Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2020г. до 31.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 151/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.З.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 145 от 03.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.З.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата № 20-0341-000059 от 24.02.2020 година, издадена от полицейски инспектор към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово, Районно управление - Севлиево. ОСЪЖДА М.З.М. *** с ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 3.8.2020г.
2 Административно дело No 177/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители И.И.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 130/03.08.2020 Г. ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на Заповед № 03-070-РД/6 от 07.05.2020 г. на Директор Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Габрово, с която на И.И. *** с ЕГН: ********** е отказано финансиране по подадено от него заявление с ИД № на проекта: 07/112/08453 за сумата от 48 892.00 лв. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Габрово за ново произнасяне по заявлението на И.И. *** с ЕГН: ********** в съответствие с мотивите на Решение № 44 от 25.05.2016 г., постановено по адм. д. № 202 от 2015 г. по описа на същия съд, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Габрово да заплати на И.И. *** с ЕГН: ********** сумата от 1 510.00 /хиляда петстотин и десет/ лв., съставляваща разноски, направени от страната-жалбоподател по повод настоящия правен спор, разгледан от ГАС – 10.00 лв. заплатена държавна такса и 1500.00 лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
3 Административно дело No 145/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "Е.- Н.М." - Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 126 от 04.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване на ЕТ„*******.“*** ЕИК******* против Решение № 07/312/02338/3/01/04/02 от 26.03.2018г. за налагане на финансова корекция по Договор № 07/312/02338 от 22.05.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони /ЕСФЗСЗ/ на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, като неоснователно. ОТМЕНЯ Решение № 07/312/02338/3/01/04/02 от 26.03.2018г. за налагане на финансова корекция по Договор № 07/312/02338 от 22.05.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони /ЕСФЗСЗ/ на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, с което на ЕТ „*******.“***, с ЕИК: *******, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗПЗП, чл. 46 от Наредба №29 от 11.08.2008г. и чл. 70, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 7 и т. 10, във вр. с чл. 72, ал. 1 и ал. 2 и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 и §4, ал. 3 от ДР на ЗУСЕСИФ е наложена финансова корекция в размер на 15 204. 20 лв в ЧАСТТА с която на ЕТ“*******.“*** е наложена финансова корекция. ВРЪЩА делото като преписка на Държавен фонд „Земеделие“ София за нова произнасяне за определяне размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото съдебно решение. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 56/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.8.2020г.
Протоколно определение от о.с.з. на 04.08.2020 г. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 56/2020 г. по описа на АС Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяване на страните чрез АС Габрово до ВАС на РБ. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №275, СТР. 143
5 Административно дело No 57/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.8.2020г.
Протоколно определение от о.с.з. на 04.08.2020 г. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 57/2020 г. по описа на АС Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяване на страните чрез АС Габрово до ВАС на РБ. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №276, СТР. 144
6 Административно дело No 95/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,
СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.8.2020г.
Протоколно определение от о.с.з. на 04.08.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.А., ЕГН **********,*** срещу Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до поискана от жалбоподателя обществена информация на Секретаря на община Павликени. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 95/2020 г. на АС Габрово. ОСЪЖДА ОБЩИНА Павликени с ЕИК 000133901 да заплати на В.М.А., ЕГН **********,*** деловодни разноски в размер 10.- /десет/ лева - заплатена държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А.А. с ЕГН ********** и личен номер 1100513010 за присъждане на разноски на основание чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от уведомяването чрез АС - Габрово пред ВАС на РБ. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №277, СТР. 145
7 Административно дело No 180/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗЕМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "РР" 2014-2020 - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 134 от 04.08.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-655 от 18.05.2020 година на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Габрово сумата от 1800 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща разноски за настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 346/2019 Закон за министерство на вътрешните работи И.Н.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ЛОВЕЧ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 127 от 05.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Ивайла Н.К. *** против Заповед №259з-2686/11.12.2019г. на Директор на ОД на МВР Ловеч, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Ивайла Н.К. *** да заплати на Директор на ОД на МВР Ловеч сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото /възнаграждение за юрисконсулт/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
9 Административно дело No 182/2020 чл. 304 АПК И.И.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Разпореждане от 5.8.2020г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 733/5.08.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ет.4, ап.7, чрез адв. В.Й.П. от Софийска адвокатска колегия, София, Цар Асен № 8, ап.3 за налагане на глоба по реда на чл. 304 от АПК на Директора на Областна дирекция – Габрово на Държавен фонд „Земеделие“ за това, че не е изпълнил указания на съд, дадени му с влезлите в сила Решение № 44/25.05.2016г. постановено от Административен съд Габрово по АД № 202/2015г. и Решение № 180/8.01.2018г. постановено от същия съд по АД № 312/2017г. На Директора на Областна дирекция – Габрово на Държавен фонд „Земеделие“ и на молителя да се изпрати препис от разпореждането. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд – Габрово в седемдневен срок от получаването на съобщението. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №281, СТР. 152
10 КАНД No 46/2020 ЗАНН: КФН СЕВКО АД - СЕВЛИЕВО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 56 от 05.08.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 05.03.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 13 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА „*****” АД – гр. Севлиево с ЕИК ******** да заплати на Комисията за финансов надзор сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
11 КАНД No 47/2020 ЗАНН: ДИТ ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД ГР. ТРЯВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 57 от 05.08.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 7 от 21.02.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 135 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-001177 от 11.10.2019 година на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на „*******“ ЕООД – гр. Трявна, в качеството му на „работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 413, ал. 2 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати в полза на „*******“ ЕООД – гр. Трявна с ЕИК ******* сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции. Решението е окончателно.
12 КАНД No 48/2020 ЗАНН: ДИТ ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД ГР. ТРЯВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 58 от.05.08.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 8 от 21.02.2020 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 136 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-001176 от 11.10.2019 година на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на „********“ ЕООД – гр. Трявна, в качеството му на „работодател“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 413, ал. 2 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати в полза на „********“ ЕООД – гр. Трявна с ЕИК ******* сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции. Решението е окончателно.
13 Административно дело No 206/2019 Закон за държавния служител Й.И.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 131/06.08.2020 Г. ОТМЕНЯ, по Жалба вх. № СДА-01-1179 от 25.07.2019 г. на същия съд, Заповед № 7292 от 11.07.2019 г. на ДИРЕКТОРА НА Агенция „Митници“, Министерство на финансите, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, във вр. с чл. 10, ал. 1, изр. второ от Закона за митниците е прекратено служебното правоотношение с Й.И.К. с ЕГН: ********** на длъжност: началник на Митническо бюро „Севлиево“ в Териториална дирекция Дунавска, считано от 11.07.2019 г. ОСЪЖДА Атенция „Митници“ - София да заплати на Й.И.К. с ЕГН: ********** сумата от 566.00 /петстотин и шейсет/ лв., съставляваща разноски, направени от страната-жалбоподател по повод настоящия правен спор, разгледан от ГАС – договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
14 Административно дело No 210/2020 Закон за закрила на детето Й.И.Н.   Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 6.8.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 739/6.08.2020 Г. На основание чл.159, т.1 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1227/7.07.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Й.И.Н., с ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 210 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. ИЗПРАЩА жалба с вх. № 1227/7.07.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Й.И.Н., с ЕГН ********** ***. и втора такава с вх. № 1462/6.08.2020г. на РУ-Габрово към ОД на МВР – Габрово, които да бъдат приложени към посочените по-горе актове за установяване на административни нарушения и да бъдат възприети като възражения по тях или ако са издадени наказателни постановления въз основа на тези АУАН, жалбите да бъдат комплектовани с административнонаказателните преписки и да бъдат изпратени по компетентност на Районен съд – Габрово. На жалбоподателката и на РУ-Габрово към ОД на МВР – Габрово да се изпрати препис от определението. Определението подлежи на обжалване с частна жаба в седемдневен срок от уведомяването чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №286, СТР. 159
В законна сила на 20.8.2020г.
15 Административно дело No 242/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.8.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №734/06.08.2020 ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 242/2020 година по описа на Административен съд – Габрово към адм. дело № 238/2020 година по описа на Административен съд - Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общ съдебен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 242/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението не подлежи на обжалване. ТОМ 3/2020, РЕШ. ПОР №287, СТР. 160
16 КАНД No 40/2020 ЗАНН: РДГ М.Т.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 06.08.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 02.04.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 17 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
17 Административно дело No 140/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ГР. НЕСЕБЪР,
СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 148/07.08.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.А., ЕГН **********,***, чрез адв. М.А.А. с ЕГН ********** от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес София, ул. Лавеле № 19, ет.3 против Решение № 81 от 27.03.2020г. на Секретаря на Община Несебър, ОСЪЖДА В.М.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Несебър, ул. Еделвайс № 10, с Булстат 000057122 деловодни разноски в размер 100.- /сто/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2020г.
18 Административно дело No 200/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 7.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 140 от 07.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Севлиево против Решение № РД-02-36-809 от 05.06.2020 година на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 2 553,29 /две хиляди петстотин петдесет и три лева и 29 ст./ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
19 КАНД No 45/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 55 от 07.08.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4/27.01.2020г. по НАХД№131/2019г. по описа на Тревненски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
20 КАНД No 61/2020 ЗАНН: МВР Х.М.Л. РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ТРЯВНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 59/07.08.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 16.06.2020г. на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 3 по описа за 2020 година на същия съд. Решението е окончателно.
21 КАНД No 62/2020 ЗАНН: ИААА Д.Й.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 60/07.08.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 12.06.2020г. на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 13 по описа за 2020 година на същия съд. Решението е окончателно.
22 Административно дело No 345/2019 Закон за министерство на вътрешните работи И.Н.К. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - ТРОЯН Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 146 от 10.08.2020 година. ОТМЕНЯ Заповед № 359з-978 от 06.12.2019 година на Началника на Районно управление – Троян към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Ловеч, с която на И.Н.К. е наложено дисциплинарно наказание писмено предупреждение за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи – Ловеч да заплати на И.Н.К. с ЕГН ********** сумата от 655 /шестстотин петдесет и пет/ лева разноски по делото. Решението не подлежи на касационно оспорване на основание чл. 211, изр. последно от ЗМВР.
23 Административно дело No 176/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 10.8.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 748 ОТ 10.08.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-859 от 26.05.2020 г., подадена от С.Т.С., от гр. София, ЕГН: **********, чрез адв. П.П.С. от САК, против „Мълчалив отказ за произнасяне по молба за припознаване“ на кмета на Община Севлиево, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото административно дело. На страните да се изпрати препис от настоящия съдебен акт в едно с призовките. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от узнаването му, с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. Реш. пор. № 295 стр. 171 том 3/2020
24 Административно дело No 122/2020 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Ю.Ю. НЕЛК - СОФИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 136 от 11.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ю. ***/028/10.02.2020г. на НЕЛК София с което се отменя ЕР №1649/13.09.2019г. на ТЕЛК при МБАЛ“********“ Севлиево, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 188/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.Ф. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 141 от 12.08.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-999 от 9.06.2020 г., подадена от Д.И.Ф. ***, с ЕГН: **********, против Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0341-000162 по чл. 171, т. 2А, б. А от ЗДвП, издадена на 28.05.2020 г. от П.Г.П.– полицейски инспектор към ОД на МВР – Габрово, РУ – Севлиево, с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена ПАМ – прекратяване регистрацията на МПС – л. а. *******, с рег. № *******, за срок от 6 месеца за това, че същият, в качеството му на собственик на този автомобил, е допуснал той да бъде управляван от лице, лишено от право на управление на МПС по административен ред, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.
В законна сила на 12.8.2020г.
26 Административно дело No 194/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Р.-Д.-М.М.- Г. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 155 от12.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на ЕТ“****- Д- М.М.“*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/2538 от 04.05.2020г., на Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие". ОСЪЖДА ЕТ“****- Д- М.М.“*** ЕИК******* да заплати на ДФ Земеделие гр. София направените по делото разноски в размер 100 /сто/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 43/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители СНЦ "МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА" - ГР. ДРЯНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 134 от 13.08.2020 година. ОТМЕНЯ, по жалба с вх. № СДА-01-364 от 25.02.2020 г. по описа на същия съд, подадена от СНЦ „********“, със седалище гр. Дряново, с ЕИК: *******, Решение № 07/19/4/0/00070/3/02/01, с изх. № от 9.12.2019 г., за изплащане на финансова помощ, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“ - София, в частта му, в която на жалбоподателя се отказва финансиране по 13 точки. ВРЪЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София за ново разглеждане и произнасяне по заявления за плащане № 07/19/4/0/00070/3/02 от 30.07.2019 г. на жалбоподателя СНЦ „********“, със седалище гр. Дряново, с ЕИК: *******, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт и при спазване на указанията, дадени в мотивите му. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – София да заплати на СНЦ „********“, със седалище гр. Дряново, с ЕИК: *******, деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция на стойност 449.65 /четиристотин четиридесет и девет лева и 65 стотинки/ лв., от които: 49.65 лв. заплатена държавна такса и 400.00 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от получаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
28 Административно дело No 105/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 152 от 13.08.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-441 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Хитрино по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 10.02.2020г. на жалбоподателката, изпратено на официалния електронен адрес на общината, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмет на Община Хитрино за изрично произнасяне по подадено от В.М.А. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 10.02.2020 г. на официалния електронен адрес на общината в срок от 14 дни, считано от влизане в сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Хитрино да заплати на В.М.А. ***, с ЕГН: **********, сума в размер на 260.00 /двеста и шейсет/ лева, представляваща разноски по делото: заплатена ДТ в размер на 10.00 лв и заплатено възнаграждение за вещо лице в размер на 250.00 лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.А. за присъждане на разноски на осн. чл. 38, ал. 2 от ЗА като неоснователно. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
В законна сила на 13.8.2020г.
29 Административно дело No 215/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПАНАЦЕЯ ООД - ГР. СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 154 от 17.08.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-1295 от 14.07.2020 г., подадена от „******“ ООД, гр. Севлиево, обл. Габрово, с ЕИК: 107018752, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10778 от 9.06.2020 г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ в дирекция „Оперативни дейности“ – Велико Търново при Главна дирекция „Фискален контрол“ /ГД „ФК“/ в Централно управление на Национална агенция по приходите /ЦУ на НАП/ и ОСЪЖДА Териториална дирекция – Велико Търново при Националната агенция по приходите, да заплати на „******“ ООД, гр. Севлиево, обл. Габрово, с ЕИК: 107018752, деловодни разноски в размер на 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., съставляващи 50.00 лв. заплатена държавна такса и 600.00 лв. договорено и заплатено възнаграждение за процесуален представител /адвокат/. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд
30 Административно дело No 34/2020 Закон за пътищата БЕА ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 18.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 153 от 18.08.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-307 от 17.02.2020 г., подадена от „БЕА“ ЕООД, гр. Севлиево, обл. Габрово, ЕИК: 102858696, против Заповед № РД-11-6 от 31.01.2020 г. на Директора на Областно пътно управление /ОПУ/ - Габрово, с която се отнема Разрешение № 3 от 11.10.2012 г., издадено от същия административен орган, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект „Автомивка и кафе-аперитив“ и пътната връзка към него в обслужващата зона на път II-44, км 5+030 – ляво, като неоснователна. Преписи от Решението да се изпратят на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от получаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
31 Административно дело No 241/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 18.8.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 757/18.08.2020Г. ОТМЕНЯ Решение № 03-РД/1505 от 15.06.2020г., от Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-6.002-0002 в ИСУН, УНР: 707976, ИД № В ИСАК: 07/06/4/1/00013, подадено от Т.П. ***. ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" за продължаване на административното производство по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-6.002-0002 в ИСУН, УНР:707976, ИД № в ИСАК: 07/06/4/1/00013, подадено от Т.П. ***, в съответствие с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7- дневен срок от съобщаването му до страните.
32 Административно дело No 315/2019 Закон за министерство на вътрешните работи ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.8.2020г.
РЕШЕНИЕ № 139 от 19.08.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-1794 от 29.11.2019 г., подадена от Областна дирекция на МВР – Габрово чрез директор – Борислав Муеров, против Медицинско удостоверение № 190/12 от 8.11.2019 г., издадено от Медицински институт – МВР – Централна експертна лекарска комисия, като неоснователно. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на Медицинският институт на МВР - лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, деловодни разноски по настоящото производство в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на адвокат Г.Г.М. от САК, ЕГН: ********** адвокатско възнаграждение за оказана правна помощ при условията на чл. 38, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата, в размер на 400.00 /четиристотин/ лв., за осъществено безплатно процесуално представителство на заинтересованата страна – А.Г.М., ЕГН: **********. На страните да се изпрати препис от настоящия съдебен акт, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от узнаването му, чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
33 Административно дело No 184/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър П.М.Х.,
Т.Б.В.
НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.8.2020г.
РЕШЕНИЕ №149 ОТ 27.08.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 18-4062-15.04.2019г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Габрово в частта й, с която е отказано да се одобри поискано от П.М.Х. с ЕГН ********** и Т.Б.В. с ЕГН ********** ***, със Заявление вх. № 01-120119-19.03.2019г. изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта в която се иска изменение на източната граница на ПИ 14218.510.258, съгласно скица-проект № 15-271195-28.03.2019г. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, ул. Мусала № 1, ЕИК 130362903 да заплати на П.М.Х. с ЕГН ********** и Т.Б.В. с ЕГН ********** *** сумата 610.- /шестстотин и десет/ лева, сторени деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово. Препис от настоящото да се изпрати на страните.