Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2020г. до 30.9.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 192/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.И. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- РА-СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 3.9.2020г.
РЕШЕНИЕ № 147 от 03.09.2020 година. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – София, бул. Цар Борис ІІІ, № 13 ЕИК 121100421 да заплати на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ап.7 сумата 24.447,88 /двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/ представляваща обезщетение за претърпени от ищеца вреди от отменената като незаконосъобразна Заповед № 03-070-РД/33 от 23.09.2015г. на Директора на ОД-Габрово на ДФЗ, ведно със дзаконната лихва варху тази сума считано от датата на завеждането на иска 11.06.2020г. до пълното й идзплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ап.7 срещу Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – София, бул. Цар Борис ІІІ, № 13 ЕИК 121100421 за сумата над 24.447,88 /двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/ до пълния претендиран размер 48.892,- /четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и два/ лева. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – София, бул. Цар Борис ІІІ, № 13 ЕИК 121100421 да заплати на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ап.7 сумата 7.402,87 /седем хиляди четиристотин и два лева и осемдесет и седем стотинки/, представляващи обезщетение за забава върху уважения размер от главницата - 24.447,88 лева. ОТХВЪРЛЯ претенцията на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ап.7 срещу Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – София, бул. Цар Борис ІІІ, № 13 ЕИК 121100421 за присъждане на обезщетение за забава над 7.402,87 /седем хиляди четиристотин и два лева и осемдесет и седем стотинки/ до пълния претендиран размер 23.405,43 /двадесет и три хиляди четиристотин и пет лева и четиридесет и три стотинки. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – София, бул. Цар Борис ІІІ, № 13 ЕИК 121100421 да заплати на И.И.И. с ЕГН **********,*** Климент Охридски № 7, ап.7 сумата 1.455,- /хиляда четиристотин петдесет и пет/ лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
2 Административно дело No 287/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЕДЕРИСЕЛ БИЛДИНГ ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 8.9.2020г.
РЕШЕНИЕ № 151 от 04.09.2020 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-1629 от 4.11.2019 г., подадена от „******“ ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК: *******, против Ревизионен акт /РА/ № Р - 04000718004641-091-001 от 19.07.2019 г., издаден от Й. И. Д., началник сектор, въздложил ревизията, и С. Г. Гатева, главен инспектор по приходите, ръководител ревизия, потвърден с Решение № 154 от 11.10.2019 г. на директор Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДП/ Велико Търново, като неоснователна. ОСЪЖДА „******“ ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК: *******, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно–осигурителна практика" на НАП- Велико Търново, деловодни разноски - юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 418.00 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото издаване чрез касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
3 Административно дело No 158/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) А.Й.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 9.9.2020г.
На основание чл.159, т.1 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.Б. срещу Решение изх. № МДТ-05-796/08.04.2020 година на кмет на община Габрово като насочена срещу акт, който не подлежи на оспорване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №158 по описа на Административен съд- Габрово за 2020 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес чрез Административен съд- Габрово до Върховен административен съд на Р България. том 4/2020г.;стр.26;пор. №308.
В законна сила на 17.9.2020г.
4 Административно дело No 206/2020 КСО Б.В.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.9.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е №156 от 10.09.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.С. *** против Решение №16/08.06.2020г., издадено от Директор на ТП на НОИ Габрово, с което е оставено в сила Разпореждане № 071-00-1873-1/08.05.2020 г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Габрово. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд
5 Административно дело No 50/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.П.И.,
Л.П.И.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.9.2020г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 11.09.2020 година. ОТМЕНЯ ОТКАЗ, обективиран в Писмо с изх.№АУ-04-02-9 от 14.02.2020г. на Зам. кмет на Община Габрово за заверяване на подадената от Х.П.И. и Л.П.И.,*** молба- декларация за снабдяването им с документ за собственост по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в град Габрово, кв. Дядо Дянко, представляващ 383/883 идеални части или 500 кв. м. от поземлен имот 14218.517.187 по Кадастралната карта на град Габрово и издаване на удостоверение дали посоченият имот е общинска собственост. ВРЪЩА преписката на Зам. Кмет на Община Габрово за извършване на исканата услуга, заявена с молба- декларация с вх.№АУ-04-02-9/30.01.2020г., съобразно дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за извършване на административната услуга, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Зам. Кмет на Община Габрово да заплати на Х.П.И. и Л.П.И. сума в размер на 820 лева, представляваща сторени от тях разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 227/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.9.2020г.
РЕШЕНИЕ № 159 от 11.09.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.В.В. с ЕГН **********,*** против Заповед № 1378 от 1.07.2020г. на Кмета на Община Габрово. ОСЪЖДА В.В.В. с ЕГН **********,*** да заплати на Община Габрово с ЕИК 000215630 сумата 100.- /сто/ лева, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
7 Административно дело No 246/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 11.9.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 817/11.09.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1498/13.08.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Н.С. *** против Заповед № РД 1538/21.07.2020г. на Кмета на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 246 по описа на Административен съд – Габрово за 2020. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На страните да се изпрати препис от определението.
8 Административно дело No 250/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) М.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 16.9.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 833/16.09.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № № 1552/24.08.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на М.М.П. с ЕГН ********** *** против Отказ на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” /ДМДТ/ при Община Габрово, обективиран в Писмо № МДТ-05-1072#3 от 5.08.2020г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 250 по описа на Административен съд – Габрово за 2020. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На страните да се изпрати препис от определението.
9 Административно дело No 255/2020 КСО С.П.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 17.9.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №842/17.09.2020 САМООТВЕЖДА съдия Даниела Гишина от разглеждане на адм. дело № 255/2020 по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съседен съд, който да разгледа делото, тъй като и четиримата съдии от Административен съд – Габрово са се отвели от разглеждане на делото и е налице хипотезата на чл. 133, ал. 6 от АПК.
10 Административно дело No 204/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. ЗАМЕСТНИК - НАЧАЛНИК НА ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 23.9.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 853/23.09.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от М.Д.К. *** против отказ на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол, обективиран в писмо с изх. № ГБ-1450-01-782 от 19.05.2020 година, да изпълни искане на М.К., заявено с писмо с вх. № ГБ-1450-05-068 от 08.05.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 204/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
11 Административно дело No 155/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Т.П. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.9.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е №157 от 24.09.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба подадена от П.Т.П. *** против Заповед № РД09- 228/28.02.2020г. на Министър на земеделието, храните и горите, В ЧАСТТА в която извън одобрения окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2019г. са останали парцели: парцел №43966-878-1-2, парцел №43966-283-3-2, парцел №43966-877-1-1 в землището на с. Ловнидол, общ. Севлиево обл. Габрово. ОСЪЖДА П.Т.П. *** да заплати Министерство на земеделието храните и горите гр. София сума в размер на 100 /сто/ лв., представляваща направени от него разноски по делото.
12 Административно дело No 274/2020 чл. 304 АПК П.К.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 28.9.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 869/28.09.2020Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане с вх. № 1714/21.09.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на П.К.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Т.Г. ***, ел. Стефан Пешев № 67 да бъде наложена глоба на Председателя на Общински съвет – Севлиево на основание чл. 303, т.2 от АПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 274 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. ИЗПРАЩА преписката Общински инспекторат при Община Севлиево за процедиране съобразно чл.307 от АПК Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването, на основание чл. 130, ал.4, изр.“второ“ от АПК. На молителката и на Общински инспекторат при Община Севлиево да се изпрати препис от определението.
13 Административно дело No 50/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.П.И.,
Л.П.И.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 30.9.2020г.
РЕШЕНИЕ № 878 ОТ 30.09.2020 ГОДИНА ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Решение №158/11.09.2020г. по АД№50/2020г. на ГАС, като в диспозитива на Решението следва да се чете „ОТМЕНЯ ОТКАЗ, обективиран в Писмо с изх.№АУ-04-02-9 от 14.02.2020г. на Зам. кмет на Община Габрово за заверяване на подадената от Х.П.И. и Л.П.И.,*** молба- декларация за снабдяването им с документ за собственост по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в град Габрово, кв. Дядо Дянко, представляващ 383/883 идеални части от поземлен имот 14218.517.187 по Кадастралната карта на град Габрово и издаване на удостоверение дали посоченият имот е общинска собственост. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните.