Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2020г. до 1.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 9/2020 Закон за достъп до обществена информация Б.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 28.2.2020г.
С протоколно определение от о.с.з. на 28.02.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СДА-01-107/20.01.2020 г. срещу мълчалив отказ на директора на ОД на МВР Габрово по заявление по ЗДОИ с вх. № 264000-19701/06.12.2019 г., като недопустима ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 9/2020 г. по описа на АС - Габрово на осн. чл. 159, т.1 и т. 7 от АПК . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от уведомяването чрез АС - Габрово до ВАС на РБ.
2 Административно дело No 351/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.И. ДИРЕКТОР ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 02.03.2020 Г. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово, представлявана от Директор гр. Габрово ул. Орловска № 50 да заплати на С.И. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане на отменителното съдебно Решение на РС Габрово в сила- 08.11.2019г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово представлявана от Директор, гр. Габрово ул. Орловска №50 да заплати на С.И. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
3 Административно дело No 107/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КРИСМАРЕ МС ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 2.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №170/02.03.2020 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 107/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Габрово, който съд е посочен в Определение № 1504 от 24.02.2020 година по адм. дело № 916/2020 година на АССГ. Определението не подлежи на обжалване.
4 Административно дело No 35/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП АКТАМЕД ООД -СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 229/04.03.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 316/18.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на “ГППМП АКТАМЕД” ООД– Севлиево, ул. Никола Петков № 60, представлявано от управителя на дружеството Огнян Петков Пешков против Заповед за налагане на санкция № РД-26-ЗСЛЗ-17, Габрово, 17.01.2020г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 35 по описа на Административен съд – Габрово за 2020. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На страните да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 14.3.2020г.
5 Административно дело No 108/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КРИСМАРЕ МС ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 227/04.03.2020Г. ОТМЕНЯ Разпореждане № 178/2.03.2020г. по настоящото дело, с което са конституирани страните по делото, насрочено е открито съдебно заседание и е изискано от Окръжен съд – Габрово ТД № 3/2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Габрово, който съд е посочен в Определение № 1505 от 24.02.2020 година по адм. дело № 1439/2020 година на АССГ. Определението не подлежи на обжалване.
6 Административно дело No 325/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗЕМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "РР" 2014-2020 - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 29/06.03.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Габрово против Решение № РД-02-36-1336 от 26.11.2019 година на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 4591.20 лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 328/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 32/06.03.2020 Г. ОБЯВЯВА нищожността на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Трявна, приета с Приложение №1 към Решение №92, взето на заседание на Общински съвет Трявна на 28.07.2008г., Протокол №7 в нейната цялост. ОСЪЖДА Общински съвет Трявна да заплати на Районна прокуратура Габрово сума в размер на 20. 00 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба подадена в 14 дневен срок от съобщението му на страните по делото.
8 КАНД No 4/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 16/06.03.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 25 от 19.09.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 83 от 2019 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е потвърден Електронен фиш /ЕФ/ серия К, № 1988653, издаден от ОД на МВР - Габрово, с който на С.Т.С. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. на основание чл. 182, ал. 2, т. 3 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
9 КАНД No 7/2020 ЗАНН: КЗП МАЙКЪЛ 12 - ЕООД ГР. ГАБРОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 06.03.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 476 от 6.11.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 912 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2019-0046447 от 9.08.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция /РД/ със седалище Русе към Главна дирекция /ГД/ „Контрол на пазара към Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с което на „Майкъл 12“ ЕООД, Габрово, ЕИК: 203010197, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. на основание чл. 214 от Закона за туризма /ЗТ/, за нарушение на чл. 132, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
10 КАНД No 8/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Г.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 18/06.03.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 595 от 23.12.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1147 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0892-000861 от 3.10.2019 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция– Габрово при ОД на МВР - Габрово, с което на Й.Г.И. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. първо от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, за нарушение на чл. 137а, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
11 КАНД No 12/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО К.Н.П. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 06.03.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 117 от 6.12.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 276 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено Наказателно постановление № 1910500026 от 15.07.2019 г., издадено от зам. директора на Регионална дирекция погорите – Велико Търново, с което на К.Н.П. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, за нарушение на чл. 12б, ал. 1,т. 4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
12 Административно дело No 124/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.К.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 11.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №277/11.03.2020 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 124/2020 година на Административен съд – Габрово. ПОВДИГА спор за подсъдност с Административен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на състав по чл. 135, ал. 3 от АПК за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
13 Административно дело No 301/2019 КСО СТИЛ - МС - ООД - ТРЯВНА ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 12.03.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ Оспорване на „Стил МС“ООД гр. Трявна ЕИК107020184 против Решение №37 от 16.10.2019 година на Директор на ТП на НОИ – Габрово, с което е отменено Разпореждане № 50-1 от 28.11.2017 година на длъжностни лица по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ – Габрово, като е прието за трудова злополука станала на 07.11.2017г. с А.Х.Ш. декларирана с Декларация №5101-07-50/14.11.2017г. ОСЪЖДА „Стил МС“ООД Трявна с ЕИК107020184 да заплати на ТП на НОИ – Габрово сума в размер на 100 /сто/ лева, представляваща направени разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА „Стил МС“ООД Трявна с ЕИК107020184 да заплати на А.Х.Ш. с ЕГН ********** *** сумата от 600 /шестотин/ лева разноски по делото- възнаграждение за адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело (К) No 12/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 41 от 13.03.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55/08.04.2019г. постановено по Адм. д. №114/2018 г. по описа на АдмС Габрово. като законосъобразно и правилно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
15 Административно дело No 91/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 16.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №302/16.03.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Лясковец по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 91/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Лясковец за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 94/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 16.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №303/16.03.2020 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Ново село по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година, вх. № РД 02-340 от 10.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 94/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 302/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 33 от 19.03.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1705 от 14.11.2019 г., подадена от Община Габрово, чрез кмета на същата Община Таня Христова, против Решение № РД-02-36-1192 от 4.11.2019 г. на зам. министъра и ръководител на УО на ОПРР, с което е приключен сигнал № 1112, регистриран в Регистъра за сигнали и нередности в Главна дирекция /ГД/ „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при МРРБ, във вр. с установени нарушения при процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово“ и Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване за училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово“, в рамките на проект „Инвестиции в съвременната образователна инфраструктура в Община Габрово, финансиран по ОПРР“, по ДБФП № BG16RFOP001-1.016-0002-С01, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
18 Административно дело No 305/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 34 от 19.03.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1740 от 21.11.2019 г., подадена от Община Габрово, чрез кмета на същата Община Таня Христова, против Решение № РД-02-36-1270 от 11.11.2019 г. на зам. министъра и ръководител на УО на ОПР, с което е приключен сигнал № 1145, регистриран в Регистъра за сигнали и нередности в Главна дирекция /ГД/ „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при МРРБ, във вр. с установени нарушения при процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища м гр. Габрово“ в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. ОСЪЖДА Община Габрово да изплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройство разноски, направени от страната по делото пред настоящата съдебна инстанция на стойност 4 649.11 /четири хиляди шестстотин четиридесет и девет/ лв., съставляващи договорен и изплатен адвокатски хонорар за правна защита и съдействие, включваща и съдебно представителство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
19 Административно дело No 286/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПАРАЛЕЛ ЕАД - ГР. СЕВЛИЕВО ЗАМ. МИНИСТЪР НА МТСП РЪКОВОДИТЕЛ НА ОУ НА ОПРЧР - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 20.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 40/20.03.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № BG05M9ОP00l-l.008-2379/10 от 11.10.2019г. за изменение на Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане, издадено от Зорница Русинова - Заместник министър на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ 2014-2020. ОСЪЖДА Министерството на труда и социалната политика да заплати на „***“ ЕАД – Севлиево, ул. ***№ 175, с ЕИК *** сумата 8,230.- /осем хиляди двеста и тридесет/ лева – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
20 Административно дело No 27/2020 Закон за социално подпомагане П.Д.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГРАД СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 54/20.03.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-С/123 от 03.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево за ново произнасяне по заявление-декларация на П.Д.И. ***/Д-ЕВ-С/123 от 21.01.2020 година, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на П.Д.И. с ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на адв. Н.Й. Николова – Генова от АК – Габрово, гр. Севлиево, ул. „Опълченска“ № 18 сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция. Решението е окончателно на основание чл. 10, ал. 6 от ЗСПД.
21 Административно дело No 40/2020 Закон за семейни помощи за деца П.Д.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 52/20.03.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед за възстановяване на недобросъвестно получена социална помощ № 0702-РД01-0020 от 11.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на П.Д.И. с ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на адв. Н.Й.Н. – Г. *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция. Решението е окончателно на основание чл. 14а, ал. 1 от ЗСПД.
22 Административно дело No 41/2020 Закон за семейни помощи за деца П.Д.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 53/20.03.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 0702-РД01-0021 от 11.02.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на П.Д.И. с ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево да заплати на адв. Н.Й. Николова – Генова от АК – Габрово, гр. Севлиево, ул. „Опълченска“ № 18 сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 322/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ГАБРОВО ПРЕДСАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 30.3.2020г.
РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 30.03.2020 Г. ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-0800/2404#3 от 11.11.2019 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, София да заплати на Община Габрово с Булстат BG 000215630 сумата 250.- /двеста и петдесет/ лева, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
24 Административно дело No 66/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А.,
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
  Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 30.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 337/30.03.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 401/26.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на В. Михалова А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Гълъбово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 66 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението.
25 Административно дело No 78/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 31.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 345 ОТ 31.03.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗРАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-414 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Любимец по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
26 Административно дело No 101/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 31.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 344 ОТ 31.03.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗРАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-437 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Твърдица по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 101 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
27 Административно дело No 353/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РИБЕРА ЕООД - СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 55 ОТ 01.04.2020 Г. ПРИЗНАВА за недоказано, на основание чл. 194, ал. 3 вр. ал. 2 от ГПК вр. чл. 144 от АПК, направеното от на „*****“ ЕООД – гр. Севлиево оспорване верността на Протокол за извършена проверка в обект сер. АА, бланков № 0001912 от 05.12.2019 година досежно констатацията за извършена продажба на стока. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „*****“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10638 от 10.12.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Националната агенция за приходите. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД – гр. Севлиево с ЕИК 205738571 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.