О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Габрово, 29.05.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 142 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Исперих по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година.

В жалбата е посочено, че в случай на издадено изрично решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и същото е изпратено по пощата с обратна разписка и не е получено до момента от заявителя, оспорва се и постановеният изричен отказ поради неговата неправилност и незаконосъобразност по аргументи, за които се прави искане да бъдат изложени впоследствие. Прави се искане до съда за отмяна на мълчаливия или евентуално изричния отказ на Кмета на Община Исперих или упълномощено от него лице за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана с процесното заявление от 09.02.2020 година.

От фактическа и правна страна съдът съобрази следното:

На 09.02.2020 година /неделя/ в 00:36 часа по електронна поща В.М.А. *** заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, което е заведено с вх. № * от 10.02.2020 година /л. 21/.

 С Уведомление по чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ с изх. №* от 19.02.2020 година Кметът на Община Исперих е указал на заявителката да уточни предмета на исканата информация по т. 1 и 3 от заявлението /л. 20/.

Уведомлението е получено от А. на 21.02.2020 година, видно от известие за доставяне на л. 19 от делото.

На 23.02.2020 година в 06:58 часа по електронна поща В.А. *** писмо, в което заявява, че счита искането си за предоставяне на обществена информация за конкретизирано, вкл. и по т. 1 и 3, но независимо от това заявява, че желае да ѝ бъде предоставена информация за сключените от общината договори за предоставяне на услуги, а не за предоставяне на стоки; от предмета на заявлението са изключени и всички договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки /л. 16-17/.

С писмо изх. * от 04.03.2020 година Кметът на Община Исперих е оставил без разглеждане заявление на В.А.,  вх. № * от 10.02.2020 година, за предоставяне на достъп до обществена информация, като е приел, че дори и след полученото уточнение не е уточнен предметът на исканата информация и заявлението е общо и неконкретизирано.

При така установените факти настоящият съдебен състав намира, че подадената жалба е без предмет, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

В случая не е налице нито мълчалив, нито изричен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ при неотстраняване на нередовност на искането, свързана с неуточняване предмета на исканата обществена информация, административният орган има правомощието да откаже изрично разглеждане по същество на нередовно заявление, което е различно от изричния отказ за предоставяне на достъп до информация. В хипотезата на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ – оставяне на заявлението без разглеждане - законодателят дава възможност за съдебна защита в производство по чл. 197 и сл. от АПК. В случая административното производство е приключило с постановен изричен отказ за разглеждане по същество на подадено искане за достъп до обществена информация, който обаче подадената жалба не обхваща.

Когато не е налице нито изричен отказ за предоставяне на информация, нито изричен отказ за разглеждане на нередовно подадено искане до административен орган, съдът следва да провери налице ли е мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК. Такъв ще е налице, ако сезираният административен орган е компетентен и е сезиран с редовно и допустимо искане. Само при наличието на тези условия възниква задължение за органа да се произнесе по същество. В случая, противно на твърдението на оспорващата, не е налице формиран мълчалив отказ по заявлението ѝ, а производството е приключило с изричен отказ за разглеждане по същество на искането ѝ, което подлежи на самостоятелен съдебен контрол, посочен по-горе,         и по ред, различен от този, предвиден за оспорване на мълчаливия или изричния отказ за предоставяне на обществена информация.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив и/или изричен отказ на Кмета на Община Исперих по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година, вх. № * от 10.02.2020 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2020 година по описа на Административен съд – Габрово.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: