О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№229

гр. Габрово, 4.03.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито заседание на четвърти март две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Рачев адм. дело № 35 по описа за 2020 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по повод жалба с вх. № 316/18.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на “****”***– С***, ул. Никола Петков № 60, представлявано от управителя на дружеството ****** против Заповед за налагане на санкция № РД-26-ЗСЛЗ-17, Габрово, 17.01.2020г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово.

           При извършената проверка относно редовността на жалбата, съдът установи, че последната не отговаря на законовите изисквания за редовност по чл. 151, т. 3 от АПК – към жалбата не е приложен документ за платена държавна такса.

            С оглед тези констатации, с Разпореждане № 122/19.02.2020г. съдът с оглед процесуална икономия е конституирал страните по делото и е насрочил открито съдебно заседание, но в същото време е указал на жалбоподателя в седемдневен срок от получаване на съобщението да заплати държавна такса в размер на 50.- /петдесет/ лева по сметката Административен съд – гр. Габрово IBAN: ***, BIC: ***едстави документ, удостоверяващ плащането в деловодството на съда по номера на делото.

            Изрично е указано също, че при неотстраняване в срок на посочената нередовност производството ще бъде прекратено, а насроченото съдебно заседание няма да бъде проведено.

            Разпореждането е връчено лично на посочения в жалбата адрес за призоваване – адв. С.Б.,***, на 20.02.2020г. В определения седемдневен срок, изтекъл на 27.02.2020г. /присъствен ден/, както и до настоящия момент жалбоподателят не е отстранил нередовността на жалбата съобразно дадените му от съда указания. Поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото следва да бъде прекратено.

 

            Водим от горното и на основание чл.158, ал.3, във връзка с ал.1 и чл. 151, т.3 от АПК съдът

 

            О П Р Е Д Е Л И: 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 316/18.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на “*****” ***– С***, ул. Никола Петков № 60, представлявано от управителя на дружеството *****против Заповед за налагане на санкция № РД-26-ЗСЛЗ-17, Габрово, 17.01.2020г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово.

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 35 по описа на Административен съд – Габрово за 2020.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването.

 

            На страните да се изпрати препис от определението.

 

                     

 

                                                                       СЪДИЯ: