О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

490

 

гр. Габрово, 28.05.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и двадесета година в състав:                                                                       

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 166 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба от Т.Д.С. ***, депозирана в Административен съд – Габрово с вх. № СДА-01-762 от 07.05.2020 година, в която жалба се съдържа фактология относно междусъседски проблеми във връзка с отглеждането на кучета и влизането им в имота на жалбоподателя, находящ се в с. Рачевци, община Габрово, както и относно подадени жалби във връзка с горните обстоятелства до различни институции.

С Разпореждане № 452 от 11.05.2020 година /л. 2/ така депозираната жалба е оставена без движение и на подателя ѝ Т.С. е дадено указание за отстраняване на констатираните нередовности в седемдневен срок от получаване на съобщението, а именно: 1. С писмена молба, депозирана или изпратена в съда по номера на делото, да посочи акта, действието /неосноваващо се на закон или административен акт/ или бездействието /когато органът е бил длъжен да действа по силата на закон или административен акт/ на административен орган, които оспорва; актът, действието и/или бездействието, които се оспорват, да бъдат посочени със съответните индивидуализиращи ги белези – за актовете – номер, дата и издател; за действията - време, място и извършител; 2. В молбата да посочи в какво се състои незаконосъобразността на акта, действието или бездействието на административен орган, които оспорва; 3. В молбата да посочи в какво се състои искането му до съда по отношение на оспорването; 4. Да заплати държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по сметка на Административен съд – Габрово и в същия срок представи или изпрати оригинал на вносния документ в съда по номера на делото. Изрично е указано на лицето, че при неизпълнение на което и да е от дадените указания в посочения срок производството по делото ще бъде прекратено. Съобщение с препис от разпореждането е връчено лично на подателя на жалбата на 12.05.2020 година по реда на чл. 45 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. В указания 7-дневен срок, започнал да тече на 14.05.2020 година и изтекъл на 20.05.2020 година, както и до настоящия момент, С. не е отстранил посочените по-горе нередовности, за които е надлежно уведомен.

Съгласно чл. 150, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от АПК жалбата трябва да съдържа означение на обжалвания административен акт, указание в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането до съда. Според чл. 158, ал. 1 от АПК, когато жалбата не отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 1 и чл. 151 от АПК, тя се оставя без движение, като на оспорващия се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок. Третата алинея на цитирания текст предвижда, че ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 1, жалбата се оставя без разглеждане с разпореждане на съдията докладчик. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът прекратява делото.

В процесния случай С. е подал процесната жалба, в която е посочил, че е срещу Община Габрово, но не е посочил акта, действието или бездействието на административен орган, които оспорва, не е посочил в какво се състои незаконосъобразността на административния акт, действие или бездействие, срещу който е насочена жалбата, и в какво се състои искането му до съда по повод оспорването. В жалбата се прави искане съдът да предприеме необходимите действия за успешното разрешаване на описания проблем.

Изложеното сочи, че към момента на подаване на процесната жалба, както и до настоящия момент, у жалбоподателя не е формирана ясна воля за оспорване на конкретен акт, действие или бездействие с ясно формулирани доводи относно незаконосъобразността им, както и формулирано и заявено искане до съда по повод оспорването.

Предметът на спора от гледна точка както на означение на обжалвания административен акт, действие или бездействие, на указание в какво се състои незаконосъобразността им, както и искането до съда са минимално необходимите реквизити на жалбата, за да бъде образувано съдебно производство от административния съд. В случая жалбоподателят е бил длъжен на основание  чл. 150, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от АПК да подаде жалба с необходимото съдържание. Съгласно разпоредбата на чл. 126 от АПК съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от този кодекс или друг закон случаи, т. е. задължителен реквизит на жалбата е и конкретното искане до съда. От процесната жалба не могат да се извлекат указания какво се оспорва, в какво се състои незаконосъобразността на оспорвания акт, действие или бездействие, както и какво е искането до съда, във връзка с които се търси защита от Административен съд - Габрово.

При липсата на изискуеми реквизити на жалбата, неуточнени и след указанията на съда, делото не може да се развие с произнасяне по съществото му. Такава липса е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото - чл. 158, ал. 3 от АПК.

Жалбата е нередовна и предвид невнасянето на дължимата държавна такса, а неотстраняването на тази нередовност също е самостоятелно основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по нея.

Процесуалната дисциплина изисква точно изпълнение на дадените указания, което в случая не е сторено по отношение на подадената жалба. Бездействието на активнолегитимирана страна по делото за отстраняване на недостатъците на оспорването предполага невъзможност за извършване на процесуални действия от съда по подадената жалба.  Съдът дължи произнасяне само по подведомствен нему съгласно чл. 128, ал. 1 от АПК и редовно заявен спор, какъвто в случая не е налице.

 

             Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

             ОПРЕДЕЛИ:

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.С. ***, депозирана в Административен съд – Габрово с вх. № СДА-01-762 от 07.05.2020 година

             ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 166/2020 година по описа на Административен съд – Габрово.

    

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.

 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: