Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

24

 

гр. Габрово, 29.05.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на четвърти март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

                                                                                          ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря РАДОСЛАВА КЪНЕВА и с участието на окръжен прокурор НАДЕЖДА ЖЕЛЕВА като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина КАНД № 14 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Касационното производство е образувано по депозирана в законния срок жалба на административнонаказаното лице Г.И.А. ***, чрез надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат, против Решение № 560 от 19.12.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 752 по описа за 2019 година. С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 19-0892-000180 от 28.03.2019 година на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Габрово, с което за нарушение на чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от с.з. на А. е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева.

В жалбата се твърди, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на  съдопроизводствените правила, и е необосновано. Касационният жалбоподател развива подробни съображения относно довода на въззивния съд за неоснователност на възражението за неяснота на мястото на извършване на нарушението. Твърдението на А. е, че в АУАН и НП е посочено несъществуващо място и са допуснати формални пороци по чл. 42, т. 3, предл. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 5, предл. 3 от ЗАНН. Прави се искане за отмяна на обжалваното съдебно решение, както и отмяна на потвърденото с него НП.

Касационният жалбоподател не се явява в открито съдебно заседание, представлява от своя процесуален представител - адвокат, поддържа се жалбата, както и искането по същество, съображения за което са развити в депозирано по делото писмено становище.

Ответната страна не се представлява в открито съдебно заседание, не се заявява становище по касационното оспорване.

Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и правилност на обжалвания съдебен акт.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за неоснователна предвид следните съображения:

 В процесния АУАН и издаденото въз основа на НП е посочено място на извършване на вмененото на касационния жалбоподател нарушение, а именно: до № 6 на ул. „Цар Калоян“ в гр. Габрово. От събраните по делото доказателства се установява, че през 2007 година е съборена сградата, находяща се на ул. „Цар Калоян“ № 6, но не са ангажирани доказателства, че към момента на извършване на нарушението не съществува административен адрес ул. „Цар Калоян“ № 6. Освен това, процесният АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и на мястото на извършване на нарушението, което означава, че наказаното лице е било наясно къде е паркирало автомобила си – в близост до № 6 на посочената улица, на място, попадаща в обхвата на знак В 27.

Деянието представлява нарушение на задължението по чл. 6, т. 1 от ЗДвП участниците в движението да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка, за което е предвидена санкция по чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, като в случая е посочено при описание на нарушението, че става въпрос за неправилно паркиране.

Районен съд – Габрово е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях. Изложеното води до извода, че решението на Районен съд – Габрово следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 560 от 19.12.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 752 по описа за 2019 година.

 

 

             Решението е окончателно.  

 

                                                                  

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

            

                                                                                                         2.