О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №439

гр. Габрово, 04.05.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в закрито разпоредително заседание на четвърти май  ................. през две хиляди и двадесета година  в състав :          

           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдията КОСЕВ АДМ. Д. № 157 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Пред АС Габрово е депозирана Искова молба от М.Н.М. ***, с посочено правно основание чл. 71 от ЗЗДискр и претенция: Да се установи от съда, че спрямо него от страна на посочения ответник е извършена дискриминация по признак увреждане по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр, както и че е налице нарушение, изразяващо се в неспазване на законовите изисквания за осигуряване на достъпна среда, предвидени в ЗИХУ и наредба №4/01.07.2009г., за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Да бъде осъден ответника да преустанови нарушението и да предприеме необходимите действия за осигуряване на достъп за хора с увреждания в офисите на ТП на НОИ Габрово и НОИ севлиево, като същевременно да бъде осъден ответника да заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева.

Административен съд Габрово намира, делото не му е подсъдно, тъй като съгласно родовата подсъдност компетентен е съответния районен съд.

По искове с правна квалификация  чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДискр., компетентен да се произнесе е РС, тъй като този въпрос е решен с Тълкувателно постановление № 1/16.01.2019 г. по т. д. № 1/2016 г. на ОСГК на ВКС и на ОСС на Първа и Втора колегия на ВАС. Прието е, че исковете с правна квалификация  чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация за установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения, са подсъдни на районния съд.

В настоящия случай търсената от ищеца М. защита е именно по  чл. 71, ал. 1, т. 1-3 от ЗЗД и се иска установяване на дискриминационно третиране. Възможността за установяване на дискриминация и за обезщетяване на вреди от нея в едно производство, е предвидена единствено при съдебна защита пред районния съд. Административните съдилища са компетентни да се произнасят по осъдителни искове за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от неравно третиране, тогава, когато фактическия състав на отговорността включва вреди, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, и е налице влязло в сила решение на КЗД, с което се установява неравно третиране (в този смисъл Решение № 8583 от 04.07.2017 г. на ВАС, III отд.). В случая не са налице данни за проведено производство от ищеца М.М. по реда на Раздел I от ЗЗДискр въз основа на което същият да заяви претенция по чл. 74 от ЗЗДискр.

Съгласно чл. 134 АПК определената от закона подсъдност не може да бъде изменяна по съгласие на участващите в делото лица. Всеки съд решава сам дали заведеното пред него дело му е подсъдно. Ако намери, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд. Предвид изложеното Габровски административен съд намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати по него, като неподсъдно. Производството по така образуваното дело пред ГАС следва да бъде прекратено на посочените по- горе основания и Исковата молба на М.Н.М. да бъде изпратена за разглеждане по подсъдност в Районен съд Габрово. Ответникът и деянието от което се претендират вреди е със седалище и адрес на управление- гр. Габрово.

Въз основа на гореизложеното и на осн. чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява производството по Адм. дело №157/2020г. по описа на Административен съд Габрово, поради неподсъдност.

Изпраща Исковата молба на М.Н.М., с която същият търси правна защита на осн. чл. 71 от ЗЗДискр. по подсъдност на Районен съд Габрово.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

 

                                

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : .................................