Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2020г. до 31.10.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 116/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 30.9.2020г.
на основание чл. 159, т. 3 и т. 8, предл. 2 във връзка с чл. 196 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 116/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес, който за ОП – Габрово тече от днес, а за останалите страни – от датата на съобщаването. т.4/2020 реш. - 319 стр. 42
В законна сила на 15.10.2020г.
2 Административно дело No 117/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 30.9.2020г.
На основание чл. 159, т. 3 и т. 8, предл. 2 във връзка с чл. 196 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. т.4/2020 реш.- 320 стр. 43
В законна сила на 15.10.2020г.
3 Административно дело No 147/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 30.9.2020г.
На основание чл. 159, т. 3 и т. 8, предл. 2 във връзка с чл. 196 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес, който за ОП – Габрово тече от днес, а за останалите страни – от датата на съобщаването. т.4/2020 реш - 321 стр.44
В законна сила на 15.10.2020г.
4 Административно дело No 226/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ С.- И.С.- Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 1.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 882 ОТ 01.10.2020 ГОДИНА НА ОСН. чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от ЕТ“Съни- И.С.“*** с която се оспорва Заповед №1419/06.07.2020г. на Кмет на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№226/2020г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 4, пр. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението. т.4/2020 реш.- 322 стр.45
5 Административно дело No 279/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 1.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 881 ОТ 01.10.2020 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 279 от 2020 г. по описа на същия съд. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд - Велико Търново. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката. Определението не подлежи на обжалване. т.4/2020 реш.- 323 стр. 46
6 Административно дело No 318/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД - СЕВЛИЕВО УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 162 от 02.10.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по жалба на МБАЛ „Д- р Ст. Христов“ЕООД Севлиево, представлявана от Д-р П.Ц. срещу Писмена покана по чл.76а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване за възстановяване на неоснователно получени суми №РД-25ПП-199/11.11.2019 г. издадена от Управител на НЗОК. ОСЪЖДА МБАЛ“Д- р Ст. Христов“ЕООД, Севлиево представлявана от управител д-р П.Ц. да заплати на НЗОК София сума в размер на 300 /триста/ лева, представляваща направени разноски по делото- възнаграждене за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред ВАС на РБ от съобщението до страните, че същото е изготвено.
7 КАНД No 52/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 61 от 2.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 164 от 4.06.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 162 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № 19-0892-001573 от 20.01.2020 г. на началника на сектор Пътна полиция /ПП/ при ОД на МВР– Габрово, с което на касатора – Г.Н.Г. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 55/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д.И.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 62 от 2.10. 2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 178 от 26.05.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н. а. х. д. № 1035 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № 1810500640 от 17.06.2019 г. на заместник директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на Д.И.Д. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 300.00 лв. за нарушение на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите, във вр. с чл. 50, ал. 7 от същата, като мотивирано и законосъобразно. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Д.И.Д. ***, с ЕГН: **********, деловодни разноски, направени пред настоящата съдебна инстанция на стойност 300.00 /триста/ лв.
9 КАНД No 58/2020 ЗАНН: ДАМТН ЕТ "Й.Г.-М.-9." - Г.. Ч.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.10.2020г.
РЕШЕНИе № 28 от 2.10.2020г. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 43 от 2.04.2020 г. по описа на Районен съд Луковит /РСЛ/, постановено по н. а. х. д. № 134 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № МН-06 от 27.08.2018 г. на главен директор на Главна дирекция метрологичен надзор /ГДМН/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 60, във вр. с чл. 63, ал. 1, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/. ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № МН-06 от 27.08.2018 г. на главен директор на Главна дирекция метрологичен надзор /ГДМН/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на ЕТ „Йотка Ганова – Мади - 91“, Червен бряг, ЕИК: 824053396, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 60, във вр. с чл. 63, ал. 1, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/, във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба за предварително опакованите количества продукти. Решението не подлежи на обжалване.
10 Административно дело No 178/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АНДЖЕЛИНА - И. ПЕНЧЕВ ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА "СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" -ДП ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 165 от 02.10.2020 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-893 от 29.05.2020 г., подадена от „****“ ЕООД, Габрово, ЕИК: 204778431, чрез пълномощник– адв. К.И.Б. ***, на Заповед № 022 от 5.02.2020 г. на директора на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово, като неоснователна. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, Габрово, ЕИК: 204778431 да заплати на заинтересованата страна – А.П.М. ***, ЕГН: **********, с адрес: ***, направени по делото разноски за настоящата съдебна инстанция на стойност 300.00 /триста/ лв., съставляващи договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от узнаването му, чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
11 Административно дело No 253/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.А.,
ИНТЕРЛЕС 84 ЕООД - СЕВЛИЕВО
ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 887 ОТ 05.10.2020 ГОДИНА На основание чл. 159, т. 1, т. 4 и т.5, чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 150, т. 3 от АПК, Административен съд Габрово ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ ДРАЗГЛЕЖДАНЕ жалби с вх. № СДА-01-1579 от 27.08.2020 г., подадени от: 1. А.А.А. *** с ЕГН: **********, като нередовна и недопостима 2. „Интерлес 84“ ЕООД, Севлиево, ЕИК: 205834468, против Изпълнителна Агенция по горите София, Регионална дирекция – София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 253 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателите в едно със съобщението за неговото изготвяне. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. решение пореден № 329/09.10.2020 г., том 4/2020 г., стр. 58
В законна сила на 23.10.2020г.
12 Административно дело No 257/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Й.Й.Й.   Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 5.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №886/05.10.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Й. ***, депозирана в Административен съд – Габрово с вх. № СДА-01-1608 от 02.09.2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 257/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната. решение пореден № 330/09.10.2020 г., том 4/2020 г., стр. 60
В законна сила на 20.10.2020г.
13 КАНД No 63/2020 ЗАНН: ИААА Д.Й.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 69 от 05.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 12.06.2020г. на Районен съд Трявна, постановено по АНД № 14 по описа за 2020 година на същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
14 Административно дело No 224/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВЕЛИКОВ 2017 - ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 6.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 892 ОТ 06.10.2020 ГОДИНА На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 151, т.3 от АПК, Административен съд Габрово ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ дадения ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1365 от 21.07.2020 г., подадена от „В. ***, ЕИК: 204732665, подписана от Н.Т.В. – управител на дружеството - жалбоподател, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № 20-0892-000125 на началник Сектор Пътна полиция към ОД на МВР- Габрово от 18.05.2020 г., с искане за нейната отмяна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 224 от 2020 г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. Препис от съдебния акт да се връчи на страните в едно със съобщението. решение пореден № 332/09.10.2020 г., том 4/2020 г., стр. 62
В законна сила на 6.10.2020г.
15 КАНД No 50/2020 ЗАНН: ИАРА Т.Т.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е №67 от 07.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №119 от 09.03.2020 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №13 по описа за 2020 година. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
16 КАНД No 60/2020 ЗАНН: ДИТ НЕНОВИ ООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 64 от 07.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33/28.05.2020г. по НАХД№47 по описа на Районен съд Севлиево за 2020г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА „******“ООД гр. Севлиево ЕИК107553296 да заплати на ИА Главна инспекция по труда София сума в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото-възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
17 Административно дело No 209/2020 Закон за данък върху добавената стойност ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП "ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 8.10.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Идеал Стандарт – Видима” АД – Севлиево, ул. Марин Попов № 53, ЕИК 107021444, срещу Ревизионен акт № 29002918007883-091-001/14.11.2019 година, издаден от органи по приходите в Национална агенция по приходите /НАП/, „Големи данъкоплатци и осигурители“, потвърден с Решение № 697 от 28.04.2020 година на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ /ОДОП/ - София, при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Идеал Стандарт – Видима” АД – Севлиево, ул. Марин Попов № 53, ЕИК 107021444, да заплати на Национална агенция по приходите - София сумата 15,324.- /петнадесет хиляди триста двадесет и четири/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд - Габрово.
18 КАНД No 59/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ДРЯНОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 08.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 22.06.2020 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 54 по описа за 2020 година, в частта, с която е потвърдена наложената на К.П.Й. *** с Наказателно постановление № 20-0258-000027 от 10.02.2020 година на Началника на Районно управление – Дряново към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово глоба по чл. 178е от Закона за движението по пътищата за нарушение на чл. 94, ал. 3 от с.з. Решението е окончателно.
19 КАНД No 67/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР.СЕВЛИЕВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 77 от 08.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 11.06.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 118 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
20 Административно дело No 243/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.Г.,
В.Г.Я.
НАЧАЛНИК ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -ВИДИН КЪМ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 163 от 9.10.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-1458 от 6.08.2020 г., подадена от В.Г.Я. *** с ЕГН: **********, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № РД-14-1732 от 1.08.2020 г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин /ОО“АА“/ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИА“АА“/, с което на същата жалбоподателка е наложена принудителна административна мярка: спиране от движение за срок от 10 месеца чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационни номера и отнемане на свидетелството за регистрация на лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, рег. № ЕВ 0747 ВМ, собственост на същата. ОСЪЖДА Областна дирекция „Автомобилна администрация“ - Видин към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация – София, да заплати на жалбоподателката В.Г.Я. *** с ЕГН: ********** направените от нея разноски в настоящото производство на обща стойност 510.00 /петстотин и десет/ лв., от които 10.00 лв. заплатена държавна такса и 500.00 /петстотин/ лв. договорен и изплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт.
21 КАНД No 68/2020 ЗАНН: МВР И.Т.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 65 от 09.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 10.07.2020г. на Районен съд Трявна, постановено по АНД № 39 по описа за 2020 година на същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
22 Административно дело No 217/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Х.Й.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.10.2020г.
РЕШЕНИЕ №167 ОТ 13.10.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на Х.Й.Х. *** против Заповед №359 от 27.02.2020г. на Кмет на Община Габрово, като неправилно. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на осн. чл. 46, ал. 5 от ЗОС. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от Решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.10.2020г.
23 КАНД No 53/2020 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Д.Е.К. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 13.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190 от 09.06.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 109/2020 година. Решението е окончателно.
24 КАНД No 65/2020 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 13.10.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 166 от 01.06.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1233 по описа за 2019 година. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Решението е окончателно.
25 Административно дело No 229/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 170 от 14.10.2020 година. ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № РД-02-36-1047 от 16.07.2020 г. на зам. министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПР, с адресат – Община Габрово, с което повторно е приключен Сигнал за нередност рег. № 990 в Регистъра за сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти от транспортната схема на гр. Габрово по три обособени позиции“, финансирана с Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.016-0003-C02, с което се определя финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи по три посочени договора, с Общ размер на ФК - 1 126.01 лв. с ДДС. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройство да заплати на Община Габрово сумата от 109.00 /сто и девет/ лв., съставляваща разноски, направени от страната-жалбоподател по повод настоящия правен спор, разгледан от ГАС, от които 9.00 лв. заплатена държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
26 КАНД No 51/2020 ЗАНН: ДАМТН ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.10.2020г.
РЕШЕНИе № 68 от 14.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/23.03.2020г. по НАХД№1197 по описа на Габровски районен съд за 2019г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
27 КАНД No 56/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 68 от 14.10.2020 година. ОТАВЯ В СИЛА Решение №167 от 01..06.2020г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД №1143 по описа за 2019г. на същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
28 Административно дело No 239/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД - ГАБРОВО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 171 от 15.10.2020 година. ОТМЕНЯ Решение от 18.06.2020г. на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020г.“, в частта му по т.89, с която е отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-1810. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020г.“ за ново произнасяне, при съобразяване с указанията дадени по-горе в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
29 Административно дело No 218/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.М.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. В.ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 16.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 161 от 16.10.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.С. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 07/06/3/0/00544/2/01/04/02 от 18.06.2020 година, издаден от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Велико Търново. ОСЪЖДА Д.М.С. *** с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
30 КАНД No 64/2020 Други по ЗАНН Н.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 16.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 51 от 18.02.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 1144 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № 19-0892-000051 от 20.02.2020 г. на началник сектор „Пътна полиция“ /ПП/ към ОД на МВР - Габрово, с което на касатора Н.С.Г. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба, всяка в размер на 250.00 лв. за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ и на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 461, т. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
31 КАНД No 66/2020 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 16.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 179а от 11.06.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 126 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № 2019-0046462 от 25.11.2019 г. на директора на Регионална дирекция /РД/ Русе към Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с което на касатора „*********“ ЕАД, София ЕИК: *******, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лв. за нарушение на чл. 113, ал. 1, във вр. с чл. 105, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и на основание чл. 222а и чл. 231 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
32 КАНД No 69/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 16.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 221 от 22.06.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н. а. х. д. № 692 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП № № 19-0892-000259 от 23.05.2019 г. на началник сектор „Пътна полиция“ /ПП/ към ОД на МВР - Габрово, с което на М.Т.Г. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 200.00 лв. за нарушение на чл. 50, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 179, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 5, пр. 4 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
33 КАНД No 72/2020 ЗАНН: НАП М.Ц.К. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 70 от 16.10.2020 година. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 278 от 21.07.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н. а. х. д. № 346 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 494030-F529234 от 10.02.2020 г. на директор Офис Габрово към ТД на НАП Велико Търново, В ЧАСТТА, с която на М.Ц.К. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер от 50.00 лв. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 2а от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., изразяващо се в неподаване своевременно на декларация обр. № 1 за период 10/2019 г. със срок за подаване – 25.11.2005 г. ОСТАВЯ В СИЛА същото съдебно решение в останалата му част като мотивирано и законосъобразно. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 494030-F529234 от 10.02.2020 г. на директор Офис Габрово към ТД на НАП Велико Търново, В ЧАСТТА, с което на М.Ц.К. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер от 50.00 лв. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 2а от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., изразяващо се в неподаване своевременно на декларация обр. № 1 за период 10/2019 г. със срок за подаване – 25.11.2005 г. Решението не подлежи на обжалване.
34 КАНД No 71/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.Л. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 90 от 21.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 14.07.2020г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 237 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
35 КАНД No 81/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 81 от 21.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 23.06.2020г. на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 179 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
36 КАНД No 57/2020 Възобновяване на КАНД И.Ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ , ПРОКУРОР В ОП-ГАБРОВО Н. ЖЕЛЕВА П.К.К.,
ОБЩИНА ГАБРОВО
Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 74 от 22.10.2020 година. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано по Акт за установяване на административно нарушение № 387 от 10.08.2019 година, съставен от Тодор Илиев Тодоров – старши полицай при Районно управление – Габрово, приключило с издаване на Наказателно постановление № 402 от 02.10.2019 година, издадено от зам.-кмет на Община Габрово, влязло в сила на 07.11.2019 година, с което на П.К.К. *** за нарушение на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово, приета от Общински съвет – Габрово, е наложено наказание глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от същата Наредба. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 402 от 02.10.2019 година, издадено от зам.-кмет на Община Габрово, влязло в сила на 07.11.2019 година, с което на П.К.К. *** за нарушение на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово, приета от Общински съвет – Габрово, е наложено наказание глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по Акт за установяване на административно нарушение № 387 от 10.08.2019 година, съставен от Тодор Илиев Тодоров – старши полицай при Районно управление – Габрово, приключило с издаване на Наказателно постановление № 402 от 02.10.2019 година, издадено от зам.-кмет на Община Габрово, влязло в сила на 07.11.2019 година, с което на П.К.К. *** за нарушение на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово, приета от Общински съвет – Габрово, е наложено наказание глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от същата Наредба. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2020г.
37 КАНД No 73/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.К. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 83 от 22.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №200 от 17.06.2020г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД №169 по описа за 2020 година на същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
38 КАНД No 70/2020 Други по ЗАНН Х.С.Ш. РС ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО -ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 79 от 23.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267 от 17.07.2020г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 129 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
39 КАНД No 76/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Р.Г.К. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 91 от 23.10.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 290 от 24.07.2020г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 355 по описа за 2020 година. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 20-1752-000185 от 11.02.2020г. на Началника РУ-Габрово, с което на Р.Г.К. ***, с ЕГН ********** за нарушение на чл. 137а, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ е наложена глоба в размер 50.- лева, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от същия закон и са му отнети 6 контролни точки. Решението е окончателно.
40 КАНД No 77/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 82 от 22.10.2020 година. ОТМЕНЯ Решение №289 от 29.07.2020г., постановено по НАХД№30/2020г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено НП№19-0892-0010191/23.10.2019г. на Началник на Сектор ПП при ОД на МВР Габрово, с което на М.С.А. *** е наложена санкция- глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв., вместо което ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ НП№19-0892-0010191/23.10.2019г. на Началник на Сектор ПП при ОД на МВР Габрово, с което на М.С.А. *** е наложена санкция- глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. ОСЪЖДА Директор на ОД на МВР Габрово да заплати на М.С.А. *** сума в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за адвокат пред двете съдебни инстанции. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 82 от 23.10.2020 г., постановено по к.н.а.х.д. № 77 от 2020 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се отменя Решение № 289 от 29.07.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 30 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено НП № 19-0892-001091 от 23.10.2019 г., се изразява в това, че на 28.09.2019 г. в 19.40 часа, в Община Габрово, на път втори клас № 44, като водач на лек автомобил ******с рег. № ******, М.С.А. ***, ЕГН: **********, при движението си не съобразява скоростта си с релефа на местността, характера и интензивността на движението, блъска се в задна лява гума на движещия се пред него колесен трактор „ЮМЗ“ с посочени ДК № и водач, нанасяйки му щети, в следствие на удара се завърта, навлиза в лентата за насрещно движение и реализира ПТП челно с лек автомобил „******“, също с посочени рег. № и водач. Нарушението се изразява в това, че като водач А. не избира скорост на движение съобразно атмосферните условия, релефа, условията на видимост, интензивността на движение и други обстоятелства, за да спре пред предвидимо препятствие или създадена опасност за движението, поради което настъпва ПТП. С това е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, поради което му е наложена глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 от същия нормативен акт. Първоинстанционният съдебен състав е потвърдил това НП, като е счел, че деянието е доказано по несъмнен начин от обективна и субективна страна. Фактическата обстановка е установена на база безспорни и непротиворечиви доказателства, посочени в Решението, с оглед на които съдът е направил извод, че ПТП е настъпило изцяло по вина на жалбоподателя. Отчетено е, че няма данни пътните условия по време на инцидента да са се отличавали с някаква особеност или сложност на ситуацията, платното за движение е било сухо, не са били налице непреодолими и/или непредвидими пречки за водача, обусловили настъпването на произшествието. Процесният трактор, в който се е блъснал А., не е също такова обстоятелство, възприето е, отново на база събраните доказателства, че той се е движел със скорост от около 30 км/ч и със светната сигнална лампа, обозначаваща местоположението му. Не са установени други външни причини за ПТП, освен поведението на този водач. АНО не твърди, че случаят касае висока и/или непозволена скорост на движение, а несъобразена с условията такава, поради което той не е могъл да спре своевременно или да заобиколи безопасно движещото се превозно средство, като избегне удара с него. ГАС възприема, в мнозинството на състава си, противоположна позиция. Споделя становището, че процесното нарушение не е осъществено, тъй като по делото нямало данни да са налице изискванията на чл. 5 от Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника по отношение на трактора. Не било установено, че той е оборудван с изискуемите светлоотразителни триъгълници отзад, както и на прикачените ремаркета – знак „Бавнодвижещо се моторно превозно средство“ и изискваните предупредителни символи и табели. При положение, че е имало прикачен инвентар – платформа и косачка, дали същите във вдигнато положение, по време на движение, не са закривали светлоотразителните символи и табели, както и стоповете на самото ППС. Становището се базира на показания на свидетеля С.Л., който заявил, че „първото нещо, което видял срещу него бил облак дим, а не движещият се трактор“. „Дали това било в резултат на факта, че тракторът се е движел с едната си част извън асфалта или не е установено, но това свидетелства че свидетелят като участник в движението е бил затруднен за това да възприеме реално движещия се срещу него трактор“. Жалбоподателят не бил възприел движещото се пред него ППС. Било установено безспорно, че на кабината на трактора е светела сигнална лампа и ако тя единствена била достатъчна за обозначаването на такъв вид превозно средство, в нормативната уредба не биха били предвидени всички останали отличителни знаци, имащи предназначение да обозначат такова ППС. По тези съображения останалата част от състава на АСГ е счел, че колесният трактор с прикачен инвентар не е имал необходимите обозначителни знаци, при което следва да се приеме, че той не следва да се разглежда като предвидимо препятствие, което водачът е бил длъжен да избегне. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на мнозинството на състава на ГАС. Изводът за липса на поставени задължителни обозначителни знаци по процесният трактор, в който се е сблъскал касаторът, се явява голословен, той не почива на каквито и да било доказателства, събрани в хода на производството. По делото първоинстанционният съд е установил по несъмнен начин, че описаната в АУАН и в процесното НП фактическа обстановка е реализирана по описания начин. Нито от административно-наказателната преписка, нито от събраните в хода на съдебното производство доказателства може да се направи извод, че тракторът не е бил обозначен по предвидения в относимите нормативни разпоредби начин, а липсата на изпълнение не е обстоятелство, което може да се предполага, то следва да се докаже по безспорен начин, което в случая не е направено. Видно от материалите по делото – протокол за ПТП, схема, свидетелски показания, касаторът се е движил зад трактора по път на прав участък, незаледен, сух, и се е ударил в него, като няма данни водачът на селскостопанската машина да е предприел в този момент маневра или да е извършил друго нарушение, вкл. и на цитираната Наредба № 15 от 2008 г., а нарушения могат да се вземат предвид само ако бъдат твърдяни и установени, не и при наличието на предположения, направени на база дори липсващи твърдения в такава насока, както е допуснато това в решението на настоящия съдебен състав. Безспорно движението на колесния трактор по този път и участък не е забранено, поради което следва да се приеме, че наличието му на пътя и движението му с допустима скорост, вкл. ниска такава, не е нито непредвимо, нито непредотвратимо препятствие. По същия начин на този вид път може да се движат и други ППС – каруци, колелета, дори пешеходци, спазвайки нормативните изисквания и водачите на МПС следва да са наясно с това. Фактът, че по това време е било тъмно, е без значение – нормата на чл. 20 от ЗДвП не касае само движение в светлата част на деня. При стъмняване или при движение през нощта водачите следва да бъдат още по-внимателни по отношение на подбраната от тях скорост и да избират и тогава такава, каквато не би създала затруднения и опасност за останалите участници в движението, независимо какви са като вид и с каква скорост се движат по пътя.
41 КАНД No 80/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО М.К.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 80 от 23.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55/02.07.2020г. по АНД № 151/2020г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено Наказателно постановление № 1910500481/08.04.2020 година на Директор на РДГ В.Търново, с което на М.К.С. за нарушение по чл. 84, ал. 1 във вр. с чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД и на осн. чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на осн. чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право да ловува за срок от три години, а на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата 1бр. ловно оръжие АТА АРМС/Авт. 12 калибър №18/*****. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново да заплати на М.К.С. *** сума в размер на 300 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
42 Административно дело (К) No 247/2020 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ А.М.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.10.2020г.
РЕШЕНИЕ № 173 от 26.10.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №80/29.06.2020г. постановено по Адм. д. №335/2019г. по описа на АдмС Габрово, като законосъобразно и правилно. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София да заплати на А.М.Д., с ЕГН: **********, сумата от 100.00 /сто/ лв. разноски по делото- адвокатски хонорар. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
43 Административно дело No 223/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) В И К - ООД - ГАБРОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.10.2020г.
РЕШЕНИЕ №168 ОТ 28.10.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на„ВИК“ООД гр. Габрово против АПВ №24/01.06.2020г. издаден от Ст. експерт в Отдел МДТ при Община Габрово, потвърден с Решение №МДТ-02-13/06.07.2020г. на Кмет на Община Габрово, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
44 Административно дело (К) No 262/2020 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК И.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 28.10.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 946 ОТ 28.10.2020 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1632 от 9.09.2020 г., подадена от И.И. ***, ЕГН: **********, против Разпореждане № 733 от 5.08.2020 г., постановено от едноличен състав на Административен съд Габрово по адм. д. № 182 от 2020 г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 262 от 2020 г. по описа на същия съд. Препис от настоящия съдебен акт да се изпрати на страните в едно с определението. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.10.2020г.
45 Административно дело No 234/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.10.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е №169 от 29.10.2020 година. ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на чл. 22, ал. 4 от Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево приета с Решение №108 от 27.05.2020г. на Общински съвет Севлиево. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Районна прокуратура Севлиево сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.