О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 389

гр. Габрово, 10.04.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ГАБРОВО в закрито заседание на десети април две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ

 

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Косев Адм. дело № 55 по описа за 2020 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по повод жалба с вх. № 389/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Банско.

            На 09.03.2020г. в деловодството на Административен съд Габрово с вх. № 531 от същата дата е постъпила молба от жалбоподателя, чрез адвокат М.А., с която заявява, че не поддържа жалбата и моли производството да бъде прекратено на основание чл. 159, т. 4 от АПК. С оглед така направеното оттегляне на оспорването, производството по делото следва да бъде  прекратено.

            С оглед изхода на делото, а именно оттегляне на оспорването и предвид своевременното искане за присъждане на разноски от ответника, същото се явява основателно поради което и на осн. чл. 143, ал. 4 от АПК следва В.А. да заплати на ответника сторените от него разноски по настоящото съдебно производство. По делото ответникът е бил представляван от юрисконсулт, като искането за присъждане на разноски представлява възнаграждение за процесуалния представенител на ответника- Кмет на Община Банско. Член 143, ал. 4 от АПК, предвижда жалбоподателя да заплати всички разноски сторени от другата страна при отхвърляне на оспорването. Вън от всякакво съмнение е, че ответникът покрива понятието “другата страна” използвано от посочената правна новела. Текстът на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК е категорично ясен – В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ. Съобразявайки се фактите и правните норми посочени по-горе, настоящият състав намира че искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение основателно и следва да бъде уважено в размер на 100 лева което е равно на минималния размер по чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, към която препраща чл. 37 от Закона за правната помощ. По тази причина разноски следва да бъдат присъдени в посочения размер. В останалата част, над присъдения размер от 100 лева до пълно заявения от 150 лева искането следва да бъде отхвърлено.

            Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 389/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Банско.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 по описа на Административен съд Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването.

ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмет на Община Банско сума в размер на 100 /сто/ лева, на осн. чл. 143, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 144 АПК във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37 от ЗПП във вр. с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ и представяваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт.

ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски от Кмет на Община Банско за сумата над 100 лева до пълно заявения размер от 150 лева като неоснователно.

            Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните.

           На страните да се изпрати препис от Определението.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: