П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

Габрово, 09.09.2020 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО в открито съдебно заседание, проведено на девети септември две хиляди и двадесета година в състав:              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при участието на секретаря Радина Церовска, сложи за разглеждане Адм.дело № 158 по описа за 2020 г. докладвано от съдия РАЧЕВ.

 

На именно повикване в 10:10 часа страните се представиха така:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - А.Й.Б. - редовно призован, не се явява, представлява се от адв. П.К. с пълномощно от преди.

ОТВЕТНИКЪТ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - редовно призован, не се явява, представлява се от юриск. К. с пълномощно от преди.

Съдът намира, че е допуснал опущение при четене на доклада по делото в протокола от съдебно заседание проведено на 07.07.2020 година, като е пропуснал да укаже на жалбоподателя изрично да заяви жалбата му срещу кой акт е насочена- срещу Писмо изх. № МДТ-01-372/30.07.2019 година на старши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси“- Габрово или така както е посочено в самата жалба срещу Решение № МДТ-05-796/08.04.2020 година на кмет на община Габрово.

Водим от горното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

УКАЗВА на жалбоподателя изрично да заяви срещу кой акт е насочена жалбата му.

Адв. К. - Считам, че жалбата ни е срещу Решение № МДТ- 05736/08.04.2020 на кмет на община Габрово.

Съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено по следните съображения:

Съгласно чл. 83, ал.4 от ДОПК актовете и отказите за регистрация или дерегистрация се обжалват по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове. Съгласно чл. 156 от ДОПК предмет на съдебно обжалване е ревизионният акт в частта му, в която не е отменена с решението по чл.155, издадено от решаващия орган. Въпреки указанията, жалбоподателят изрично заяви, че жалбата е насочена срещу решението на решаващия орган, а не срещу отказа да бъдат дерегистрирани двата автомобила, който ИАА всъщност подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК

 

СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.Б. срещу Решение изх. № МДТ-05-796/08.04.2020 година на кмет на община Габрово като насочена срещу акт, който не подлежи на оспорване.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №158 по описа на Административен съд- Габрово за 2020 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес чрез Административен съд- Габрово до Върховен административен съд на Р България.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.25 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            

                                                                     СЕКРЕТАР: