Р Е Ш Е Н И Е  №156

гр. Габрово, 10.09.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в открито съдебно заседание на двадесет и седми август................. през две хиляди и двадесета година  в състав :      

   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

    при секретаря  …...РАДИНА БУРМОВА..... и в присъствието на прокурора ...... като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ Адм. Д №206 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл. 118, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

            С Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Габрово на Б.В.С. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица. Б.С. е оспорил така постановеното Разпореждане, тъй като не е съгласен с факта че му е отказано парично обезщетение за безработица.

            С Решение №16/08.06.2020г. Директор на ТП на НОИ Габрово е отхвърлил жалбата на Б.В.С. против Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Габрово, като неоснователна. 

В законоустановения срок Б.В.С. е обжалвал така постановеното Решение №16/08.06.2020г. Директор на ТП на НОИ Габрово, с което е отхвърлена жалбата му против Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Габрово.

В жалбата се излага че обжалваното Решение било постановено при съществено нарушение на административно производствените правила, в противоречие с материално правните предпоставки и било налице несъответствие с целта на закона. Твърди се, че неправилно бил подведен в Бюро по труда, при което в Агенция по заетоста му била направена регистрация като „учащ се“, а не като „безработен“, каквото било неговото намерение, като вина за това имал служителя осъществил регистрацията му в ДБТ. Излагат се подробни мотиви в тази насока като в заключение се достига до извода, че административния орган постановил оспорения административен акт не бил изследвал проблема с неправилно направената регистрация и поради това бил възприел неправилни изводи, отказвайки отпускане на помощ за безработен. Описва се подробно фактическата обстановка по случая, като се коментират обстойно действията по регистрация на жалбоподателя в Бюро по труда. Според Б.С. доводите, въз основа на които административния орган бил достигнал до този свой извод в обжалваното Решение били неправилни.

Претендира въз основа на изложените в жалбата съображения, доразвити в съдебно заседание отмяна на Решение №16/08.06.2020г. на Директор на ТП на НОИ Габрово, с което е потвърдено Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при НОИ Габрово.

 В съдебно заседание жалбоподателя, редовно призован се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител. Заявява че поддържа подадената жалба и изложените в нея искания.

Процесуалният представител на ТП на НОИ Габрово се явява лично. Оспорва подадената жалба. В представено по делото Писмена защита счита, че жалбата е неоснователна, поради което на Решение №16/08.06.2020г. на Директор на ТП на НОИ Габрово, с което е потвърдено Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г. на Ръководител на осигуряването за безработица при НОИ Габрово следва да бъде потвърдено. 

Жалбата е подадена в срока по  чл. 118, ал. 1 от КСО, от надлежна страна, за която атакуваният административен акт е неблагоприятен и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Административният съд като извърши цялостна служебна проверка на обжалвания административен акт и прецени изложените в съдебно заседание пред настоящата инстанция доводи, както и тези в жалбата, намира същата за неоснователна.

Със Заявление от 24.04.2020г. Б.В.С. е сезирал Директора на ТП на НОИ Габрово с искане за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, поради прекратяване на трудово правоотношение със „******“ЕООД. Заявлението е подадено чрез Директор на Дирекция Бюро по труда. Представени са копия от Заявление- декларация за регистрация /Приложение 1/ и декларация за обстоятелстватакъм момента на регистрацията /Приложение1/ на Агенция по заетоста.

С Разпореждане №071-00-1873-1/08.05.2020г., издадено от Ръководител на "Осигуряване за безработица" в ТП на НОИ Габрово, на жалбоподателя Б.С. е отказано отпускане на обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО с мотиви, че лицето няма регистрация като безработен в Агенция по заетостта, а е регистрирано като учащ. Б.С. е оспорил посоченото Разпореждане по административен ред, като с Решение №16/08.06.2020г. на Директор на ТП на НОИ Габрово е отхвърлил жалбата му против цитираното по- горе Разпореждане. В хода на административното оспорване решаващият орган е събрал доказателства относно статута на Б.С. при регистрацията му в Дирекция "Бюро по труда".

Недоволен от така постановеното Решение, Б.С. оспорва същото в настоящото производство, като излага доводи за незаконосъобразност, неправилност, необоснованост, като твърди, че е издадено при съществено противоречие с материалния закон и административно производствените правила.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на обжалваното Решение, настоящият съдебен състав констатира, че същото е от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване и в съответствие с приложимите материалноправни норми. Този извод се налага по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в настоящото съдебно производство по  чл. 118 от КСО е Решение № 16/08.06.2020г., издадено от Директор на ТП на НОИ Габрово, поради което преценката за законосъобразност следва да се извърши по отношение него, но не и досежно други, цитирани от жалбоподателя актове. Преценявайки процесното Решение на Директор на ТП на НОИ Габрово, настоящия съдебен състав намира, че същото съдържа мотиви по фактическите основания, анализ на събраните в хода на производството доказателства и формираните въз основа на тях правни изводи относно разгледаните възражения на жалбоподателя Б.С..

Съгласно чл. 54ж от КСО паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, като в този смисъл Разпореждането, въз основа на което е издадено оспореното Решение е постановено от компетентен орган.

Съгласно чл. 117, ал. 1, т. 2, буква "б" от КСО Разпорежданията, с които се отказва отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО се оспорват по административен ред пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното в настоящото производство Решение №16/08.06.2020г. е издадено от компетентен орган- Директор на ТП на НОИ Габрово.

Не се установяват съществени нарушения при издаването на оспорения административен акт, които да водят до отмяната му на това основание. Решението, предмет на настоящото производство е издадено в писмена форма и съдържа нормативноустановените в чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити. Съдът намира за неоснователно твърдяното от жалбоподателя С. относно това, че процесното Решение е постановено в нарушение на процесуално и материално правните разпоредби, като съществено е нарушена целта на закона. В тази част оспорването съдържа бланкетни твърдения, които не намират опора в приложените по делото писмени доказателства и относимите законови разпоредби.

Не се доказват твърдяните нарушения на процесуалните правила, както и такива на материално правните разпоредби. Не се установи и твърдяното несъответствие с целта на закона. Съобразно чл. 1 на КСО, този кодекс урежда обществените отношения, свързани с:

1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;

2. допълнителното социално осигуряване, което включва: а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт; б) (допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост и в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

При това положение, след като обжалваното Решение е постановено във връзка с разрешаване на възникнал случай, касаещ уреждане на обществени отношения по смисъла на чл. 1, ал. 2, буква "в" от КСО, то е налице съответствие с целта на закона.

При преценка на съблраните по делото писмени доказателства се установява, че решаващият орган е приложил правилно материалния закон.

Към момента на подаване на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО жалбоподателя Б.С., видно от представените по административната преписка писмени доказателства е имал статут на учащо лице.

Съгласно нормата на чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, или законодателството на друга държава. Следователно, всички изброени по- горе условия трябва да налични кумулативно, за да е възможно отпускането на обезщетение.

В жалбата, както и впоследствие в съдебно заседание се излагат подробни твърдения относно начина ва регистрация на Б.С.. в Дирекция "Бюро по труда", които съдът намира за ирелевантни за настоящия спор, тъй като предмет на настоящото производство е Решение №16/08.06.2020г. на Директор на ТП на НОИ Габрово, а не действия или актове на длъжностно лице от Агенцията по заетостта. Съдът не може да провежда косвен контрол във връзка с така изложените факти, тъй като не е сезиран с подобно искане. Подобни съждения биха били релевантни в друго, различно производство по оспорване именно на тези актове или действия. При условие, че Б.С. е регистриран в Агенция по заетоста- Бюро по труда Севлиево като „учащ се“, на същия правилно е отказано изплащане на обезщетение като безработен. Вярно е, че в Заявлението за регистрация е отбелязано, че същият желае да се регистрира като „учащ се“, но същевременно с това е отбелязано и полето за регистрация като лице упражняващо трудова или друга дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава. Въз основа на тези две отбелязвания длъжностното лице в Бюро по труда е приело, че Б.С. се регистрира като „учащ се“ и регистрацията му е осъществена именно като такъв.

 Органите на НОИ отказват или разрешават отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО в условията на обвързана компетентност относно изискването по чл. 54а, ал. 1, т. 1 от КСО - имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта, от информацията, която им предоставя тази агенция. При условие, че С. е регистраран в АЗ като „учащ се“, то въз основа на това влязло в сила решение по регистрация са приели, че същият няма право на обезщетение за безработица.  

В значителна част от жалбата, а и в съдебно заседание се излагат мотиви относно действията на служители от Дирекция Бюро по труда Габрово, а не оплаквания във връзка с посочения в жалбата акт, който се оспорва.

Настоящият съдебен състав на ГАС намира, че решаващият орган правилно е съобразил, че Б.С. е представил информация, че същия е регистриран като учащ се“ в Бюро по труда Севлиево, като въз основа на това е регистраран като учащ се, следователно той не отговаря на едно от условията в чл. 54а, ал. 1 от КСО, а именно това по т. 1 - има регистрация като безработен в Агенцията по заетостта, поради което правилно е преценено, че на същаия не може да бъде отпуснато а парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО.

Предвид така представените доводи и събраните по делото писмени доказателства жалбата на Б.В.С. е неоснователна и следва да се остави без уважение.

С оглед изхода на делото, а именно отхвърляне на оспорването и предвид изричното заявено от пр. представител на ответника становище за това, че не желае присъждане на разноски, такива не следва да бъдат присъдени в настоящото съдебно производство.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Габрово

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.С. *** против Решение №16/08.06.2020г., издадено от Директор на ТП на НОИ Габрово, с което е оставено в сила Разпореждане № 071-00-1873-1/08.05.2020 г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Габрово.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :