Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2020г. до 30.6.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 344/2019 КСО Ф.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 1.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 01.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.А.Ч. с ЕГН ********** ***, против Решение № 41 от 26.11.20197г. на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Габрово, с което е отхвърлена жалбата на Ч. с вх. № 1012-07-36/29.10.2019г., срещу Разпореждане № ********** от 4.10.2019г. на Ръководител “ПО” в ТП на НОИ – Габрово. ОСЪЖДА Ф.А.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Габрово, сумата 100.- /сто/ лева деловодни разноски, сторени в производството пред Административен съд - Габрово. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 20.6.2020г.
2 Административно дело No 106/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 1.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 502 ОТ 01.06.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив и/или изричен отказ на Кмета на Община Шабла по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 10.02.2020 година, вх. № К-276 от 12.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 106/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ. ПОР. № 145/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 77
В законна сила на 18.6.2020г.
3 Административно дело (К) No 28/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 3.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 513 ОТ 03.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1083 от 10.07.2019г., подадена от Т.М.А. /починал на 27.12.2019г./. ПРЕКРАТЯВА производството по делото на осн. чл. 327, ал. 2 отг ГПК във вр. с чл. 144 АПК. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. РЕШ. ПОР. № 146/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 78
4 Административно дело No 59/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 3.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №512 ОТ 03.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив и/или изричен отказ на Кмета на Община Брезник по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 08.02.2020 година, вх. № 94-00-424 от 10.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 59/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ. ПОР. № 147/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 79
В законна сила на 20.6.2020г.
5 Административно дело No 77/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 3.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 516 ОТ 03.06.2020 Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив и/или изричен отказ на Кмета на Община Летница по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година, вх. № 625 от 10.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 77/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ. ПОР. № 148/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 80
В законна сила на 23.6.2020г.
6 Административно дело No 81/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 3.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №521/03.06.2020Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив и/или изричен отказ на Кмета на Община Руен по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година, вх. № РД-13-82 от 11.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 81/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ. ПОР. № 149/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 81
В законна сила на 16.6.2020г.
7 Административно дело No 165/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 3.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 522 ОТ 03.06.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-761 от 7.05.2020 г., подадена от Д.В.М. ***, ЕГН: **********, против Заповед № РД-03-03-56 от 9.04.2020 г., издадена от Областен управител на Област Габрово и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 165 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. РЕШ. ПОР. № 150/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 82
В законна сила на 17.6.2020г.
8 Административно дело No 72/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 4.6.2020г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. ОСТАВЯ без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на В.М. А. против мълчалив отказ или евентуално изричен такъв на Кмет на Община Искър по подадено Заявление на 09.02.2020 г. на официалния електронен адрес на ответника за достъп до обществена информация от В.А.. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 75/2020 г. на Административен съд Габрово. РЕШ. ПОР. № 151/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 83
В законна сила на 24.6.2020г.
9 Административно дело No 54/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.6.2020г.
На осн.чл.159, т. 8 и т.4 от АПК. СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: Оставя без разглеждане жалба с вх. № СДА-01-388/26.02.2020 година и ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 54/2020 година, поради оттегляне на жалбата и отпадане на правния интерес. Препис от настоящето определение да се изпрати на ответната страна. Настоящето определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в същия срок от получаване на препис от настоящето определение от страна на ответника. РЕШ. ПОР. № 153/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 85
В законна сила на 19.6.2020г.
10 Административно дело No 65/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.6.2020г.
На осн.чл.159, т. 8 и т.4 от АПК, поради отпадане на правния интерес от воденето на делото СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: Оставя без разглеждане жалба с вх. № СДА-01-400/26.02.2020 година и ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 65/2020 година. Препис от настоящето определение да се изпрати на ответната страна. Настоящето определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в същия срок от получаване на препис от настоящето определение от страна на ответника. РЕШ. ПОР. № 154/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 86
В законна сила на 19.6.2020г.
11 Административно дело No 92/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.6.2020г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 05.06.2020 година. на основание чл.159, т.8 и т.4 от АПК Оставя без разглеждане жалба с вх. № СДА-01-428/26.02.2020 година и ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 65/2020 година. Препис от настоящето определение да се изпрати на ответната страна. Настоящето определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в същия срок от получаване на препис от настоящето определение от страна на ответника. РЕШ. ПОР. № 155/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 87
В законна сила на 19.6.2020г.
12 Административно дело No 135/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.И.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 5.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 528/05.06.2020 Г. На осн. чл. 158, ал. 1 от АПК, Прекратява производството Адм..д.№135/2020г. на АС Габрово по жалба на В.И.Ц. *** против Заповед №360/27.02.2020г. на Кмет на Община Габрово, като оставя без разглеждане така подадената жалба на В.Ц.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България. РЕШ. ПОР. № 156/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 88
В законна сила на 24.6.2020г.
13 Административно дело No 49/2020 ДОПК Д.М.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - В. ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 8.6.2020г.
Решение № 63 от 8.06.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-375 от 25.02.2020 г., подадена от Д.М.Г. *** с ЕГН: **********, против Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С 200007-022-0001473 от 16.01.2020 г., в частта му в която е потвърдено с Решение № 24 от 12.02.2020 г. на ТД на НАП - Велико Търново. ОСЪЖДА Д.М.Г. *** с ЕГН: ********** да заплати на ТД на НАП – Велико Търново деловодни разноски в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 от ДОПК.
В законна сила на 8.6.2020г.
14 Административно дело No 113/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.Р. НАЧАЛНИК НА РУ- ГАБРОВО КЪМ ОД НА МВР- ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 84 от 09.06.2020 година. ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 20-1752-000031 от 19.02.2020г. на Началника на РУ-Габрово към ОД на МВР - Габрово. ОСЪЖДА Районно управление Габрово, при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Габрово, да заплати на С.И.Р. с ЕГН ********** *** деловодни разноски в общ размер 510.- /петстотин и десет/ лева, на основание чл. 143, ал.1 от АПК. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
В законна сила на 25.6.2020г.
15 Административно дело No 119/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 58 ОТ 10.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №145/24.02.2020г. на Кмет на Община Вълчи дол, с която е отказан достъп до обществена информация по Заявление за достъп до такава с рег. №4/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
16 Административно дело No 123/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 59 от 10.06.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Писмо №РД5100-69-1/24.02.2020г. на Кмет на Община Г. Оряховица като неоснователно и недоказано. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
17 Административно дело No 137/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 10.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 60 от 10.06.2020 година. ОТМЕНЯ Заповед №71/04.03.2020г. на Кмет на Община Борован, с която е прекратено производството по подадено Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация №94- 138/10.02.2020г. подадено от В.М.А. ***. ОСЪЖДА Кмет на Община Борован да заплати на В.М.А. *** сума в размер на 10 лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. ВРЪЩА делото като преписка на Кмет на Община Борован за произнасяне по Заявление №94- 138/10.02.2020г., подадено от В.М.А. *** за предоставяне на достъп до обществена информация, при спазване на изискванията на Закона за достъп до обществена информация. Определението може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от съобщението с частна жалба от страните, участващи в административното производство. РЕШ. ПОР. № 161/17.06.2020 Г., ТОМ 2/2020 Г., СТР. 98
В законна сила на 23.6.2020г.
18 Административно дело No 145/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 61 от 10.06.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №4/25.03.2020г. на Секретар на Община Медковец, с която е отказан достъп до обществена информация по Заявление за достъп до такава с рег. №94-00-26/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
19 Административно дело No 62/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 76 ОТ 11.06.2020 Г. ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмет на Община Вършец за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община Вършец по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Вършец за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината. ОСЪЖДА Кмет на Община Вършец да заплати на В.М.А. *** сума в размер на 10 лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2020г.
20 Административно дело No 63/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТ 11.06.2020 Г. ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмет на Община Г. Тошево за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община Г. Тошево по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Г. Тошево за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината. ОСЪЖДА Кмет на Община Г. Тошево да заплати на В.М.А. *** сума в размер на 10 лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2020г.
21 Административно дело No 100/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 94 ОТ 11.06.2020 Г. ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмет на Община Стрелча за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община Стрелча по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 10.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Стрелча за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината. ОСЪЖДА Кмет на Община Стрелча да заплати на В.М.А. *** сума в размер на 10 лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2020г.
22 Административно дело No 134/2020 ДОПК ЕТ С.- 9.- В.Д.- Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 11.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна Жалба с вх. № СДА-01-624 от 18.03.2020 г., подадена от ЕТ „Скорпион – 93 – В.Д.“ със седалище и адрес на управление – гр. Габрово, ул. „Ножарска“ № 27, ЕИК: 107561916, против АПВ /Акт за прихващане и възстановяване/ № П–04000719202708-004-001 от 17.12.2019 г. на главен инспектор по приходите Минка Недева Вълкова, потвърден с Решение № 28 от 19.02.2020 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ДОДОП/, Велико Търново при Централно управление /ЦУ/ на Национална агенция по приходите /НАП/, в обжалваната част, в която е отказано възстановяването на сумата от 3 852.28 лв. на жалбоподателя. ОСЪЖДА ЕТ „Скорпион – 93 – В.Д.“ със седалище и адрес на управление – гр. Габрово, ул. „Ножарска“ № 27, ЕИК: 107561916 да изплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", гр. Велико Търново при ЦУ на НАП разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 371.14 лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
23 КАНД No 16/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.П.П. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 16/12.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562 от 10.12.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 953 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
24 КАНД No 21/2020 ЗАНН: РДГ Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 37/12.06.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 567 от 20.12.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 966 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1910500183 от 05.09.2019 година на зам.-директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на Х.Д.Х. *** за нарушение на чл. 12б, ал. 1, т. 7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии във връзка с чл. 53, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 година за сечите в горите е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл. 257, ал. 1, т. 1 от Закона за горите. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати в полза на Х.Д.Х. *** с ЕГН ********** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции. Решението е окончателно.
25 КАНД No 23/2020 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Б.И.П. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 34/12.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 545 от 03.12.2019 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 579 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
26 Административно дело No 191/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО-АРХ. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 15.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 567/15.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гл. архитект на Община Севлиево Цветанка Йорданова Василева, от гр. Севлиево против Заповед №ДК-11-Г-1/11.05.2020г. на Началник РДНСК Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №191/2020 година по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението. решение пореден І 170 от 18.06.2020 г., том 2/2020 г., стр. 116
В законна сила на 26.6.2020г.
27 КАНД No 20/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Х.И. ОД НА МВР ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 36/15.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 19 от 21.01.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 593 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № 19-0892-000269 от 23.05.2019 г. на началника на сектор „ Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово, с което на П.Х.И. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба от 2 000.00 /две хиляди/ лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 24 месеца на основание чл. 174, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП за нарушение на същата нормативна разпоредба, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
28 КАНД No 25/2020 ЗАНН: ДАМТН ПАТИЛАНЦИ - ТР ЕООД - ТРЯВНА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 31/15.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 3 от 20.01.2020 г. по описа на Районен съд Трявна, постановено по н.а.х.д. № 95 от 2019 г. на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № ДСП-06 от 20.06.2019 г. на главен директора на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на дружеството – жалбоподател „****“ ЕООД, Трявна, ЕИК: ****, е наложена имуществена санкция в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл. 52г от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за нарушение на чл. 4б, т. 1 от същия нормативен акт, във вр. с чл. 17, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 11, ал. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките /НСИОСИ/. Решението не подлежи на обжалване.
29 КАНД No 26/2020 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО Б.О.Ч. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 32/15.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 11.02.2020 г. на Районен съд Дряново /РСД/, постановено по н.адм.х.д. № 137 от 2019 г., с което е отменено НП № 6432 от 20.09.2019 г. на началника на Отдел „Контрол по РПМ“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ към АПИ, с което на Б.О.Ч. ***, ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000.00 лв. на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата /ЗП/ за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а“ от същия нормативен акт, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 3.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС. Решението не подлежи на обжалване.
30 КАНД No 28/2020 ЗАНН: ДИТ АГРОБИО ПЛЮС ЕООД -С. ГОРНА РАСИЦА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 33/15.06.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 14 от 19.02.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 8 от 2020 г. по описа на районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-001183 от 12.12.2019 г. на директор Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, с което на „***“ ЕООД, с. Горна Росица, обл. Габрово, ЕИК: ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1, във вр. с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от същия нормативен акт. ИЗМЕНЯ същото Наказателно постановление в частта относно определения размер на санкцията, като определя такава на стойност от 100.00 /сто/ лв. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, с. Горна Росица, обл. Габрово, ЕИК: *** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово деловодни разноски на стойност от 50.00 /петдесет/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 23/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПАВЛИН ЙОРДАНОВ - ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 16.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 70/16.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура – Габрово против актуалната към момента на подаване на протеста редакция на чл. 40, ал. 3, т. 4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна, приета с Решение № 3 от 26.01.2009 година на Общински съвет - Трявна, и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в тази му част. ОТМЕНЯ чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна, приета с Решение № 3 от 26.01.2009 година на Общински съвет - Трявна. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 51, ал. 1, т. 4 и чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна, приета с Решение № 3 от 26.01.2009 година на Общински съвет - Трявна. ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Районна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението в частта, с която производството се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, а в останалата част - на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
32 Административно дело No 32/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ТИХОМИР ПЕТКОВ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 16.06.2020 година. ОБЯВЯВА за нищожна, по подаден протест от Районна прокуратура – Севлиево, Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Севлиево, приета с Решение № 136 от 24.11.2009 г. на Общински съвет Севлиево по протокол № 10 от тази дата на същия орган на местно самоуправление, в сила от 1.01.2010 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Севлиево да заплати на Районна прокуратура – Севлиево деловодни разноски в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК с касационна жалба, подадена в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщенията. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл. 37, ал. 3 от ЗНА и чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 194 от АПК, като Общински съвет Севлиево уведоми за това съда.
33 Административно дело No 74/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 17.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 583 ОТ 17.06.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Костенец по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година, рег. № 95.00-3 от 10.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 74/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
34 КАНД No 27/2020 ЗАНН: КЗП АГРОБИО ПЛЮС ЕООД -С. ГОРНА РАСИЦА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 17.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 38/17.06.2020 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 12.02.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 445 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
35 КАНД No 32/2020 ЗАНН: ИААА ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ-ГАБРОВО И.М.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 40/17.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №590/23.12.2019г. по НАХД№1129 по описа на Габровски районен съд за 2019г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
36 КАНД No 34/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 17.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 17.06.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 3.02.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
37 Административно дело No 274/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.Г.,
Й.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 18.06.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Г.К.Г. с ЕГН ********** и Й.К.Г. с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес ***0 срещу Заповед № 1917 от 24.09.2019г. на Кмет на Община Габрово, с която е разпоредено в едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, да бъде премахнат незаконен строеж – „Стопанска постройка за инвентар и отглеждане на домашни животни /куче/“, находяща с в УПИ VІІ-6917 в кв. 56 по плана на Габрово 79 част. ОСЪЖДА Г.К.Г. с ЕГН ********** и Й.К.Г. с ЕГН ********** *** сумата 100.- /сто/ лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
38 КАНД No 35/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.К.Д. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 41/18.06.2020 Г. ОТАВЯ В СИЛА Решение №91 от 21.02.2019г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД №83 по описа за 2020г. на същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
39 Административно дело No 316/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65 ОТ 19.06.2020 Г. ОТМЕНЯ дадения ход на делото по същество с Протоколно Определение в с.з. от 26.05.2020г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Е.Д.Д. *** против мълчалив отказ на ОбС Дряново по подадено Искане за одобрение на ЧПУП-ПУР по искане на собственика на имот с идентификатор 20660л501.71 на КК на с. Денчевци, община Дряново от 02.08.2019г., като процесуално недопустима на осн. чл. 159, т. 1 от АПК, като прекратява производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
40 Административно дело No 316/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 19.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65 ОТ 19.06.2020 Г. ОТМЕНЯ дадения ход на делото по същество с Протоколно Определение в с.з. от 26.05.2020г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Е.Д.Д. *** против мълчалив отказ на ОбС Дряново по подадено Искане за одобрение на ЧПУП-ПУР по искане на собственика на имот с идентификатор 20660л501.71 на КК на с. Денчевци, община Дряново от 02.08.2019г., като процесуално недопустима на осн. чл. 159, т. 1 от АПК, като прекратява производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
41 Административно дело No 326/2019 Закон за защита на личните данни Т.Г.В. ДИРЕКТОР НА ГД "НП" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 74 от 19.06.2020 година. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 28.05. 2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.В. *** против мълчалив отказ по заявление с вх. № 328605-346 от 12.11.2019 година, подадено до Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерство на вътрешните работи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326/2019 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 347/2019 Закон за пътищата П.С.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ П№ 75 от 19.06.2020 година. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 28.05. 2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Т. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ по искане с вх. № 94-00-7815 от 27.09.2019 година за връщане на недължимо платени суми за винетна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 347/2019 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 45/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 86 ОТ 19.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №1/18.02.2020г. на Кмет на Община Пирдоп, с която е отказан достъп до обществена информация по Заявление за достъп до такава с рег. №9400-284/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА В.М.А. *** да заплати на Кмет на Община Пирдоп направените разноски по делото, представляващи заплатен адвокатски хонорар в размер на 1200 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2020г.
44 КАНД No 29/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ц.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ЛОВЕЧ, СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 39/19.06.2020 Г. ОТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 14.02.2020г. на Районен съд Ловеч, постановено по НАХД №1157 по описа за 2019г. на същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 301/2019 КСО СТИЛ - МС - ООД - ТРЯВНА ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение (второ) от 22.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 594/22.06.2020 Г. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Решение №36/12.03.2020г. по АД№301/2019г. на ГАС, като в диспозитива и в абз. 1 на стр. 1 от Решението следва да се чете „Решение №37 от 16.10.2019година на Директор на ТП на НОИ – Габрово, с което е отменено Разпореждане № 50-1 от 26.08.2019 година на длъжностни лица по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ – Габрово“ вместо „Решение №37 от 16.10.2019година на Директор на ТП на НОИ – Габрово, с което е отменено Разпореждане № 50-1 от 28.11.2017 година на длъжностни лица по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ – Габрово,“ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните.
46 Административно дело No 60/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 22.6.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 93 ОТ 22.06.2020 Г. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на дело АД60/2020г. на ГАС в съдебно заседание на 09.06.2020г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Мълчалив отказ или евентуално постановен изричен такъв на Кмет на Община Велики Преслав по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 10.02.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №60/2020 година по описа на дминистративен съд Габрово, поради недопустимост на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 118/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 69/22.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. Лавеле № 19, ет.3 против Отказ № ЗДОИ-00-2/25.02.2020г. на Кмета на Община Казанлък. ОСЪЖДА В.М.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Казанлък, бул. Розова долина № 6, с Булстат 000817778 деловодни разноски в размер 200.- /двеста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2020г.
48 Административно дело No 79/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 23.6.2020г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. НА 23.06.2020 Г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.А. против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община Радомир поради оттегляне на жалбата, като ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 79/2020 г. на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 8 от АПК.. Опрелението подлежи на обжалване в седмодневен срок, който за жалбоподателя е от днес, а за ответника по делото – Кмет на Община Радомир от съобщението.
49 Административно дело No 90/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 24.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №2/21.02.2020г. на Кмет на Община Брезово като неоснователно и недоказано. Решението не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 126/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 24.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 68/24.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. Лавеле № 19, ет.3 против Решение № А-26-4/9.03.2020г. на Кмета на Община Братя Даскалови, в частта му с която частично е отказан достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация. ОСЪЖДА В.М.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци № 55, с Булстат 000817568 деловодни разноски в размер 500.- /петстотин/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2020г.
51 Административно дело No 181/2020 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Й.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 596 ОТ 24.06.2020 ГОДИНА ОСВОБОЖДАВА от държавна такса жалбоподателя И.Й.Г.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № 3840 от 4.11.2019 г., в последствие вх. № СДА-01-1768 от 26.11.2019 г. по описа на настоящия съд, подадена от И.Й.Г., понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Плевен, с ЕГН: **********, против Заповед № 873 от 3.07.2019 г., издадена от заместник на началника на затвора в гр. Плевен, с която на лишения от свобода жалбоподател е отказано режимът за изтърпяване на наказанието да бъде заменен от "Специален" на "Строг". ОСЪЖДА И.Й.Г., понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Плевен, с ЕГН: **********, да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието направени по делото разноски – юрисконсултско възнаграждение, в размер на 100.00 /сто/ лв. Решението е окончателно на основание чл. 66, ал. 2 от ЗИНЗС. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
52 Административно дело No 36/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 72/25.06.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура – Габрово против чл. 48, ал. 2, т. 5, чл. 49, ал. 1, 2 и 6, чл. 51, ал. 1, 2, 3 и 5 и чл. 52, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново, приета с Решение № 34 от 28.01.2008 година на Общински съвет – Дряново, и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в тази му част. ОТМЕНЯ чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново, приета с Решение № 34 от 28.01.2008 година на Общински съвет – Дряново. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 40, ал. 4 и чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново, приета с Решение № 34 от 28.01.2008 година на Общински съвет – Дряново. Решението в частта, с която производството се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, а в останалата част - на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
53 Административно дело No 89/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 25.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Заповед №РД-08-105/18.02.2020г. на Кмет на Община Айтос, с която е отказан достъп до обществена информация по Заявление за достъп до такава с рег. №И-3/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. Решението не подлежи на обжалване.
54 Административно дело No 110/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СТЕЛИТ 1 ЕООД - СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 81/26.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-467 от 28.02.2020 г. по описа на същия съд, подадена от „***“ ЕООД, гр. Севлиево, обл. Габрово, с ЕИК: ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10697 от 28.01.2020 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ в дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ /ГД „ФК“/ в Централно управление на Национална агенция по приходите /ЦУ на НАП/, с която на жалбоподателя на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка- запечатване на търговски обект, по смисъла на §.1, т. 41 от ДР на ЗДДС – дискотека, находящ се в гр. Севлиево, както и забрана за достъп до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, гр. Севлиево, обл. Габрово, с ЕИК: *** да заплати на Национална агенция по приходите - София деловодни разноски в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
55 Административно дело No 248/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.С.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО-АРХ. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 29.06.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.Г. *** против мълчалив отказ на Главен архитект на Община Севлиево по заявление с вх. № ДД-4-А-05.1323 от 25.07.2019 година за издаване на удостоверение за търпимост. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 335/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 80/29.06.2020 Г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София да заплати на А.М.Д., с ЕГН: **********, сумата от 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните в следствен арест в гр. Габрово за периода от 11.06.2014 г. - 23.12.2014 г., в едно с лихва за забава от 23.12.2014 г. до момента на изплащането на главницата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част в размер до 3 000.00 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София да заплати на А.М.Д., с ЕГН: **********, сумата от 180.00 /сто и осемдесет/ лв. разноски по делото, от които 10.00 лв. заплатена ДТ, 20.00 лв. разноски за призоваване на свидетел и 150.00 лв. адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред тричленен състав на същия съд.
57 Административно дело No 29/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАС СТРОЙ ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 79/29.06.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-272 от 12.02.2020 г., подадена от „***“ ЕООД, гр. Трявна, обл. Габрово, с ЕИК: ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10601 от 11.11.2019 г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ в дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ /ГД „ФК“/ в Централно управление на Национална агенция по приходите /ЦУ на НАП/ ОСЪЖДА „***“ ЕООД, гр. Трявна, обл. Габрово, с ЕИК: *** да заплати на Национална агенция по приходите - София деловодни разноски в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
58 Административно дело No 138/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ГР. ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.6.2020г.
РЕШЕНИЕ № 78/29.06.2020 Г. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-652 от 24.03.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, Мълчалив отказ на Кмет на Община Велинград за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Велинград за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Велинград да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.