17.01.2020 Г. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение от 19.06.2019г. на Временна комисия по чл. 23 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ за преразпределяне на средствата по Бюджета за дейност „Читалища“ за 2018г. на регистрираните читалища от община Дряново. ВРЪЩА делото като преписка на ответната комисия за произнасяне в съответствие с дадените указания в мотивите на настоящото решение и съобразно указанията дадени в мотивите на Решение № 61/5.06.2018г. постановено по АД № 60/2018г. на Административен съд – Габрово, в едномесечен срок от уведомяването. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на Народно читалище “****” Дряново, ул. Васил Левски № 22, Булстат **** сумата 560,00 /петстотин и шестдесет лева/ деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
16 Административно дело No 312/2019 Закон за достъп до обществена информация Е.М.Д. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 17.01.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение №22 от 08.11.2019г. на Секретар на Община Севлиево, с което постановен частичен отказ за предоставяне на обществена информация по Заявление вх. № РД-05-10.32 от 09.10.2019г. и Уточнение към него с вх. № РД-05-10.32- /2/ от 25.10.2019г на Е.М. Димитрова- Данкова ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Е.М. Димитрова- Данкова, направените от нея съдебни разноски за настояща съдебна инстанция в размер на 10.00 лв., съставляващи заплатена държавна такса. ВРЪЩА преписката на ответника за ново разглеждане и произнасяне по така подаденото заявление в законния срок, считан от момента на влизане в сила на настоящия съдебен акт. Решението не подлежи на обжалване на осн. чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
В законна сила на 17.1.2020г.
17 Административно дело No 212/2019 Закон за данък върху добавената стойност ВИЛИМИРА ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 186 от 20.01.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБА вх. № СДА-01-1204 от 29.07.2019 г., подадена от „Велимира М“ ЕООД, със седалище гр. Габрово, ЕИК: 107565868, против Ревизионен акт /РА/ № Р-04000418006395-091-001 от 12.04.2019 г., издаден от Валентин Недялков, началник сектор, възложил ревизията и Роза Дудушка-Кошутанска, главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, при ТД на НАП – Велико Търново, за задължение в размер на 13 468. 48 лв., потвърден с Решение № 85 от 5.07.2019 г. на директор Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ І Велико Търново. ОСЪЖДА „Велимира М“ ЕООД, със седалище гр. Габрово, ЕИК: 107565868 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Велико Търново сумата от 934.05 лв., съставляваща деловодни разноски – юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му чрез касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
18 Административно дело No 7/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ШОПОВ -ТРАНС ЕООД МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 22.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №52/22.01.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Шопов транс“ ООД – гр. Севлиево срещу Министерски съвет на Република България с претенция за заплащане на имуществени вреди в размер на 9717.73 лева и 148.00 лева обезщетение за забава. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до ищеца, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.
19 Административно дело No 215/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 23.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 58 ОТ 23.01.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, жалба, наименована „молба“, на М.Д.К.,***, с ЕГН: **********, против Определение № 3195 от 6.03.2019 г. по адм. д. № 14878 от 2018 г. на ВАС – 5-членен състав с искане за прогласяване на неговата нищожност и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 215 от 2019 г. на същия съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката със съобщението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от неговото узнаване чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
20 Административно дело No 332/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Е.Я. СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 23.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65/23.01.2020 Г. На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 150, ал. 1, т. 5– 7, чл. 151, 3 и 4 от АПК, Административен съд Габрово, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заявление/Жалба с вх. № СДА-01-1882 от 16.12.2019 г., подадена от П.Е.Я., с ЕГН **********, находящ се в Следствен арест гр. Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
21 Административно дело No 1/2020 Закон за данък върху добавената стойност ЕДЕРИСЕЛ БИЛДИНГ ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 23.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 66 ОТ 23.01.2020 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1 от 2020 г. по описа на същия съд и ПРИСЪЕДИНЯВА същото към административно дело № 287 от 2019 г. по описа на същия за общо разглеждане на жалбите по двете дела в общо дело и за произнасяне по тях с общ съдебен акт. Препис от определението да се връчи на страните и вещото лице в едно със съобщенията. Определението не подлежи на обжалване.
22 Административно дело No 337/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г." Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 27.01.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров Иванов в частта му против Решение от 3.12.2019 година на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ /ОПОС/ във връзка с установено нарушение при процедура по възлагане на обществена поръчка и сключен договор с № ОП-34 от 12.08.2019г. ОСЪЖДА Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров Иванов да заплати на Министерството на околната среда и водите – София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22 сумата 100.- /сто/ лева, юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
23 Административно дело No 304/2019 Закон за корпоративното подоходно облагане АЛ РИАЛ БИЙЧ ООД - ГР. СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОДОП - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 28.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 74 ОТ 28.01.2020 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 304/2019 година на Административен съд – Габрово. ПОВДИГА спор за подсъдност с Административен съд – Варна. ИЗПРАЩА делото на състав по чл. 135, ал. 3 от АПК за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 339/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г." Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 7 от 28.01.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров Иванов против Решение от 2.12.2019 година на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ /ОПОС/ във връзка с установено нарушение при процедура по възлагане на обществена поръчка въз основа на която е сключен договор с № ОП-33 от 12.08.2019г. ОСЪЖДА Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявана от кмета на общината Иван Тодоров Иванов да заплати на Министерството на околната среда и водите – София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22 сумата 100.- /сто/ лева, юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
25 Административно дело No 8/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Г.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 20 от 28.01.2020 година. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 148 - МИ от 08.01.2020г. на ОИК Дряново. ОСЪЖДА ОИК Дряново да заплати на М.Г.М. *** сума в размер на 500 лева, представляваща направени от нея разноски по делото, като отхвърля искането да заплати ДТ в размер на 10 лева. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Дряново за произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото Решение. Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
26 Административно дело No 343/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 29.01.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба от „Общински пътнически транспорт“ЕООД, представляван от управител със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Ст. Караджа№2 срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №10639 от 10.12.2019 г. издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" – В. Търново, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление /ЦУ/ на НАП. Решението може да се обжалва чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 11/2020 Изборен кодекс М.Г.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 21 от 29.01.2020 година. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 147 - МИ от 08.01.2020г. на ОИК Дряново. ОСЪЖДА ОИК Дряново да заплати на М.Г.М. *** сума в размер на 500 лева, представляваща направени от нея разноски по делото, като отхвърля искането за разноски в размер на 10 лева ДТ. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Дряново за произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото Решение. Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
28 Административно дело No 13/2020 Изборен кодекс С.Д.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 30.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 79/30.01.2020 Г. На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 159, т. 1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-150 от 27.01.2020г., подадена от С.Д.М. ***, в качеството му на общински съветник в Община Дряново от коалиция Местна коалиция БСП за България /АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна/ срещу Решение №148- МИ/08.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Дряново. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
29 Административно дело No 14/2020 Изборен кодекс С.Д.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 30.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 80/30.01.2020 Г. На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 159, т. 1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-154 от 27.01.2020г., подадена от С.Д.М. ***, в качеството му на общински съветник в Община Дряново от коалиция Местна коалиция БСП за България /АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна/ срещу Решение №147- МИ/08.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Дряново. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
30 Частно административно дело No 17/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕДЕЛВАЙС 1 МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - В. ТЪРНОВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 30.1.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 82/30.01.2020г. ОТМЕНЯ по жалба на «ЕДЕЛВАЙС 1 М.В.»***, с ЕИК 203321561, представлявано от управителя на дружеството М.В.В., чрез пълномощника адв. М.А. обективираното в Заповед за налагане на ПАМ № 10648/19.12.2019г. на Началник на отдел "Оперативни дейности" – Велико Търново в Дирекция “Оперативни дейности“ в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената със Заповедта принудителна административна мярка «запечатване на търговски обект ресторант «Еделвайс 1» и забрана за достъп до него» за срок от 14 дни, на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС. ЗАДЪЛЖАВА Началник на отдел "Оперативни дейности" – Велико Търново в Д“Оперативни дейности“ в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да възстанови положението, съществувало преди изпълнението на принудителна административна мярка – «запечатване на търговски обект ресторант «Еделвайс 1» и забрана за достъп до него», постановена със Заповед за налагане на ПАМ № 10648/19.12.2019г. на Началник на отдел "Оперативни дейности" – Велико Търново в Дирекция “Оперативни дейности“ в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ТД на НАП – Велико Търново да заплати на «ЕДЕЛВАЙС 1 М.В.»***, с ЕИК 203321561 сумата 350.- /триста и петдесет/ лева, деловодни разноски Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.1.2020г.
31 КАНД No 139/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ТРЯВНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.1.2020г.
РЕШЕНИЕ № 2 от 30.01.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение 77 от 17.10.2019 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 82 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.