Р Е Ш Е Н И Е №27

гр. Габрово, 22.05.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО............... в открито съдебно заседание на двадесети май две хиляди и двадесета година  в състав:        

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:  ГАЛИН КОСЕВ

                 ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА

при секретаря  …...ЕЛКА СТАНЧЕВА …. и в присъствието на прокурора …МИЛЧО ГЕНЖОВ …като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ КНАХД№18 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

            С Решение №124/31.12.2019г. по АНД№246/2019г. по описа на СРС първоинстанционния съд е потвърдил НП №19-0341-000091/13.03.2019г. на Началник Сектор към ОД на МВР Габрово, с което на Б.Р.Д. *** на основание чл. 183, ал. 7 от ЗДвП за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

В касационната жалба се твърди, че Решението на Районен съд Севлиево е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че постановеното първоинстанционно решение било пълно с неясноти, като от същото по никакъв начин не можело несъмнено да се установи извършването на процесното нарушение. РС Севлиево не бил взел предвид и не бил обсъдил всички доказателства, включително гласни такива. Не бил отчетен факта, че превозвания товар бил от категорията на бързоразвалящи се храни, като в тази насока се излагат подробни мотиви. Според жалбоподателя тези изтъкнати пороци били съществени и налагали отмяна на обжалваното НП като незаконосъобразно. Иска се отмяна на обжалваното решение и отмяна на Наказателното постановление.

Ответникът Началник Сектор при ОД на МВР Габрово, редовно призован не се представлява по делото и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Габрово изразява становище, че Решението на Районен съд Севлиево е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Пред настоящата съзебна инстанция не са представени и приети нови писмени доказателства. 

             Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.  

            Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира следното:

            Касационната жалба е неоснователна.

Районен съд Севлиево е направил прецизен анализ на събраните по делото доказателства.

Обсъдил е подробно осъщественото административно нарушение, за които е санкциониран Б.Д. с процесното наказателно постановление. В заключение е достигнал да правилния извод, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Настоящата касационна инстанция, споделя изцяло мотивите на Районен съд Севлиево, поради което и на основание чл. 221, ал.2 АПК  не следва да ги повтаря. Нарушението, включително мястото на извършването му и извършителя са установени, както от административно наказващия орган, така и това е потвърдено в хода на съдебното обжалване пред РС Севлиево.

Б.Р.Д. е санкциониран за това, че на 01.03.2019г. около 17,28 часа в община Севлиево, на ГП I- 4 км. 82+850, в посока София управлява влекач ДАФ ХФ105.460 с рег. №***Д, собственост на „***“ЕООД БУЛСАТ***1 с прикачено полуремарке КРОНЕ с рег. №***, собственост на „***“ клон Габрово, като при двожение водъчът навлиза след пътни знаци „В14“ и табела „Т10“, с които е въведена временна забрана за движение, като деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, поради което на осн. чл. 183, ал. 7 от ЗДвП на Б.Д. е наложена санкция- глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеца. 

В случая, предвид правилно изяснената фактическа обстановка, която не се оспорва от санкционирания и неговия процесуален представител правилно е прието че въз основа на осъществен административно наказателен състав на ЗДвП следва да се наложи предвидената санкционна норма. В хода на проведеното административно наказателно производство не се констатират допуснати процесуални нарушения, като правилно е приложен и материалния закон. Не се констатира от касационната съдебна инстанция неправилно приложение на материално правната разпоредба, предвидена в ЗДвП за подобен вид противоправни деяния, каквото твърдение е изтъкнато в касационната жалба. Не се констатира непълнота на доказателствения материал или неясноти в постановения съдебен акт. Правилно съдат е отбелязал в мотивите си, че превознавия товар не представлява бързоразвалящи се храни, като мотивите в тази насока се сподялят напълно от настоящата съдебна инстанция. В този смисъл следва да се отбележи, че не всеки пропуск във воденото административно наказателно производство представлява съществено процесуално нарушение и води до отмяна на постановения административно наказателен акт. Следва да се отграничават допуснатите несъществени такива от тези, нарушаващи правото на защита на санкционирания и обуславящи отмяна на постановеното НП.  

Като е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление, Районен съд Севлиево е постановил правилен, валиден и допустим съдебен акт, който не следва да бъде касиран. Доводите, развити от жалбоподателя и неговия процесуален представител пред настоящата съдебна инстанция са обсъдени в първоинстанционното съдебно решение и състава на ГАС споделя изцяло изводите, залегнали в съдебния акт на РС Севлиево. Пред касационната съдебна инстанция не се представят доказателства или излагат доводи, различни от тези пред районния съд и които да налагат нови изводи. 

При постановяване на процесното НП са спазени прцесуалните правила, разписани в ЗАНН относно описание на нарушението, дата и място на извършването му, както и обстоятелствата при които същото е осъществено. Посочените са относимите законови разпоредби, които са нарушени и правилно е приложена санкционната норма.

            Поради изложеното съдът намира, че в настоящия случай при проведената административно- наказателна процедура не са допуснати нарушения на административно- производствените правила, АУАН е съставен в предвидените от закона срокове и по установения ред. Решението на Районен съд Севлиево следва да бъде потвърдено по изложените по- горе съображения.

             Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 и чл. 222, ал.1 от АПК съдът

 

            Р Е Ш И :

 

           ОТАВЯ В СИЛА Решение №124 от 31.12.2019г. на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД №246 по описа за 2019г. на същия съд, като правилно и законосъобразно.

            Решението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                                                                                             2.