Р Е Ш Е Н И Е

17

Габрово, 06.03.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ГАБРОВО в открито съдебно заседание проведено на дванадесети февруари, две хиляди и двадесета година  в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :      СВЕТЛОЗАР  РАЧЕВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:      ГАЛИН  КОСЕВ

ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА

                                                                                               

                                                                                               

при секретаря Мариела Караджова и с участието на прокурор Стоян Петков от  Окръжна прокуратура Габрово, като разгледа докладваното от съдията КИРОВА к.а.н.д. № 7 от 2020 година по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

 

Производството е по чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е въз основа на жалба вх. № СДА-01-66 от 14.01.2020 г., подадена от „********“ ЕООД, Габрово, ЕИК: *********,  против съдебно Решение № 476 от 6.11.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 912 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово /РСГ/, с искане за неговата отмяна, както и за отмяна на потвърденото с него НП.

С атакуваното съдебно решение е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 2019-0046447 от 9.08.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция /РД/ със седалище  Русе към Главна дирекция /ГД/ „Контрол на пазара“ към Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. на основание чл. 214 от Закона за туризма /ЗТ/ за нарушение на чл. 132, ал. 1 от същия нормативен акт.

Нарушението, за което е издадено процесното НП, се изразява в следното:

При направена от органите на КЗП проверка на място на 3.04.2019 г. в обект кафе-аперитив „*******“ в гр. Габрово, стопанисван от дружеството – касатор, служители на КЗП установили, че обектът разполага с 18 постоянни места за сядане ши работи на самообслужване. На видно място на бара е поставена Заповед за определяне категорията на обекта – „една звезда“, валидна до 12.02.2016 г. При проверката не било поставено на видно място удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. С Констативен протокол /КП/ е разпоредено на търговеца да представи до 5.04.2019 г. в офиса на КЗП удостоверение за категоризация, но такова не е представено. В писмо на Община Габрово от 11.04.2019 г. е посочено, че за проверявания обект има издадено актуално удостоверение от 23.02.2015 г., но то не е налично в общината. Нарушението се изразява в това, че на 3.04.2019 г. търговецът не е поставил удостоверение за категоризация № 2 от 23.02.2015 г. на видно място в обекта, с което е нарушил чл. 132, ал. 2 от ЗТ, за което му е наложена посочената по-горе санкция.

В законния срок привлеченото към административно-наказателна отговорност лице подава жалба до районния съд, с която моли за отмяна на процесното НП. Основно възражение е това, че АНО не е обследвал хипотезата за маловажност на случая и възможността за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, като в НП липсват съображения и мотиви в тази насока. Жалбоподателят намира, че са налице основания за прилагането на тази разпоредба, т. к. нарушението е първо по ред, не е извършено виновно, липсват вредоносни последици от деянието.

За да постанови съдебния си акт, РСГ е счел, че деянието и извършителят му са установени по несъмнен начин, а санкцията е законосъобразно определена. Не се установяват извършени съществени процесуални нарушения в хода на издаване напроцесното НП. Съдът е отчел, че отговорността на юридическите лица, каквото е жалбоподателят, е безвиновна, като за привличането им към административнонаказателна такава е достатъчно да е извършено от обективна страна административно нарушение. Нарушението е налице, а наложената санкция е минимална по размер. Съдът не намира основания за прилагането на чл. 28 от ЗАНН, т. к. процесното деяние не се отличава от обичайните нарушения от този вид.

В законния срок касаторът е оспорил първоинстанционния съдебен акт, с искане за неговата отмяна в едно с отмяната на потвърденото с него НП. В жалбата си отново се мотивира с това, че АНО не е обследвал приложимостта на чл. 28 от ЗАНН.

В проведеното по делото открито съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, се представлява от управител М.С.П., която поддържа депозираната жалба.      

Ответникът, редовно призован, не изпраща представител. Депозира писмено становище, с което оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Габрово намира жалбата за неоснователна и моли за оставяне в сила на атакуваното с нея съдебното решение.

Като подадена в законния срок и от заинтересовано лице, жалбата се явява редовна и допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

АУАН, въз основа на който е издадено процесното НП, е редовно издаден от компетентен орган и в предвидената от закона форма, притежава всички необходими реквизити. В него нарушението е описано така, както това е сторено в последствие в оспореното пред съда НП, без описанието да създава съмнения за естеството на обвинението. В случая то е ясно посочено – „търговецът не е поставил Удостоверение за категоризация на видно място в обекта.“.  АУАН е съставен в присъствие на представител на търговеца, сочен като нарушител и му е връчен лично.

Процесното НП е издадено от компетентен орган, в рамките на предоставената му от закона компетентност. То също съдържа всички, предвидени от законодателя, задължителни реквизити.

Съгласно сочената като нарушена разпоредба на чл. 132, ал. 1 от ЗТ на категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Нарушението се изразява в това, че такъв документ не е поставен на видно място в обекта. Описанието на извършеното от касатора деяние съответства именно на тази хипотеза. Наличният такъв е с изтекъл години преди проверката срок и е невалиден, което е равносилно на липсващ. Жалбоподателят не е представил по делото доказателства в подкрепа на изразената пред районния съд теза, че от общината не му били предоставили удостоверението за категоризация, чийто срок на валидност не е изтекъл към деня на проверката. В негова тежест е да се снабди с такъв документ и да го съхранява, като го държи на указаното в закона място.

Нарушението се реализира посредством бездействие и за неговото установяване е съставен Констативен протокол от 3.04.2019 г., подписан от управителя на дружеството-жалбоподател без забележки по отношение на съдържащата се в него фактология.

Съгласно санкционната разпоредба на чл. 214 от ЗТ на лице, което не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 на видно място във, съответно на територията на обекта, се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Наложената на касатора санкция е минимална по размер и съответства на вида, характера и степента на обществена опасност на деянието.

АНО няма за законов ангажимент да посочва като задължителен реквизит в издаденото от него НП причините, поради които не приема, че деянието, за което налага санкция, не счита за маловажен случай. С издаването на НП става ясно, че този орган не намира случаят за такъв. Единствено при реализирането на нормата на чл. 28 от ЗАНН, когато АНО счете, че нарушението е маловажно, този орган следва да се мотивира, когато прекратява производството с резолюция.

РСГ е изложил лаконични, но достатъчни мотиви, за да изрази идеята си, че също не намира случая за маловажен. Настоящата съдебна инстанция споделя този извод, тъй като деянието не се отличава с особено ниска степен на обществена опасност и не се отклонява съществено от типичния случай на нарушение от този вид. То е такова на просто извършване и за наличието му не е нужно установяването на вредоносен резултат, поради което и липсата на такъв също не го отличава съществено от типичното нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ.

Правилно първоинстанционният съд е посочил, че отговорността за административни нарушения на юридическите лица е безвиновна, поради което установяването и доказването на субективния елемент на деянието е неотносимо към спора.

В заключение настоящият съдебен състав намира, че процесното НП е законосъобразно, издадено при спазване на процесуалните правила, в съответствие на материалния закон, от оправомощен административно наказващ орган и като го е потвърдил, първоинстанционният съд се е произнесъл със законосъобразен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

 

Въз основа на горното и на основание чл.221, ал. 1, предл. първо от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Габрово

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 476 от 6.11.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 912 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2019-0046447 от 9.08.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция /РД/ със седалище  Русе към Главна дирекция /ГД/ „Контрол на пазара към Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с което на „*********“ ЕООД, Габрово, ЕИК: **********, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. на основание чл. 214 от Закона за туризма /ЗТ/, за нарушение на чл. 132, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно.

           

Решението е окончателно. 

           

Препис от решението следва да се връчи на страните в едно със съобщението.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               

 

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                       

 

                                                                                                             2.