Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2020г. до 31.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 317/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители КМН-ЕКСПОРТ ООД - ГАБРОВО ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 82 от 01.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „******“ ООД – гр. Габрово против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 02-070-2600/1282 от 14.11.2019 година, издаден от Зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 342/2019 Закон за данък върху добавената стойност МИРМАРК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 1.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 85 ОТ 01.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по оспорване на „Мирмарк“ЕООД, ЕИК200885425, със седалище гр. Габрово, ул. З. ливада №19, ет. 2, ап-. 4, чрез управителя *** чрез адв. А. И., Ревизионен акт /РА/ №Р- 04000718007151-091-001/10.09.2019г. от Илия Христов Кунчев, на длъжност Началник Сектор „Ревизии“ и Лъчезар Драганов Ралев на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП В. Търново, потвърден от Директор на Дирекция ОДОП В. Търново при ЦУ на НАП с Решение №166/28.11.2019 г., с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 19 655, 05 лв. и са начислени лихви в общ размер на 478, 38 лв. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика " В. Търново при ЦУ на НАП да заплати на „Мирмарк“ЕООД, ЕИК200885425, със седалище гр. Габрово, ул. З. ливада №19, ет. 2, ап-. 4, чрез управителя *** чрез адв. А. И. разноски в размер на 1780 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщениетодо страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 21.7.2020г.
3 Административно дело (К) No 19/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 1.7.2020г.
Протоколно опредление от о.с.з. на 01.07.2020 г. Водим от горното и на основание чл. 22, ал.1 т.6 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОТВЕЖДА ОТ УЧАСТИЕ в настоящото производство съдия Емилия Кирилова Кирова - Тодорова. Съдът като съобрази, че с оглед списъчният състав на магистратите, работещи в Административен съд Габрово, не може да формира състав, който да разгледа делото, намира че производството по делото следва да бъде прекратено и делото изпратено на ВАС за определяне на друг равен съд, който да разгледа и да се произнесе по жалбата на И.Й.Г.. Водим от горното и на основание чл. 23, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по К.Адм.дело № 19/2020 г. по описа на АС Габрово. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ, за определяне на друг равен съд, който да разгледа и да се произнесе по жалбата на И.Й.Г.. Т. 3/2020Г. РЕШ.-207 СТР. 14
4 Административно дело No 93/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 83 от 01.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-429 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Малко Търново за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Малко Търново за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Малко Търново да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
В законна сила на 1.7.2020г.
5 Административно дело No 58/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 90 от 02.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-392 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Божурище по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 08.02.2020г., изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Божурище за изрично произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Божурище да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
6 Административно дело No 69/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 87 от 02.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-405 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Дългопол по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 09.02.2020г., изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Дългопол за изрично произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Дългопол да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
7 Административно дело No 97/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 89 от 02.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-433 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Приморско по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 09.02.2020г., изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Приморско за изрично произнасяне и предоставяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020 г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Приморско да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
8 Административно дело No 139/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ГР. ВЕТОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 02.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Производството по настоящото адм. дело е образувано въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /АСГ/ Жалба с вх. № СДА-01-653 от 24.03.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Ветово по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 08.02.2020г., изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Ветово за изрично произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 08.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмет на Община Ветово да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
9 Административно дело No 141/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ГР. СОЗОПОЛ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТ 02.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-655 от 24.03.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Созопол по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 10.02.2020г., изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Созопол за изрично произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 10.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
10 Административно дело No 144/2020 Закон за данък върху добавената стойност ДРЕНСКИ ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 2.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 92/02.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.“***, с ЕИК ****, представлявано от управителя на дружеството Н.Г.Д. против Ревизионен акт № Р-04000419003240-091-001 от 09.12.2019 година, поправен с Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № П-04000720003456-003-001 от 14.01.2020 година, издадени от органи по приходите при ТД на НАП – Велико Търново, потвърден с Решение № 34 от 12.03.2020 година на Директора на Дирекция „ОДОП“ – Велико Търново при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Д.“***, с ЕИК **** да заплати на дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - Велико Търново при ЦУ на НАП сумата 3911.- /три хиляди деветстотин и единадесет/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
11 Административно дело No 87/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 88 от 03.07.2020 година. ОТМЕНЯ въз основа на депозирана в деловодството на Административен съд Габрово /АСГ/ Жалба с вх. № СДА-01-423 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Дулово, обективиран в „Отговор на заявление за достъп до обществена информация“ с изх. № П-1579 от 21.02.2020 г. по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 10.02.2020 г. на жалбоподателката, изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Дулово за ново произнасяне и предоставяне на достъп до исканата обществена информация по подадено от В.М.А. Заявление на 10.02.2020 г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Дулово да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
12 Административно дело No 120/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 91 от 03.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-526 от 9.03.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, Решение № 2 от 24.02.2020 г. за достъп до обществена информация на Кмета на Община Мирково по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на жалбоподателката от 10.02.2020 г, изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Мирково за ново произнасяне и предоставяне на достъп до исканата обществена информация по подадено от В.М.А. Заявление на 10.02.2020 г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мирково да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща разноски по делото - заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
13 Административно дело No 193/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ГАБРОВО ЕООД НС НА НЗОК ЧРЕЗ ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 3.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 625/03.07.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1022/11.06.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД, с ЕИК 204586598, със седалище и адрес на управление Габрово, бул. Трети март № 9 представлявано от управителя И.С.Ф. срещу Мълчалив отказ на НС на НЗОК по заявление вх. № 07/11-01-30/28.01.2020г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 193 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. Т.3/2020 Г. СТР.30 РЕШ.-215
В законна сила на 24.7.2020г.
14 Административно дело No 46/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 99 от 06.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. *****№ 19, ет.3 против Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 3/13.02.2020г. на Кмета на Община Петрич, в частта му с която частично е отказан достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация. Решението е окончателно.
15 КАНД No 12/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО К.Н.П. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 627 ОТ 06.07.2020 ГОДИНА ДОПЪЛВА Решение № 13/6.03.2020 г., постановено по канд № 12/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово, като постановява: „ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на КрасимирНедялков Петровот с. Угорелец, общ. Севлиево, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 300, 00 (триста) лева, съставляващи договорен и изплатен адвокатски хонорар за настоящата съдебнаинстанция. " Настоящото решение е окончателно. Препис от решението следва да се връчи на страните в едно със съобщението.
16 Административно дело No 208/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 7.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 629/07.07.2020Г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208 по описа за 2020 година на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА по подсъдност на Софийски районен съд искова молба от Х.А.Х.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София с претенция за заплащане на неимуществени вреди в размер на 1 000 000 лева. Определението не подлежи на обжалване. Т.3/2020 Г. СТР. 34 РЕШ.-218
17 Административно дело No 47/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 100 от 08.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. ***** № 19, ет.3 против Решение № 94-3-77-001/20.02.2020г. на Секретаря на Община Елхово, с което частично е отказан достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация. Решението е окончателно.
18 Административно дело No 86/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 97/08.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №220 РД-01-03/20.02.2020г. на Кмет на Община Свищов, в частта с която е отказан достъп до обществена информация по т. 1, т. 2 и т. 3 от Заявление за достъп до такава с рег. №9400-284/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН********** *** да заплати на Кмет на Община Свищов сума в размер на 600 /шестотин/ лева, представляващи направени разноски по делото- възнаграждение за адвокат. Решението не подлежи на обжалване.
19 Административно дело No 203/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.- В.- В.А.- Г. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 8.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 640/08.07.2020 Г. На осн. чл. 135, ал. 2 от АПК, ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №203/2020 година по описа на Административен съд Габрово. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Габрово, който съд е компетентен да разгледа Исковата молба от ЕТ“Авто- Ванг- В.А.“***. Определението не подлежи на обжалване. Т.3/2020 СТР. 40 РЕШ.-221
В законна сила на 8.7.2020г.
20 КАНД No 30/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 42 от 08.07.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 03.02.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1075 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
21 КАНД No 33/2020 ЗАНН: КЗП КЗП - РД - РУСЕ,
БТК ЕАД - СОФИЯ
  Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 43 от 08.07.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 07.02.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1287 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
22 Административно дело No 321/2019 КСО Т.И.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 101/09.07.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 47 от 10.10.2018 г. г. на Директора на Териториално поделение /ТП/ на Национален осигурителен институт /НОИ/ гр. Габрово и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 16.08.2018 г. на Ръководителя на "Пенсионното осигуряване" при ТП на НОИ гр. Габрово. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО при ТП на НОИ - гр. Габрово, за ново произнасяне относно правото на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т.И.Н., с ЕГН: **********, по нейно Заявление № 2113-07-563 от 17.07.2018 г., при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона – признаване като стаж от втора категория на прослуженото време от същата в завод „Сърп и чук“ /“Рекорд“ АД/ - Габрово за периода от 20.09.1982 г. до 17.09.1984 г. на длъжност „обущар“. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Габрово, да заплати на Т.И.Н., с ЕГН: **********, сума в размер на 1150.00 /хиляда сто и петдесет/ лв., от които: 400.00 /четиристотин/ лв. договорено и изплатено адвокатско възнаграждение по ДПЗС от 24.10.2018 г. по адм. д. № 319 от 2018 г. по описа на АСГ; 400.00 /четиристотин/ лв. договорено и изплатено адвокатско възнаграждение по ДПЗС от 17.01.2020 г. по адм. д. № 321 от 2019 г. на АСГ; 350.00 /триста и петдесет/ лв. заплатен хонорар за вещо лице, цялата - представляваща сторените от жалбоподателката разноски по производството за разглеждане на делото пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му чрез касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
23 Административно дело No 136/2020 Закон за семейни помощи за деца Д.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 105 ОТ 09.07.2020 Г. ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседение на 18.06.2020г. ход на делото по същество, като на осн. чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г. *** срещу Заповед №ЗСПД/Д-ЕВ-Г/718 от 09.03.2020г. от Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Габрово, с която на основание чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД, считано от 01.02.2020г. е отпусната месечна помощ за отглеждане на дете с увреждания. ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 159, т. 4 от АПК производството по жалба на Д.Г. *** срещу Заповед №ЗСПД/Д-ЕВ-Г/718 от 09.03.2020г. от Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Габрово. ОСЪЖДА на осн. чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗА Дирекция "Социално подпомагане" Габрово при Агенция за социално подпомагане, София да заплати на пр. представител на жалбоподателката Д.Г.Г. адвокат д.к. от ГАК сума в размер на 300 лева, представляващи деловодни разноски, направени от страната по повод разглеждането на настоящото дело договорен по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗА адвокатски хонорар ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено. решение пореден № 226/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 50
24 Административно дело No 186/2020 Закон за достъп до обществена информация К.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 641/09.07.2020 Г. На основание чл. 135, ал. 2 от АПК, ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №186/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен съд София-град жалбата на К.И.М. *** против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община ГаБрово по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с №1582258933984- 21.02.2020г. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 227/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 51
В законна сила на 9.7.2020г.
25 Частно административно дело (К) No 212/2020 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ И.Й.Г. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 9.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 649/09.07.2020Г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 517 от 3.06.2020 година по адм. дело № 204/2017г. по описа на Административен съд – Габрово. Определението е окончателно. решение пореден № 228/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 52
26 Административно дело No 42/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители МАНДАЙС ООД - ГР.ГАБРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 102/10.07.2020 Г. ОТМЕНЯ, по жалба с вх. № СДА-01-363 от 25.02.2020 г. по описа на същия съд, подадена от „****“ ООД, Габрово, с ЕИК: ****, Уведомително писмо за отхвърляне на заявки за плащане №№ 07/07/140518/46742 от 9.05.2019 г. и 08/07/140518/46742 от 10.06.2019 г. на „****“ ООД, Габрово, ЕИК: **** с изх. № 01-2600/168 от 10.01.2020 г., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София. ВРЪЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София за ново разглеждане и произнасяне по заявления за плащане №№ 07/07/140518/46742 от 9.05.2019 г. и 08/07/140518/46742 от 10.06.2019 г. на „****“ ООД, Габрово, ЕИК: ****, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт и при спазване на указанията, дадени в мотивите му. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – София да заплати на „****“ ООД, Габрово, ЕИК: **** деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция на стойност 350.00 /триста и петдесет/ лв., от които: 50.00 лв. заплатена държавна такса и 300.00 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Препис от Решението да се изпрати на страните.
27 Административно дело No 44/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТ 10.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №3/17.02.2020г. на Кмет на Община Стамболийски, в частта с която е отказан достъп до обществена информация по т. 1, т. 2 и т. 3 от Заявление за достъп до такава с рег. №841/12.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН********** *** да заплати на Кмет на Община Стамболийски сума в размер на 500 /петстотин/ лева, представляващи направени разноски по делото- възнаграждение за адвокат. ОСТАВЯ без уважение искане на пр. представител на Кмет на Община Стамболийски за присъждане на разноски /възнаграждение за адвокат/ за сумата над 500 лева до пълно заявения размер от 1000 лева като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване.
28 Административно дело No 202/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО-АРХ. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА НАЧАЛНИК РДНСК - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 10.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 652/10.07.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главен архитект на Община Севлиево против Заповед № ДК-11-Г-3 от 10.06.2020 година на Началника на Регионална дирекция „Национален строителен надзор” – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 202 по описа за 2020 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до ищеца, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение. решение пореден № 231/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 58
29 Административно дело No 201/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО-АРХ. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА НАЧАЛНИК РДНСК - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 13.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 656 ОТ 13.07.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Главен архитект на Община Севлиево, против Заповед № ДК-11-Г-2/10.06.2020 г. на Началника на РДНСК - Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 201 по описа на Административен съд – Габрово за 2020 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7/седем/- дневен срок от получаване на съобщението, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. На главен архитект на Община Севлиево и на Началник РДНСК - Габрово да се изпрати препис от настоящия съдебен акт в едно с призовките. решение пореден № 232/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 59
30 КАНД No 39/2020 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ Н.В.В. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 46/14.07.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №103 от 28.02.2020 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №1289 по описа за 2019 година. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ НТУ при МРРБ София следва да заплати на Н.В. *** сума в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи разноски по настоящото съдебно производтво- възнаграждение за адвокат. ОТХВЪРЛЯ в останалата част за сумата над 50 лева до пълно заявения размер от 350 лева искането за присъждане на разноски в полза на Н.В.В. като неоснователно. Решението е окончателно.
31 КАНД No 43/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д.С.П. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 48/14.07.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 13 от 26.03.2020г. на Районен съд Трявна, постановено по АНД № 8 по описа за 2020 година. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 1910500365 от 16.01.2020г. на Директора на РДГ Велико Търново, с което на Д.С.П. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от Закона за горите, на основание същия законов текст, във връзка с чл. 29, ал.1, от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии е наложена глоба в размер 300.- лева Решението е окончателно.
32 Административно дело No 83/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.7.2020г.
РЕШЕНИЕ №106/15.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на В.М.А. *** против Решение №ДОИ-2/1///24.02.2020г. на Кмет на Община Сандански с което е отказан достъп до обществена информация по Заявление за достъп до такава с рег. №ДОИ-2/10.02.2020г., подадено от В.М.А. като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН********** *** да заплати на Кмет на Община Сандански сума в размер на 200 /двеста/ лева, представляващи направени разноски по делото- възнаграждение за юрисноксулт. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2020г.
33 КАНД No 38/2020 ЗАНН: РДГ Т.Р.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 47/15.07.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение № 64 от 27.02.2020г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 1309 по описа за 2019 година. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1910500303 от 27.11.2019г. на Директора на РДГ Велико Търново, с което на Т.Р.Т. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл. 49, ал.2, от Наредба № 8/5.08.2011г. за сечите в горите, на основание чл. 257, ал.1, т.1 от Закона за горите, е наложена глоба в размер 300.- лева Решението е окончателно.
34 КАНД No 31/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 45 от 16.07.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 34 от 31.01.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 1078 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № 19-0892-000656 от 23.08.2019 г. на началника на сектор „ Пътна полиция“ при ОД на МВР– Габрово, с което на Г.Х.Г. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба от 200.00 /двеста/ лв. на основание чл. 179, ал. 1, т. 5, във вр. с ал. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 50, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
35 КАНД No 37/2020 ЗАНН: РДГ Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 16.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 49/16.07.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 21.02.2020г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 1311 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
36 Частно КАНД No 41/2020 Частни КАНД и КАД С.Д.И. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 16.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 53/16.07.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 271 от 15.05.2020 г., постановено по н. а. х. д. № 260 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово, като мотивирано и законосъобразно. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 239/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 72
37 Административно дело No 71/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 17.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 118 от 17.07.2020 година. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 29.06. 2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес ***, чрез адв. М.А.А. от САК, против изричен отказ на Кмета на Община Етрополе по т. 3 от заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Етрополе за присъждане на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 71/2020 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. решение пореден № 241/24.07.2020 г., том 3/2020 г., стр. 74
В законна сила на 29.7.2020г.
38 Административно дело No 73/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 138/17.07.2020 Г. ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмет на Община Камено за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмет на Община Камено по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Камено за произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 09.02.2020г. на официалния електронен адрес на общината. ОСЪЖДА Кмет на Община Камено да заплати на В.М.А. *** сума в размер на 10 лева, представляваща разноски по делото- заплатена ДТ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2020г.
39 Административно дело No 111/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 17.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 125/17.07.2020 Г. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 17, ал.2, в частта „е по-висока между“ и чл.46, ал.1, изр. Трето от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Габрово, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общински съвет – Габрово с Решение № 253 от 23.12.2008г., последно изменена с Решение № 41/23.12.2019г. ОТМЕНЯ чл.19, ал.3 в частта „чл.1 от Приложение № 5“ и чл.52, ал.1, т.4 в частта „т.12 и т.13“ от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Габрово, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общински съвет – Габрово с Решение № 253 от 23.12.2008г., последно изменена с Решение № 41/23.12.2019г. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Районна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК, като в тридневен срок от разгласяването Административен съд - Габрово бъде уведомен за извършването му.
40 Административно дело No 179/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди РОУДСТАР ЕООД - ГАБРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 135/17.07.2020 Г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София ул. Гурко № 5 да заплати на „*****“ЕООД Габрово ЕИК*****сумата 440 /четиристотин и четиридесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане в сила на отменителното Решение на РС Габрово по АНД№1019/2019г. по което е отменено като незаконосъобразно обжалваното НП 27- 0000134/20.09.2019г. на Началник ОО КД- ДАИ Габрово - 28.02.2020г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София ул. Гурко № 5 да заплати на „*****“ЕООД Габрово ЕИК*****сумата 125 /сто двадесет и пет / лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство, като ОТХВЪРЛЯ в останалата част претенцията за присъждане на разноски до пълно заявения размер от 325 лева като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
41 Административно дело No 214/2020 Изборен кодекс Т.Г.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 137 от 17.07.2020 година. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №208 - МИ от 01.07.2020г. на ОИК Севлиево. ОСЪЖДА ОИК Севлиево да заплати на Т.Г.Т. *** сума в размер на 500 лева, представляваща направени от него разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Севлиево за произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото Решение. Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
42 КАНД No 42/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 52/20.07.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 13.04.2020 година на Районен съд - Дряново, постановено по АНД № 176 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
43 Административно дело No 48/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 124/21.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Заповед № РД-01-05-55 от 21.02.2020 година на Кмета на Община Кочериново и инкорпорираното в нея решение в частта, с която на заявителката е отказан достъп до информация по т. 3 от Заявление с вх. № РД-01-11-104 от 12.02.2020 година. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
44 Административно дело No 64/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 108/21.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по жалба на В.М.А., ЕГН **********,*** Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация на Кмета на община Главиница. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Главиница за изрично произнасяне по искането за достъп до обществена информация на В.М.А. в двуседмичен срок от уведомяването. ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА с ЕИК 000565380 да заплати на В.М.А., ЕГН **********,*** деловодни разноски в размер 10.- /десет/ лева – заплатена държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А.А. с ЕГН ********** и личен номер 1100513010 за присъждане на разноски на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.7.2020г.
45 Административно дело No 70/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 109/21.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по жалба на В.М.А., ЕГН **********,*** Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация на Кмета на община Елин Пелин. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Елин Пелин за изрично произнасяне по искането за достъп до обществена информация на В.М.А. в двуседмичен срок от уведомяването. ОСЪЖДА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН с ЕИК 000776242 да заплати на В.М.А., ЕГН **********,*** деловодни разноски в размер 10.- /десет/ лева – заплатена държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А.А. с ЕГН ********** и личен номер 1100513010 за присъждане на разноски на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.7.2020г.
46 Административно дело No 75/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А.   Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 110/21.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по жалба на В.М.А., ЕГН **********,*** Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация на Кмета на община Костинброд. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Костинброд за изрично произнасяне по искането за достъп до обществена информация на В.М.А. в двуседмичен срок от уведомяването. ОСЪЖДА ОБЩИНА КОСТИНБРОД с ЕИК 000776363 да заплати на В.М.А., ЕГН **********,*** деловодни разноски в размер 10.- /десет/ лева – заплатена държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А.А. с ЕГН ********** и личен номер 1100513010 за присъждане на разноски на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.7.2020г.
47 Административно дело No 84/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 111/21.07.2020 Г. ОТМЕНЯ по жалба на В.М.А., ЕГН **********,*** Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация на Кмета на община Сливница. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливница за изрично произнасяне по искането за достъп до обществена информация на В.М.А. в двуседмичен срок от уведомяването. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВНИЦА с ЕИК 000776517 да заплати на В.М.А., ЕГН **********,*** деловодни разноски в размер 10.- /десет/ лева – заплатена държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А.А. с ЕГН ********** и личен номер 1100513010 за присъждане на разноски на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.7.2020г.
48 Административно дело No 99/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 112/21.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. Лавеле № 19, ет.3 против Решение № 126/28.02.2020г. на Кмета на Община Смядово по подадено от жалбоподателя искане за достъп обществена информация. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.7.2020г.
49 Административно дело No 125/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 121/21.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Решение № ДОИ-5 от 09.03.2020 година на Кмета на Община Раднево в частта, с която е отказан достъп до обществена информация по т. 1, 2 и 3 от подаденото от А. заявление с вх. № 9400-561 от 10.02.2020 година. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 21.7.2020г.
50 Административно дело No 127/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 122/21.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Решение № З-243-19 от 09.03.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
51 Административно дело No 68/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 132/22.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Долна баня по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 08.02.2020 година. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 22.7.2020г.
52 Административно дело No 88/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ПРИ ОБЩИНА ПОПОВО - ТОДОР ТОДОРОВ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 113/22.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. Лавеле № 19, ет.3 против Решение № З-20-108/19.02.2020г. постановено от Старши юрисконсулт на Община Попово, с което е отказан достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация ОСЪЖДА В.М.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Попово, ул. Александър Стамболийски № 1, с Булстат 000875856 деловодни разноски в размер 200.- /двеста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2020г.
53 Административно дело No 98/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 128/22.07.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Решение № 03.01 от 20.02.2020 година на Община Провадия в частта му, с която е отказано предоставяне на достъп до информацията по т. 1 и 2 от подаденото от А. заявление с вх. № РД 9400-207 от 10.02.2020 година На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 22.7.2020г.
54 Административно дело No 148/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.В.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 114/22.07.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 700002/2020 от 10.01.2020г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Габрово. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на М.В.А. с ЕГН ********** *** сумата 260.- /двеста и шестдесет/ лева, сторени деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
55 Административно дело No 173/2020 ДОПК М.С.Л. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - В. ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.7.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 115 от 22.07.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-811 от 15.05.2020 г., подадена от М.С.Л. *** с ЕГН: **********, чрез адв. К.Т. от Адвокатка колегия /АК/ - Габрово, Акт за установяване на задължения по декларация № ПО-04000720008590-180-001 от 27.02.2020 г. на старши инспектор по приходите Кремена Стоянова, потвърден с Решение № 56 от 16.04.2020 г. на Директора на ТД на НАП - Велико Търново, в едно с последното Решение. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на административния орган при спазване на указанията, дадени от съда в мотивите на настоящото решение и в сроковете за изготвяне на АУЗД по ДОПК. ОСЪЖДА ТД на НАП – Велико Търново да заплати на М.С.Л.,***, с ЕГН: ********** деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 510.00 /петстотин и десет/ лв., от които 10.00 лв. платена държавна такса и 500.00 лв. договорен и заплатен адвокатки хонорар.
56 Административно дело No 221/2020 Изборен кодекс Т.Р.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 23.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 698/23.07.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1345/20.07.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Община Дряново, представлявана от кмета на общината Т.Р.П. срещу Решение № 155-МИ от 7.07.2020г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Дряново. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването на страните, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово. Да се уведоми жалбоподателят и ОИК Дряново.
57 Административно дело No 225/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави И.К.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 23.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №697/23.07.2020 Г ОТСТРАНЯВА от разглеждане на адм. дело № 225/2020 година по описа на Административен съд – Габрово съдия Даниела Гишина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 225/2020 година на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съседен административен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване.
58 Административно дело No 61/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 119 от 24.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Ветрино по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 08.02.2020 година. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
59 Административно дело No 96/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 120 от 24.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против изричен отказ на Кмета на Община Пазарджик, материализиран в писмо с писмо изх. № ЗДОИ-5-001 от 10.03.2020 година, по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща на 09.02.2020 година. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
60 Административно дело No 115/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Б.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 117 от 24.07.2020 година. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София да заплати на С.Б.Б., с ЕГН: **********, сумата от 58.15 /петдесет и осем/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните в следствен арест в гр. Габрово за периода от 6.12.2019 г. – 10.12.2019 г., в едно с лихва за забава от 10.12.2019 г., когато е преустановено увреждащото действие, до момента на изплащането на главницата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част в размер до 5 000.00 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София да заплати на С.Б.Б., с ЕГН: **********, сумата от 10.00 лв. заплатена по делото държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред тричленен състав на същия съд.
61 Административно дело No 190/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 133 от 28.07.2020 година. ОТМЕНЯ Заповед № 07/РД-09-67 от 18.05.2020 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово в частта ? на т. 3, с която е отказано сключването на договор с МБАЛ „Свети И. ***№ 16, 27, 29, 33, 88.1 и 999, и АПр с №№ 11, 29 и 99. ВРЪЩА преписката на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово за ново произнасяне относно посочените в т. 3 на заповедта КП и АПр, в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 30-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Габрово да заплати на МБАЛ „Свети И. *** с ЕИК ******* сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 121/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 123 от 29.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Решение № 02 от 24.02.2020 година на Кмета на Община Ситово, с което е отказан достъп до обществена информация по подаденото от А. заявление с вх. № 94-В-15 от 10.02.2020 година. ОСЪЖДА В.М.А. *** с ЕГН ********** *** сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
63 Административно дело No 67/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 144 от 30.07.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.А. с посочен постоянен адрес *** против Заповед № 166 от 21.02.2020 година на Кмета на Община Добричка, с която отказано предоставяне на достъп до информация по подаденото от А. заявление с вх. № АО-15 от 10.02.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Добричка за присъждане на адвокатско възнаграждение. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ решението не подлежи на касационно оспорване.
64 Административно дело (К) No 230/2020 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.Й.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 30.7.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 718/30.07.2020 Г. На основание чл. 135, ал.2 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 230 по описа на за 2020г. ИЗПРАЩА делото на едноличния състав на Административен съд – Габрово, постановил Решение № 596/24.06.2020г. по АД № 181 по описа за 2020г., за произнасяне по реда на чл. 248 от ГПК. Определението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
65 КАНД No 36/2020 ЗАНН: РДГ Д.С.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 30.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 30.07.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 14 от 1.04.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 9 от 2020 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 1910500366 от 16.01.2020 г., издадено от директора на РДГ – Велико Търново, с което на Д.С.П. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. на основание чл. 257, ал. 1, т. 2 от Закона за горите /ЗГ/ за нарушение на чл. 12б, ал. 1, т. 7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, във вр. с чл. 53, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите и същият е осъден да заплати на РДГ – Велико Търново деловодни разноски на стойност 100.00 /сто/ лв. – юрисконсултско възнаграждение, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
66 КАНД No 44/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д.С.П. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 30.7.2020г.
РЕШЕНИЕ № 54 от 30.07.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 15 от 1.04.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 10 от 2020 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1910500367 от 16.01.2020 г., издадено от директора на РДГ – Велико Търново, с което на Д.С.П. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. на основание чл. 275, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, за нарушение на чл. 257, ал. 1, т.1, във вр. с чл. 211, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.