Р Е Ш Е Н  И  Е  

 

54

 

гр. Габрово, 20.03.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря МАРИЕЛА КАРАДЖОВА и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 27 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 10, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/.

Съдът е сезиран с жалба от П.Д.И. *** против Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 03.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и неправилна, не съдържа фактически основания, издадена е в нарушение на материалния закон. Развити са подробни съображения за липса на недобросъвестност в поведението на И., свързано с неподаване на декларация относно настъпилата промяна в семейното ѝ положение, който факт най-вероятно е дал повод за издаване на оспорената заповед. Прави се искане за отмяна на заповедта. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

В открито съдебно заседание жалбоподателката П.И. не се явява, представлява се от надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат /л. 7/, поддържа се жалбата, както и искането по същество. Представя се списък на разноските /л. 28/.

Ответната страна Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево се явява лично в открито съдебно заседание, оспорва жалбата, по същество прави искане за постановяване на съдебен акт съобразно събраните по делото доказателства.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна, срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол, и в законоустановения срок по чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 10, ал. 5 от ЗСПД. Оспорената заповед е връчена лично на жалбоподателката И. на 05.02.2020 година, видно от отбелязването върху самата заповед /л. 15/, а жалбата срещу заповедта е подадена в съда на 12.02.2020 година /л. 1/.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните, и като извърши служебна проверка за законосъобразност по реда чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С оспорената Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 03.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево /л. 15/ на жалбоподателката И. е отказана месечна помощ по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за детето П.И.П.с мотив, че помощта се отказва на основание чл. 14, ал. 5 от ЗСПД. Заповедта е издадена на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСПД, чл. 4 от Правилника за прилагане на ЗСПД във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗСПД и заявление-декларация с вх. № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 21.01.2020 година.

Със Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/278 от 04.02.2019 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево на жалбоподателката И. е отпусната месечна помощ по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за детето П.И.П.за срок от 01.01.2019 до 31.12.2019 година и в размер на 32 лева /л. 21/.

Заповедта е издадена по повод на Заявление-декларация с вх. № ЗСПД/Д-ЕВ-С/278 от 30.01.2019 година /л. 23-24/, в коeто жалбоподателката е посочила, че е омъжена и е представила удостоверения за своите доходи и тези на съпруга ѝ /л. 25-26/.

На 21.01.2020 година И. е подала Заявление-декларация с вх. № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 /л. 17-18/, в което е посочила, че е разведена и е приложила удостоверения за своите доходи /л. 19/.

Длъжностно лице при Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево е посочило в заявление-декларацията, че И. няма право на месечна помощ за отглеждане на 1 дете с мотив: На основание чл. 14, ал. 5 от ЗСПД. Лицето не е декларирало и не е уведомило писмено ДСП – Севлиево за настъпилите промени, при които е отпусната месечната помощ, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването – осн. чл. 10, ал. 2 от ЗСПД. Задвижена процедура за възстановяване на недобросъвестно получените месечни помощи /л. 18, гръб/.

Съгласно чл. 10, ал. 4 от ЗСПД семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ППЗСПД предвижда, че директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението-декларация със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Правото на месечна помощ по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД възниква по силата на закона, когато са налице посочените в разпоредбата правопораждащи факти и се упражнява по реда на чл. 17 от ППЗСПД - въз основа на подадено заявление-декларация по образец. Отказ за отпускане на помощта на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСПД следва да бъде издаден при установена липса на материалноправните предпоставки за възникване правото на исканата помощ, уредени в ЗСПД, каквато липса в случая не се твърди.

В процесния случай в оспорената заповед липсват мотиви, че жалбоподателката не отговаря на условията за отпускане на заявената помощ. Посочената разпоредба на чл. 14, ал. 5 от ЗСПД регламентира, че лицата, недобросъвестно получили семейни помощи по чл. 7, 8, 8д и 8е, включително и при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2, когато това е довело до недобросъвестно получаване на семейни помощи, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година. Разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от ЗСПД е основание за издаване на отделен акт, с който не се отказва отпускането на исканата помощ, а правоимащите лица се лишават от помощ до възстановяване на дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година. Акт с такова съдържание в случая е издаден - Заповед № 0702-РД01-0021 от 11.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево, която е предмет на съдебен контрол по адм. дело № 41/2020 година на Административен съд – Габрово, като заповедта е отменена с Решение № 53 от 20.03.2020 година.

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че оспорената Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 03.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма и при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, но в противоречие с материалния закон и в несъответствие с целта на закона, поради което заповедта се явява незаконосъобразна и  като такава следва да бъде отменена, а преписката следва да бъде върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението-декларация, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

Искането на оспорващата страна и на процесуалния ѝ представител за присъждане на направените по делото разноски и възнаграждение за процесуално представителство е своевременно направено и основателно с оглед крайния изход на спора, поради което следва да бъде уважено. На оспорващата страна следва да бъде присъдена сумата от 10 /десет/ лева платена държавна такса /л. 9/, а на адв. Н.Й. Николова – Генова от АК – Габрово следва да бъде присъдена сумата от 500 /петстотин/ лева за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 03.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево.

ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево за ново произнасяне по заявление-декларация на П.Д.И. ***/Д-ЕВ-С/123 от 21.01.2020 година, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на П.Д.И. с ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на адв. Н.Й. Н. – Г. от АК – Габрово, гр. Севлиево, ул. „*****“ № ** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция.

 

Решението е окончателно на основание чл. 10, ал. 6 от ЗСПД.

 

 

 

                                                                   

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: