Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 31.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 345 ОТ 31.03.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗРАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-414 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Любимец по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. ТОМ 2 СТР. 2 РЕШ.№ 102
2 Административно дело No 101/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 31.3.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 344 ОТ 31.03.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗРАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-437 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Твърдица по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 101 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. ТОМ 2 СТР. 3 РЕШ.№ 103
3 Административно дело No 353/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РИБЕРА ЕООД - СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 55 ОТ 01.04.2020 Г. ПРИЗНАВА за недоказано, на основание чл. 194, ал. 3 вр. ал. 2 от ГПК вр. чл. 144 от АПК, направеното от на „*****“ ЕООД – гр. Севлиево оспорване верността на Протокол за извършена проверка в обект сер. АА, бланков № 0001912 от 05.12.2019 година досежно констатацията за извършена продажба на стока. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „*****“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10638 от 10.12.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Националната агенция за приходите. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД – гр. Севлиево с ЕИК 205738571 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 254/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Х.Х.Т. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 46/03.04.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 18-8821-26.08.2019 година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Габрово по отношение на предвиденото изменение на поземлен имот № 65927.70.74. ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър – София да заплати на Х.Х.Т. *** с ЕГН ********** сумата от 910 /деветстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 80/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 7.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №360/7.04.2020 Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 416/26.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Рудозем. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. ТОМ 2 СТР. 8 РЕШ.№ 106
6 Административно дело No 85/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. ЗАМ. КМЕТ НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 7.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №359/07.04.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 421/26.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 4/21.02.2020г. на Заместник-кмета на Община Долна Митрополия. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определение ТОМ 2 СТР. 9 РЕШ.№ 107
7 Административно дело No 104/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 7.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №358/07.04.2020 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 440/26.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Хисаря. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 104 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. ТОМ 2 СТР. 10 РЕШ.№ 108
8 Административно дело No 102/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 367/09.04.2020 Г. На основание чл. 159, т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 438/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. ОСТАВЯ без уважение искане за присъждане на разноски в полза на ответника Кмет на Община Тервел - възнаграждение за адвокат, като недоказано. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. ТОМ 2 СТР. 11 РЕШ.№ 109
9 Административно дело No 103/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 363/09.04.2020 Г. На основание чл. 159, т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 439/26.02.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Угърчин. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 103 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмет на Община Угърчин сума в размер на 500 /петстотин/ лева, на осн. чл. 143, ал. 3 от АПК и представяваща разноски по делото- възнаграждение за адвокат. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. ТОМ 2 СТР. 12 РЕШ.№ 110
10 Административно дело No 308/2018 Закон за данък върху добавената стойност Г.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 42 от 10.04.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1765 от 22.10.2018 г., подадена от Г.С.В. ***, земеделски производител, с ЕГН: **********, против Ревизионен акт /РА/ № Р -04000717008266-091-001 от 28.05.2018 г., издаден от Боян Иванов Бончев, началник сектор, въздложил ревизията, и Мариана Делчева Начева, главен инспектор по приходите, ръководител ревизия, потвърден с Решение № 156 от 21.08.2018 г. на директор Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДП/ Велико Търново, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.С.В. ***, земеделски производител, с ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" на НАП- Велико Търново, деловодни разноски - юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 329.21 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото издаване чрез касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
11 Административно дело No 270/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО, РУ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 43 от 27.03.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1508 от 10.10.2019 г., подадена от А.А.А. ***, ЕГН: **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000294 от 24.09.2019 г., с която на жалбоподателката се налага ПАМ – прекратяване на регистрацията на МПС – лек автомобил мерцедес, рег. № ЕВ 6614 ВК за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.
12 Административно дело No 334/2019 Закон за достъп до обществена информация Б.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 49 от 6.04.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1895 от 18.12.2019 г., подадена от Б.В.Б. ***, с ЕГН: **********, срещу Решение на директора на Областна дирекция на МВР – Габрово с рег. № 264000-19951 от 11.12.2019 г., като неоснователна. ОСЪЖДА Б.В.Б. ***, с ЕГН: ********** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово деловодни разноски в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.
13 Административно дело No 352/2019 Закон за социално подпомагане Ц.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 27.03.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 07-РД04-0814 от 12.12.2019 г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Габрово, с което е потвърдена Заповед № ЗСП/д-ЕВ-Г/3232 от 19.11.2019 г. на директор дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, с която на жалбоподателя Ц.Б.Д. *** с ЕГН: **********, е отказано отпускането на целева социална помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г. и потвърдената с него Заповед, като връща преписката за продължаване на процедурата и ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 10, ал. 6, изр. последно, във вр. с ал. 5 от ЗСПД.
14 Административно дело No 354/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.Г.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ПОЛИЦИЯ ГР.СЕВЛИЕВО -ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 31.03.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1959 от 31.12.2019 г., подадена от Ц.Г.И. ***, ЕГН: **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000394 от 11.12.2019 г., с която на жалбоподателя се налага ПАМ – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимите глоби, наложени с НП № 19-1204-001906 от 9.07.2019 г. на началник група към ОДМВР София, сектор Пътна полиция; НП № 19-0456-000086 от 7.08.2019 г. на началник РУ към ОДМВР Ловеч, РУ – Угърчин и ЕФ серия К, № 3122637 от 21.10.2019 г. на ОДМВР Велико Търново, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на същото лице против Акт за установяване на административно нарушение серия GA, № 106622 от 11.12.2019 г. на младши автоконтрольор при ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево, като недопустима, подадена против неподлежащ на обжалване акт. ОСЪЖДА Ц.Г.И. ***, ЕГН: ********** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово деловодни разноски на стойност 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.
15 Административно дело No 55/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 10.4.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 389/10.04.2020 Г. На основание чл. 159, т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. 389/26.02.2020г. по описа на Административен съд гр. Габрово на В.М.А. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.А.,*** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Банско. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 по описа на Административен съд Габрово за 2020г. поради оттегляне на оспорването. ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмет на Община Банско сума в размер на 100 /сто/ лева, на осн. чл. 143, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 144 АПК във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37 от ЗПП във вр. с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ и представяваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски от Кмет на Община Банско за сумата над 100 лева до пълно заявения размер от 150 лева като неоснователно. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от Определението. ТОМ 2 СТР.28 РЕШ.№ 116
16 Административно дело No 223/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ПЛАНИНЕЦ-2010 ЕООД - ТРЯВНА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 39/13.04.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима Жалба с вх. № СДА-01-1265 от 15.08.2019 г., подадена от „***“ ЕООД, Трявна, с ЕИК: ***, против Решение № 07/312/02190/301/04/01 от 7.04.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София, с което на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 10 302.39 лв. за установено неспазване на т. 4.12 от Договор № 07/312/02190 от 1.06.20102 г., сключен между страните по настоящото дело, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ПРСР 2007 – 2013 г., в частта й, в която същото Решение се оспорва като незаконосъобразно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на същия административен акт в частта му, в която с жалбата е поискано обявяване на неговата нищожност, като неоснователно. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщението. Решението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд в прекратителната му част и в 14-дневен срок, с касационна жалба, подадена по същия ред, в останалата му част.
17 Административно дело No 230/2019 Закон за данък върху добавената стойност ХЕРОС ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 22.04.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-1285 от 20.08.2019 г., конкретизирана с Молба-уточнение от 10.09.2019 г., подадена от „****“ ЕООД, Севлиево, с ЕИК: *******, против Ревизионен акт /РА/ № Р -04000418005972-091-001 от 7.05.2019 г., издаден от В.П., главен инспектор, възложил ревизията, и Б.Л., главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 95 от 25.07.2019 г. на директор Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДП/ Велико Търново, с който е установено задължение на жалбоподателя от дължим ДДС в размер на 84 492.39 лв. и лихва за просрочие в размер на 21 946.31 лв., като счита същата за неоснователна. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, Севлиево, с ЕИК: *******, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" на НАП- Велико Търново, деловодни разноски - юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 594.38 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото издаване чрез касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
18 Административно дело (К) No 20/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.Г.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 29.04.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 124 от 15.10.2019 г., оспорено с Касационна жалба вх. № СДА-01-216 от 4.02.2020 г., подадена от М.Г.Н. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. В.Д. ***, постановено по адм. д. № 6 от 2019 г. по описа на Административен съд Габрово от едноличен състав на същия съд, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
19 КАНД No 13/2020 ЗАНН: ДИТ ОБЩИНА ТРЯВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 29.4.2020г.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 29.04.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 3.01.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 125 по описа за 2019 година, е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 07-001167 от 17.09.2019г. на Директора на Дирекция Инспекция по труда – Габрово. ОСЪЖДА Община Трявна, с Булстат 000215946 да заплати на Дирекция Инспекция по труда – Габрово сумата 80.- /осемдесет/ лева, разноски по делото. Решението е окончателно.