Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

57

 

гр. Габрово, 05.08.2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на петнадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИН КОСЕВ

                                                                                                ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря РАДОСЛАВА КЪНЕВА и с участието на прокурор АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина КАНД № 47 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Касационното производство е образувано по жалба от „*******“ ЕООД – гр. Трявна против Решение № 7 от 21.02.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 135 по описа за 2019 година. С обжалваното решение е изменено Наказателно постановление /НП/ № 07-001177 от 11.10.2019 година на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /наричана по-долу за краткост Наредбата/ на дружеството-касатор, в качеството му на „работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда /КТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 413, ал. 2 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, като въззивният съд е намалил размера на имуществената санкция на 100 /сто/ лева.

В жалбата се твърди, че обжалваното съдебно решение е неправилно поради неправилно приложение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Развиват се доводи за това, че наказващият орган не е зачел разпоредбата на чл. 54 от ЗАНН, при провеждане на производството по установяване на нарушението са допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно е ангажирана отговорността на дружеството. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение и потвърденото с него НП. Претендира се присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Касационният жалбоподател в открито съдебно заседание се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат, поддържа се жалбата, както и искането по същество.

             Ответната по жалбата страна не се представлява в открито съдебно заседание, не се заявява становище по касационната жалба.

             Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата, като намира, че обжалваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за основателна по следните съображения:

Имуществената санкция е наложена за това, че дружеството-касатор в качеството на „работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ не е документирало началния инструктаж по безопасност и здраве на посочено в процесното НП лице, което съгласно договор е следвало да извърши определена работа /подреждане на обработени трупи/ и която работа лицето е извършвало на 12.09.2019 година.   

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ. Инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя – ал. 2. Съгласно  чл. 11, ал. 5 от същата Наредба, проведените инструктажи се документират в книги за инструктажи, съгласно Приложение № 1. Анализът на визираната нормативна уредба сочи, че задължението на работодателя е да осигури провеждането на инструктаж, чрез определяне на длъжностно лице, което да извърши и документира инструктажа, което в случая е сторено, видно от приетата по делото Заповед на управителя на дружеството-касатор /л. 18 от първоинст. дело/, а документирането на инструктажа е вменено в задължение не на работодателя, а на длъжностното лице, определено да извършва инструктажа.

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че в случая неправилно е била ангажирана отговорността на дружеството-касатор в качеството му на работодател, тъй като то не може да бъде субект на нарушение по чл. 11, ал. 5 от Наредбата.

Като е изменил размера на наложената санкция и е потвърдил процесното НП в останалата част, въззивният съд е постановил валидно и допустимо, но неправилно решение поради нарушение на материалния закон, което следва да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да бъде отменено изцяло процесното НП.

Искането на „*******“ ЕООД – гр. Трявна за присъждане на разноски за двете съдебни инстанции е своевременно направено и основателно с оглед разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от ЗАНН във връзка с чл. 143 от АПК и крайния изход на спора, поради което следва да бъде уважено, като Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ следва да бъде осъдена да заплати в полза на „*******“ ЕООД – гр. Трявна сумите за договорено и заплатено в брой адвокатско възнаграждение съгласно представените договори за правна защита и съдействие пред въззивната и касационната инстанция /л. 4 от първоинст. дело и л. 3 от настоящото дело/, по отношение на чийто размер липсва възражение за прекомерност от насрещната страна, а и съдът намира, че не е прекомерен предвид разпоредбата на чл. чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 9.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения в редакцията преди изменението с Решение № 5419 на ВАС на РБ - бр. 45 от 2020 година, в сила от 15.05.2020 година, която е относима по време към момента на сключване на договорите за правна защита и съдействие и е по-благоприятна за претендиращата разноските страна.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 222, ал. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 7 от 21.02.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 135 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-001177 от 11.10.2019 година на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на „*******“ ЕООД – гр. Трявна, в качеството му на „работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 413, ал. 2 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ.

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати в полза на „*******“ ЕООД – гр. Трявна с ЕИК ******* сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции.

 

             Решението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                         

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

 

                                                                                            2.