О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 367

гр. Габрово, 09.04.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито заседание на девети април две хиляди и двадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Косев Адм. дело № 102 по описа за 2020 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по повод жалба с вх. № 438/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Тервел.

            На 26.03.2020г. в деловодството на Административен съд Габрово с вх. №670 от същата дата е постъпила молба от жалбоподателя, чрез адвокат М.А., с която заявява, че поради постигнато споразумение с ответника, оттегля жалбата и моли производството да бъде прекратено на основание чл. 159, т. 8 от АПК. Не претиндира за присъждане на разноски. С оглед така направеното оттегляне на оспорването, производството по делото следва да бъде  прекратено.

            В представено по делото Възражение от ответника, упълномощения от него пр. представител- адвокат е заявил искане за присъждане на разноски на осн. чл. 143, ал. 3 от АПК. С оглед изхода на делото, а именно оттегляне на оспорването и предвид своевременното искане за присъждане на разноски от ответника, същото се явява основателно поради което и на осн. чл. 143, ал. 3 от АПК, но не следва да бъде уважено поради липсата на доказателства за действителна заплатен хонорар за упълномощения от кмет на Община Тервел адвокат. Цитираното обстоятелство, а именно непредставянето на доказателства за това, че на упълномощения пр. представител- адвокат е бил заплатен хонорар води до извода, че не са налице основания да се приеме че подобни разноски са сторени действително от ответника- административния орган, издател на оспорения административен акт, поради което искането за присъждане на разноски в полза на ответника не следва да бъде уважено.       

            Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 438/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Тервел.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването.

ОСТАВЯ без уважение искане за присъждане на разноски в полза на ответника Кмет на Община Тервел - възнаграждение за адвокат, като недоказано.

            Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните.

           На страните да се изпрати препис от определението.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: