О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  277

 

гр. Габрово, 11.03.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито съдебно заседание на единадесети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Гишина адм. дело № 124 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Административно дело № 25/2020 година по описа на Административен съд – Ловеч е образувано по искова молба от П.К.П. ***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София.

С Определение № 250 от 06.03.2020 година делото е изпратено по подсъдност на Административен съд – Габрово, с мотиви, че по правилата на чл. 7 от ЗОДОВ делото следва да се изпрати на съда по мястото на увреждането, и предвид броя на постъпилите в съда и разпределените на всеки от съдиите в Административен съд – Ловеч дела през 2019 година.

Настоящият състав на Административен съд – Габрово намира, че делото неправилно му е изпратено предвид следните съображения:

            Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ, искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

Съгласно чл. 285, ал. 2 от ЗИНЗС, доколкото според изложените в исковата молба обстоятелства искът може да се квалифицира като такъв по чл. 284 от ЗИНЗС, идентично на разрешението, дадено в чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ, искът се предявява пред административния съд по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения.

От посоченото следва, че и по правилата на ЗОДОВ, и по тези на ЗИНЗС, местната подсъдност е изборна, като изборът се прави от подателя на иска. В случая е налице право на избор между мястото на увреждането - гр. Габрово и настоящия адрес /местонахождението/ на увредения - Затвора - Ловеч. В случая ищецът е избрал втората възможност, поради което компетентен съд по правилата на местната подсъдност, уредени в чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ/чл. 285, ал. 2 от ЗИНЗС, се явява Административен съд - Ловеч.

В горния смисъл е Определение № 7113 от 30.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 5536/2018 г., I отд.; Определение № 13357 от 6.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12323/2017 г., IV отд.; Определение № 12530 от 24.11.2015 г. на ВАС по адм. д. № 12318/2015 г., III отд. и др.

Доводите, свързани с натовареността на Административен съд – Ловеч през 2019 година, са ирелевантни за определяне на подсъдността.

Възникналият спор за подсъдност между Административен съд – Ловеч и Административен съд – Габрово  следва да се разреши по реда на чл. 135, ал. 3 от АПК.

Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 5 вр. ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 124/2020 година на Административен съд – Габрово.

ПОВДИГА спор за подсъдност с Административен съд – Ловеч.

ИЗПРАЩА делото на състав по чл. 135, ал. 3 от АПК за решаване на повдигнатия спор за подсъдност.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:   

 

Top of Form