Р Е Ш Е Н И Е №157

гр. Габрово, 24.09.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Габрово в съдебно заседание от двадесет и седми август две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ

 

при секретаря РАДИНА ЦЕРОВСКА и с участието на прокурора ……… като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ Адм. дело № 155 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на П.Т.П. *** против Заповед №РД-09-228/28.02.2020г., обнародвана ДВ от 13.03.2020г. на Министър на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019г. в частта й досежно парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. ***, общ. Севлиево обл. Габрово.

В жалбата се твърди, че обжалваната част от Заповедта е неправилна и незаконосъобразна, тъй като процесните имоти отговаряли на критериите за подпомагане, тъй като били в добро земеделско състояние. Твърди, че неправилно ответникът е изключил цитираните площи като допустими за подпомагане, несъобразявайки, че отговарят на Наредба № 2/2018г за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане и мерки за плащане на площ. Жалбоподателят твърди, че административния орган не бил изпълнил задълженията си по чл. 26, чл. 28, чл. 34, чл. 35, чл. 36 от АПК като в хода на проведеното административно производство не му била предоставена възможност за участие, включително да се запознае с причините, поради които /според органа/ заявените от П.П. парцели не попадат в одобрения за подпомагане слой. Жалбоподателят излага, че не била поканена да представи доказателства във връзка с поддържането на заявените БЗС в добро земеделско състояние, което налагало извода, че фактите и обстоятелствата, които били от значение за осъществяването на преценка по подаденото от нея Заявление не били изяснени. Това било в противоречие с приложимите административно производствени правила и принципите на достъпност, публичност, прозрачност, последователност и предвидимост. Административният орган не бил използвал и възможността предвидена в чл. 28, §2 от Регламент /ЕО/ №1122/2009г. според който при откриване на нередности в резултат данните получени при извършени проверки, можело да бъдат следвани от всякаква друга подходяща административна процедура и ако това е целесъобразно, от проверка на място.

Според жалбоподателя посочването само на правни мотиви без излагането на фактически такива водело до извода за липса на мотиви изобщо, като при това положение твърдението че парцелите са недопустими, органът не бил изпълнил изискването на АПК да посочи в какво се състои това неподдържане, кои са изискванията за поддържане и кое от тях е нарушено. Не били изложени фактически основания в оспорената Заповед.

Твърди се също, че били извършвани проверки на място, които да установят състоянието на въпросните парцели, а ако били налични такива, то той не бил запознат с резултатите от същите за да вземе отношение по тях. Моли съда да отмени оспорената в съответните и части Заповед. Поддържа жалбата в с. з. чрез пълномощник, претендира присъждане на разноски.

Ответната страна по жалбата - Министърът на земеделието, храните и горите, чрез процесуален представител оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна, поради което да бъде оставена без уважение. Претендира разноски.

Настоящият състав на Административен съд Габрово, намира жалбата за процесуално допустима. Тя е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 149, ал. 1 АПК и срещу част от заповед, която неблагоприятно засяга страната.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

От данните по делото се установява, че жалбоподателят е регистриран като земеделски стопанин и е подал Заявление за подпомагане с УРН645348, УИН 07/210519/49060. Към Заявлението е попълнил таблица на използваните парцели за 2019г., в която са описани 16 парцела с посочена обща площ за всеки един от тях. Обект на възражението на кандидата са два парцела, а на жалбата до ВАС са три парцела, като парцелите останали извън одобрения слой за подпамагане са парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1, находящи се в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево, обл. Габрово. Установено е че парцел №43966-877-1-1, не е бил предмет на възражението, тъй като същият е попадал изцяло в обхвата на проекто слой ПДП, но е изключен от обхвата на окончателния такъв поради допусната техническа грешка. В Писмо №94-619/09.04.2020г. от МЗХГ става ясно, че въпросния парцел №43966-877-1-1, видно от наличната ЦОФК изготвена по сателитни снимки от 13.06.2019г. е изцяло допустим за подпомагане.  

Не се спори по делото, че със Заповед №РД46-485/27.11.2019г. Министърът на земеделието и храните, на осн. чл. 16 б от Наредба № 105 е дал възможност на земеделските стопани да се запознаят с проект за обхвата на специализирания слой и да направят възражения. П.П. е подала Възражение с вх. № РД-12-02- 613 против проекта в частта му относно 2 бр. парцели, посочени с идентификационните им номера №43966-878-1-2 и №43966-283-3-2– лист 6 от делото, за които общо като недопустима е била определена площ. Липсва приложен по делото отговор по подаденото възражение. Като с последвалата Заповед, предмет на оспорването, е цитирано, че възраженията са обсъдени.

Със Заповед № РД 09-228/28.02.2020 г. на основание чл. 25, ал. 4 ЗА,  чл. 33а, ал. 2 ЗПЗП от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн. ДВ, бр. 82 от 2006 г.), Министърът на МЗХГ е одобрил окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2019 като част от Система за идентификация на земеделските парцели, който е актуализиран за 2019 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2019г.; отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна на Технически инспекторат на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и областните и общински структури на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), както и чрез проверка на получени възражения срещу обхвата на проекта на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане", одобрен със Заповед № РД 46-485 от 27.11.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Въз основа данните от приобщените по делото документи, настоящият състав приема, че обжалваната Заповед е издадена от компетентен орган, в предписаната от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Оторизирането на заявените за подпомагане площи се извършва след административна проверка чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Тази проверка представлява пространствено съпоставяне на данните от заявленията за подпомагане с данните от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Съгласно  чл. 33а, ал. 1 ЗПЗП (в приложимата редакция), Министерството на земеделието, храните и горите създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите, допустими за подпомагане в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в Наредбата по чл. 40. По законовата делегация на чл. 30, ал. 6 ЗПЗП Министърът на земеделието, храните и горите определя с Наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите, в която връзка е приета Наредба № 105/2006г. Съображенията за изключване на части от парцела от одобрения окончателен специализиран слой се съдържат в дешифрираните самолетни снимки, като именно данните от последните позволяват на съда с помощта на специалисти да извърши проверка за материалната законосъобразност на акта.

Не се установяват допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Обезпечено е правото на жалбоподателя на участие в производството по изготвяне и утвърждаване на специализирания слой за кампания 2019г. Разпоредбите на Наредба № 105/2006 г. специално регламентират начините и формите на участие на заинтересованите лица в производството.

За изясняване на спора по делото е допусната съдебно- техническа експертиза. За да отговори на поставената му задача вещото лице е използвало материалите по делото и е извършило оглед на място на процесните имоти. Констатира в заключението си, че допустимият слой е създаден на базата на дешифриране на аерофотоснимки от месец 06.2019г.

Съобразно заявлението за подпомагане на кандидата с УРН645348, УИН 07/210519/49060 част от парцелите са заявени като земеделски площи. След извършен анализ, оглед на място на процесните парцели и разчитане на снимките от цифровата ортофотокарта на заявените парцели, вещото лице установява, че трите посочени парцела №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево обл. Габрово отговарят на критериите за допустимост за подпомагане съгласно Наредба №2/26.03.2018г. по схеми и мерки за плащане на площ, а изключването на части от тях е поради допусната техническа грешка. При извършения оглед на процесните парцели на 13.08.2020г. вещото лице е установило, че те се намират в добро агро- техническо състояние, постоянно затревени са, почвената повърхност сеподдържа чрез косене, липсва избуяла тревна растителност- дървесни и храстовидни видове. Експертът заявява в заключението си, че въпросните парцели отговарят към момента на проверката му на място на критериите за подпомагане съобразно Наредба №2/17.02.2015г., а разминаването с данните от извършеното заснемане според него се дължи вероятно на неправилно разчитане на снимките от орто фотокартата, както и на факта, че то е преценило състоянието на парцелите към момента, а заснемането е от минал период от време.

Мотив на административния орган да откаже подпомагане по отношение на заявените имоти парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево обл. Габрово е че същите не отговарят на критериите за подпомагане съобразно Наредба №2/26.03.2018г. поради факта, че е констатирано че не се поддържат в добро земеделско състояние.

Този извод на административния орган, залегнал в оспорената Заповед не се опровергава от жалбоподателя в настоящото съдебно производство. Съдът намира, че заключението на вещото лице досежно твърдението му, че процесните парцели са в добро агротехническо състояние и отговарят на критериите за подпомагане не следва да се кредитира с доверие и посредством същото да се приеме, че е опроверган извода на административния орган, залегнал в оспорената Заповед

Съгласно данните по делото процесните парцели попадат изцяло под самолетни снимки заснети към 13.06.2019г., т.е за тези територии е извършена дешифрация на актуална /релевантна за кампанията/ Цифрова ортофото карта, в резултат на което част от площите попадат извън специализирания слой площи, допустими за подпомагане, тъй като са оценени като неподдържани и следователно - негодни за подпомагане, съгласно Наредба №2 от 26.03.2018г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
Съгласно чл.
30 от ЗПЗП за изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се създава интегрирана система за идминистриране и контрол /ИСАК/, която се състои от отделни системи, определени по ал.2, като една от тях е и Системата за идентификация на земеделските парцели - чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП, която се създава и поддържа от министерството на земеделието, храните и горите - чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗПЗП. В изпълнение на законовата делегация по чл. 30, ал.6 от ЗПЗП министърът на земеделието, храните и горите е издал и Наредба 105, според §4 от заключителните и разпоредби.

Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ и данните, включени в нея са посочени в чл.33 от ЗПЗП. Според ал.4 на същата норма данните в СИЗП се актуализират ежегодно чрез дешифриране /компютърно разчитане/ на актуална цифрова ортофотокарта, чрез извършване на специализирани теренни проверки на референтните парцели и чрез отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37 от ЗПЗП. Специализираните теренни проверки на референтните парцели се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл.30, ал.6 от ЗПЗП, а това е редът визиран в чл. 15, ал. 5 от Наредба №105.

В чл. 33а, ал.1 от ЗПЗП в приложимата редакция е разписано правомощието на министреството на земеделието, храните и горите да създава в СИЗП специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите, допустими за подпомагане във всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в Наредбата по чл. 40 от ЗПЗП, а това е действалата към този момент Наредба №2 от 26.03.2018г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

В този смисъл следва да се отчете, че заключението на вещото лице не почива иззяло на обективни данни, каквито се съдържат в системата за идентификация на земеделските парцели. В обжалваната Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите изрично е посочено, че слоят площи, допустими за подпомагане за 2019г. е актуализиран чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, извършени през годината. Поради това и заключението на вещото лице, с помощта на което съдът проверява коректността на констатациите на административния орган, следва да се основава на данните, добити чрез дешифриране на актуалната цифрова ортофотокарта,чрез извършени проверки на място или специализирани теренни проверки. Съобразно тези данни, въз основа на информацията за реалното ползване и предназначение на парцелите, може да се направи точна и съответна по време преценка за наличието на основание за изключването на определени парцели или части от тях от специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане". В случая заключението на вещото лице не е изготвено при посочените по- горе условия. Вещото лице заявява, че проверката на място е извършена повече от година след заснемането на процесните парцели, като същевременно в заключението си посочва, че е възможно разминаване в установеното към момента и това, което е извършено при проверките от административния орган поради различното агротехническо състояние на процесните парцели във времето. Вещото лице не може да каже с категоричност на какво се дължи констатацията въз основа на разчитане на снимките, отразяващи състоянието на парцелите към момента на заснемането им, като според него това е въз основа на техническа грешка.

По отношение на процесните имоти- парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево обл. Габрово, представляващи земеделска земя, съгласно цифрова ортофотокарта/дешифрация същите са недопустими за подпомагане на основание чл. 9 и чл. 10 от Наредба №2 от 26.03.2018г. В случая не е спорно, че парцелите попадат изцяло под самолетните снимки заснети към 13.06.2019г., следователно за тези територии е извършена дешифрация на актуалната /релевантната/ за кампанията Цифрова ортофотокарта, в резултат на което площите попадат извън специализирания слой ПДП, тъй като са оценени като неподдържани и следователно негодни за подпомагане, съгласно Наредбата. Обстоятелството, че към датата на извършване на огледа от страна на вещото лице на 13.08.2020г., повече от една година след датата на самолетното заснемане, извършено към 13.06.2019г. и установеното от вещото лице, че процесните парцели са в добро агротехническо състояние, липсва нежелана дървесина и храстовидна растителност, постоянно затревени са и се поддържа почвената повърхност, не може да опровергае мотивити на административният орган за неизпълнение на изискването на чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредбата.

С оглед на изложеното, наведените в жалбата на П.П. оплаквания за незаконосъобразност на оспорената Заповед са неоснователни. Видно от представените по делото доказателства по отношение на процесните парцели и обстоятелството,че всички те попадат в частта от страната, покрита със самолетни снимки към 13.06.2019г., поради което при преценката свързана с изпълнение критериите за подпомагане за всеки от тях за кампания 2019г. е взето предвид актаулното им състояние. Чрез осъществените действия по разчитане на цифровата ортофото карта, част от имотите са останали извън определения слой "Площи, допустими за подпомагане" за процесния период, тъй като състоянието им не е отговаряло на изискванията на Наредба №2/26.03.2018г. за определяне на същите като допустими за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Тези констатации не са оборени в хода на настоящото производство с относимите доказателства, а приетото по делото заключение на СТЕ не се отнася за състоянието на парцелите към спорния момент 13.06.2019г. и не дава отговор на въпросите на представената ортофотографска карта налице ли са или не недопустими елементи и изпълнени ли са условията на Наредба №2/26.03.2018г.

В същото време административната преписка съдържа доказателства в подкрепа на постановения отказ, които не са оборени от жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че оспорената Заповед е издадена в съответствие с материалния закон. По изложените съображения жалбата на П.Т.П. срещу Заповед № РД 09 -228/28.02.2020г. на Министър на земеделието, храните и горите следва се отхвърли като неоснователна.

С оглед изхода на спора, а именно отхвърляне на оспорването и предвид своевременно заявеното от процесуалните предсставители на ответника искане за присъждане на разноски същото следва да бъде уважено. В случая претендираните разноски представляват дължимото възнаграждение за юрисконсулт. Не се сочи конкретен размер на дължимото възнаграждение за юрисконсулт, поради което настоящия съдебен състав намира, че такова следва да се определи към минимално установения размер за подобен вид дела, а именно в размер на 100 лева, определено съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. чл. 37 от ЗПП и чл. 24 от НЗПП.  

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба подадена от П.Т.П. *** против Заповед № РД09- 228/28.02.2020г. на Министър на земеделието, храните и горите, В ЧАСТТА в която извън одобрения окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2019г. са останали парцели: парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево обл. Габрово.

ОСЪЖДА П.Т.П. *** да заплати Министерство на земеделието храните и горите гр. София сума в размер на 100 /сто/ лв., представляваща направени от него разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: