О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е

№ 345

гр. Габрово, 31.03.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– ГР. ГАБРОВО в закрито съдебно заседание от тридесет и първи март, две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

като разгледа материалите по адм. дело № 78 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по настоящото адм. дело е образувано въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /АСГ/ Жалба с вх. № СДА-01-414 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Любимец по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.  

Жалбата е депозирана директно в Административен съд Габрово, а не чрез органа, чийто акт се оспорва, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, във вр. с ал. 1 от АПК съдът е изпратил препис от жалбата до посочения в нея ответник и е изискал копие от преписката по подаденото Заявление за достъп до обществена информация, вкл. и с оглед извършване на преценка за допустимост и редовност на настоящото производство.

С Писмо вх. № СДА-01-558 от 11.03.2020 г. кметът на Община Любимец изпраща административната преписка, като към същата е приложил и изпратен отговор до жалбоподателката във връзка с направеното от нея Заявление за достъп до обществена информация.

Тъй като жалбата е редовна, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание с призоваване на страните, за да се произнесе по нейната основателност.

След получаването на препис от отговора на ответника и определението за насрочване на делото, с Молба вх. № СДА-01-659 от 24.03.2020 г. процесуалният представител на жалбоподателката, адв. А., заявява, че оттегля подадената от него жалба, т. к. исканата информация му е предоставена.

С оглед на това жалбата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

В тази връзка и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд Габрово

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗРАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-414 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Любимец по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78 от 2020 г. по описа на същия съд.

 

Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.              

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ:    

                                                                                        /ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА/