Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

гр.Габрово, 29.04.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО............... в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и двадесета година  в състав : 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

           ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИН КОСЕВ

                                ДАНИЕЛА ГИШИНА

 

при секретаря Радина Церовска, в присъствието на прокурора Милчо Генжов като разгледа докладваното от съдия Рачев к.н.а.д. № 13 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            С Решение № 1 от 3.01.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 125 по описа за 2019 година, е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 07-001167 от 17.09.2019г. на Директора на Дирекция Инспекция по труда - Габрово, с което на *********, с Булстат ********, за нарушение на чл. 62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл. 414, ал.3, от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер 1,500.- лева.

            Срещу така посоченото решение е постъпила касационна жалба, депозирана в законния срок от наказаната община. Иска се отмяна на решението на районния съд, като неправилно и незаконосъобразно. Излагат се съображения за допуснати процедуални нарушения, от страна на въззивния съд, както и за материална незаконосъобразност на постановеното от него решение. Налице бил граждански, а не трудов договор. Инспекцията по труда следвало първо да процедира при условията на чл. 405а от КТ и едва след влизане в сила на актовете постановени на основание псочения текст, имала възможност да развие санкционната процедура, която от своя страна да завърши с наказание по чл. 415в от КТ в размер 100.- лева. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание жалбоподателят не се представлява.

            Ответната страна – Дирекция Инспекция по труда – Габрово се представлява от надлежно упълномощен юрисконсулт, който излага подробни съображения в подкрепа на обжалваното решение. Иска се да бъде оставено в сила решението на районния съд и присъждане на разноски.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава заключение за неоснователност на жалбата. Решението на Районен съд – Трявна следвало да бъде оставено в сила.

             Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

             Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за основателна предвид следните съображения:

             Изложената в решението и приета за установена от районния съд фактическа обстановка изцяло се възприема от настоящия състав.

              Обоснован е извода на решаващия съд, че описаното в наказателното постановление административно нарушение е осъществено от общината  касатор. По делото се съдържат писмени доказателства – книгите за проведен инструктаж, декларацията попълнена от лицето полагащо труд, както и самия граждански договор от които несъмнено се заключава че е налице възникнало трудово правоотношение, без същото да е скрепено с писмен трудов договор.

            Неоснователни са доводите на касатора, че липсата на постановление по чл. 405а, ал. 1 от КТ за обявяване съществуването на трудовото правоотношение и предписание по чл. 405а, ал. 4 от КТ за сключване на трудов договор препятства ангажирането на отговорността на дружеството. Издаването на актовете по чл. 405а, ал. 1 и ал. 4 от КТ не е conditio sine qua non за налагане на санкция за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ. Както правилно е отбелязал в мотивите си районния съд, липсата им не води до несъставомерност на деянието. Касае се за две самостоятелни и независими едно от друго производства с различни правни последици и цели.

            Съобразно императивната разпоредба на чл. 1, ал. 2 от КТ отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Нормата на чл. 61, ал. 1 от КТ изисква трудовият договор между работника и работодателя да бъде сключен преди постъпването на работа, като чл. 62, ал. 1 от КТ предвижда, че трудовият договор се сключва в писмена форма. С оглед изложеното следва да се приеме, че липсата на сключен трудов договор между наказаното дружество и наетото лице правилно е квалифицирано като нарушение на чл.62, ал.1 от КТ.

            Правилен е и извода на районния съд, че в случая е невъзможно приложението на чл. 415в от КТ. Текстът на ал.3 на същия законов текст изрично препятства приложение на по-благоприятния състав за административни нарушения, от рода на процесното.

            Не са допуснати от страна на въззивния съд и останалите, твърдяни от касатора процесуални и материални нарушения.

            Като е потвърдил, обжалваното пред него наказателно постановление, Районен съд – Трявна е постановил допустим, валиден и правилен съдебен акт, който не следва да бъде касиран.

            С оглед този резултат по делото и актуалната редакция на чл. 63 от ЗАНН, основателна се явява претенцията на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски, поради което същата следва да бъде уважена в минималния размер, предвиден в чл. 27е от Наредбата за заплащане на правната помощ – 80.- лева.

 

            Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, изр.1, предл. „първо“ от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

            Р Е Ш И :

            

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 3.01.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 125 по описа за 2019 година, е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 07-001167 от 17.09.2019г. на Директора на Дирекция Инспекция по труда – Габрово.

 

            ОСЪЖДА ***********, с Булстат *********** да заплати на Дирекция Инспекция по труда – Габрово сумата 80.- /осемдесет/ лева, разноски по делото.

 

             Решението е окончателно.

 

 

                           

                                                          

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                           2.