Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

гр.Габрово, 28.05.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО в открито съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и двадесета година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря  Мариела Караджова и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия РАЧЕВ адм. д. № 272 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

         Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Образувано е по жалба с вх. № 1520/11.10.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на *** ЕООД – Габрово, ул. *******№ *, ап.*, с ЕИК *******, чрез управителя на дружеството В.А. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 10524/18.09.2019г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Централно управление на НАП /Национална агенция по приходите/. Със Заповедта на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС е наложена ПАМ запечатване на търговски обект, стопанисван от дружеството жалбоподател и е забранен достъпа до обекта за срок от 14 дни.

         Основният довод в жалбата е липсата на мотиви, относно продължителността на наложената принудителна административна мярка. Иска се отмяна на заповедта. Поискано допускане на двама свидетели които да установят че описаното в протокола за проверка не отговаря на истината. В проведено на 7.01.2020г. съдебно заседание е допуснат искания от жалбоподателя свидетел в режим на довеждане. За последното съдебно заседание, проведено на 26.05.2020г., дружеството е призовано чрез процесуалния си представител /по телефона – л.47/, но не се представлява и не ангажира поисканите и допуснати гласни доказателства.

         Ответникът - Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в ЦУ на НАП, чрез надлежно упълномощен процесуален представител оспорва жалбата. Излага доводи, обосноваващи законосъобразност на обжалваната заповед.

          

         Съдът за да се произнесе, съобрази следното.

         На 6.09.2019г. е извършена проверка в търговски обект „хотел-ресторант“, находящ се в село Б., общ. Габрово, стопанисван от „*******“ ЕООД – Габрово, от двама служители на НАП, ГД „Фискален контрол“. Същите са заплатили 54.- лева, за извършена контролна покупка на стая за нощувка. За платената сума не е издадена касова бележка в момента на извършване на плащането, така както изисква чл. 25, ал.4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба Н-18/. Касова бележка е издадена 15-20 минути след плащането и преди започване на проверката от контролните органи. Тази фактическа обстановка се установява, както от показанията на двамата служители на НАП, извършили проверката и разпитани като свидетели в настоящото производство, така и от съставения от инспекторите Протокол за извършена проверка /л.6-9/. С оглед показанията на свидетелите и нормата на чл. 50, ал.1 от ДОПК придаваща доказателствена сила на протокола относно извършените действия и изявления и установените факти и обстоятелства, описани в същия, съдът приема за установено, че за извършената контролна покупка фискална касова бележка не е издадена в момента на извършване на плащането.

         Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1 б. "а" ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. Следователно условието, което поставя цитираната правна норма, послужила като основание за налагане на процесната принудителна административна мярка, е търговецът да е допуснал нарушение на установения законов ред или начин за документиране на извършена продажба, свързано с неиздаване на съответен документ за продажба, което представлява административно нарушение на чл. 185, ал. 1 ЗДДС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ. В случая са били налице всички предпоставки, посочени в нормата на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС, поради което началникът на отдел "Оперативни дейности" – Велико Търново не е имал друга възможност освен да издаде процесната заповед. Административният орган налага принудителната административна мярка по чл. 186 ЗДДС, като действа при условията на обвързана компетентност, което означава, че при наличие на предвидените в закона предпоставки той е длъжен да наложи ПАМ, без да има право на преценка.

         Наложената ПАМ е в съответствие и с целта на закона - за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, както и за предотвратяване на вредните последици от тях по арг. от чл. 22 ЗАНН. Преследваната от закона превантивна цел в случая е налице, тъй като към момента на постановяването на заповедта, дружеството не е преустановило дейността си, т. е. съществува възможност за извършването и на друго нарушение, свързано с неиздаване на документ за извършено плащане.

         Срокът на принудителната административна мярка се определя по целесъобразност от органа, като в настоящия случай преценката е упражнена в рамките на закона - за 14 дни. Така определеният срок е близък до средния размер и е съразмерен на извършеното нарушение. Продължителността му е съобразена с превантивния и дисциплиниращ ефект на мярката, както и с характера на нарушението, с което се засяга утвърдения ред за данъчна дисциплина, който трябва да осигурява пълна отчетност на извършваните от лицата продажби, тяхната регистрация и последващата възможност за проследяване на реализираните обороти. Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство /в случая издаване на бележката едва след като става ясно че нарушението е възприето от контролните органи/ безспорно засяга държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и плащането на данъците върху действително реализираните обороти. Изложените в заповедта мотиви отговарят на изискването на чл. 186, ал. 3 ЗДДС за мотивиране на акта и са достатъчни, за да може да се извърши проверката за законосъобразност на оспорената заповед на всички основания по чл. 146 АПК, включително за съответствието на заповедта с целта на закона. Изрично в заповедта е посочено, че размерът е съобразен с вида и обема на упражняваната в обекта дейност. В подкрепа на този извод на административния орган са и показанията на разпитаните свидетели, според които след наемането от тяхна страна на хотелската стая, в хотела е останала само една свободна стая, както и че докато са пребивавали в хотела, въпреки извършваните настанявания не е издадена нито една касова бележка. Дневния отчет /л.12/ отразяващ единствено плащането на служителите на НАП, въпреки че е имало и други настанявания пред тях, потвърждава техните показания.

 

         По изложените съображения, оспорването следва да бъде отхвърлено.

 

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, in fine от АПК, Административен съд Габрово

 

РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването на *** ЕООД – Габрово, ул. *******№ *, ап.*, с ЕИК ******* срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10524/18.09.2019г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Централно управление на Национална агенция по приходите.  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.

 

         Препис от настоящото да се изпрати на страните.   

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: