Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2020г. до 30.11.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 207/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.М. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ВИДИН КЪМ ИА "АА" Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 188 ОТ 05.11.2020 ГОДИНА ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-1219 от 6.07.2020 г. по описа на същия съд, подадена от М.А.М. ***, ЕГН: **********, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № РД-14-1266 от 20.06.2020 г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин /ОО“АА“/ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИА“АА“/, с което на същия жалбоподател е наложена принудителна административна мярка: спиране от движение за срок от 6 месеца чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационни номера и отнемане на свидетелството за регистрация на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ЕВ 7984 ВА, собственост на същия. ОСЪЖДА Областна дирекция „Автомобилна администрация“ - Видин към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация – София, да заплати на жалбоподателя М.А.М. ***, ЕГН: ********** направените от него разноски в настоящото производство на обща стойност 610.00 /шесттотин и десет/ лв., от които 10.00 лв. заплатена държавна такса и 600.00 /шестотин/ лв. договорен и изплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 25.11.2020г.
2 Административно дело No 211/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.М. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ВИДИН КЪМ ИА "АА" Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 186 от 05.11.2020 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-1236 от 7.07.2020 г. по описа на същия съд, подадена от М.А.М. ***, ЕГН: **********, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № РД-14-1267 от 20.06.2020 г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин /ОО“АА“/ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИА“АА“/, с което на същия жалбоподател е наложена принудителна административна мярка: спиране от движение за срок от 6 месеца чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационни номера и отнемане на свидетелството за регистрация на лек автомобил „******“, рег. № ЕВ ******, собственост на същия. ОСЪЖДА Областна дирекция „Автомобилна администрация“ - Видин към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация – София, да заплати на жалбоподателя М.А.М. ***, ЕГН: ********** направените от него разноски в настоящото производство на обща стойност 610.00 /шестстотин и десет/ лв., от които 10.00 лв. заплатена държавна такса и 600.00 /шестстотин/ лв. договорен и изплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт.
В законна сила на 25.11.2020г.
3 Административно дело No 53/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 184/06.11.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-387 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Априлци по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 8.02.2020 г. ОСЪЖДА В.М.А. ***, с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Община Априлци деловодни разноски в размер на 500.00 /петстотин/ лева, представляващи договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
4 Административно дело No 76/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 187/06.11.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-412 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Котел по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 9.02.2020 г. ОСЪЖДА В.М.А. ***, с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Община Котел деловодни разноски в размер на 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляващи договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
5 Административно дело No 82/2020 Закон за достъп до обществена информация В.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 185/06.11.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-418 от 26.02.2020 г., подадена от В.М.А. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. М.А.А. от САК, против Мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Кмета на Община Садово по Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от 8.02.2020 г. Решението не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.11.2020г.
6 Административно дело No 143/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители В.Ц.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 177/06.11.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ц.И. *** против Заповед № РД 09-228 от 28.02.2020 година на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019 година, в частта ?, с която са изключени площи от парцели с идентификатори 02885-51-9-1 и 12168-554-1-1. ОСЪЖДА В.Ц.И. *** с ЕГН ********** да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2020г.
7 Административно дело No 304/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави КЛУБ 73 ЕООД - ГАБРОВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 11.11.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №978/11.11.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Клуб 73“ ЕООД – гр. Габрово за спиране изпълнението на т. І.1. от Заповед № 02-01-145 от 24.10.2020 година на Областен управител на област Габрово до произнасяне на съда по законосъобразността на заповедта в оспорената ? част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Клуб 73“ ЕООД – гр. Габрово против т. І.1. от Заповед № 02-01-145 от 24.10.2020 година на Областен управител на област Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 304/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. решение пореден № 370/12.11.2020 г., том 4/2020 г., стр. 132
8 Административно дело No 312/2020 Закон за социално подпомагане Д.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 11.11.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №977 ОТ 11.11.2020 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2017/9.11.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Д.М.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.К. ***, офис 1, сочена и като съдебен адрес срещу Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-Г/3219/13-10.2020г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 312 по описа на Административен съд – Габрово за 2020г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово за процедиране съобразно чл.13, ал.5 от ЗСП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването, на основание чл. 130, ал.4, изр.“второ“ от АПК. На молителката и на Директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово да се изпрати препис от определението. решение пореден № 371/12.11.2020 г., том 4/2020 г., стр. 133
9 КАНД No 75/2020 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 96 от 11.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 293 от 22.07.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 595 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА „********” ЕАД – гр. София с ЕИК ******* да заплати на Комисията за защита на потребителите сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
10 КАНД No 78/2020 Други по ЗАНН ОД НА МВР - ГАБРОВО Ц.П.Т. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 97 от 11.11.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 291 от 28.07.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 592 по описа за 2020 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 10 от 08.05.2020 година на Директора на ОД на МВР – Габрово, с което на Ц.П.Т. за нарушение на чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето /ЗЗ/ е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева. Решението е окончателно.
11 КАНД No 82/2020 ЗАНН: ДИТ ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 93 от 11.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 17.07.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 134 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА „********“ ООД – гр. Севлиево с ЕИК ******* да заплати на Дирекция „Инспекция по труда” - Габрово сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
12 КАНД No 89/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ЛОВЕЧ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 94 от 11.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128 от 26.06.2020 година на Районен съд - Ловеч, постановено по АНД № 78 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
13 КАНД No 91/2020 ЗАНН: КЗП НЮ УЪРЛД 24 ООД - ГАБРОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 92 от 11.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 24.07.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 196 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА „***** 24“ ООД – гр. Габрово с ЕИК *******да заплати на Комисията за защита на потребителите сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
14 Административно дело No 152/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 176 от 13.11.2020 година. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Г.М. от гр. Габрово с ЕГН **********,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София с претенция за заплащане на неимуществени вреди за периода 18.12.2018 – 14.05.2019 година в размер на 1764 ведно със законната мораторна лихва за забава от края на увреждането през 2019 година и законната компенсаторна лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумите. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред тричленен съдебен състав на Административен съд – Габрово в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 265/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД ГАБРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ОП НОИР И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОП НОИР 2014-2020 Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ №172 ОТ 13.11.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на Технически университет Габрово, представляван от Ректор срещу Решение № 0415- 9 от 25.08.2020г. на Изпълнителен Директор на ИА ОП НОИР и Ръководител УО на ОП НОИР 2014- 2020, като неоснователно. ОСЪЖДА Технически университет Габрово, представляван от Ректор да заплати на Изпълнителен Директор на ИА ОП НОИР и Ръководител УО на ОП НОИР 2014- 2020, сума в размер на 100 лева, представляваща съдебно- деловодни разноски /възнаграждение за юрисконсулт/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
16 Административно дело No 272/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми СНЦ "МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА" - ГР. ДРЯНОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 174 от 13.11.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на СНЦ МИГ ДРЯНОВО- ТРЯВНА- В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА от гр. Дряново ЕИК177136373, представлявано от Председател против Заповед №519/18.09.2020г. на Кмет на Община Дряново. ОСЪЖДА на СНЦ МИГ ДРЯНОВО- ТРЯВНА- В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА от гр. Дряново ЕИК177136373, представлявано от Председател да заплати на Кмет на Община Дряново сума в размер на 600 (шестотин) лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
17 Административно дело No 302/2020 Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРО-ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ - БЕСР ГР. ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ПГТ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 13.11.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №997/13.11.2020 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 302 от 2020 г. по описа на същия съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ПГТ „Пенчо Семов“ Габрово, в едно със съобщенията. Определението не подлежи на обжалване.
18 КАНД No 79/2020 ЗАНН: НАП ЕВРОПАЛЕ ЕООД - ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 95 от 13.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 204 от 18.06.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н. а. х. д. № 1179 от 2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 334262-F376094 от 20.04.2018 г. на директор ТД на НАП Велико Търново, с което на „*****“ ЕООД, Габрово, с ЕИК: 107593383, на основание чл. 5, ал. 1 ЗОПБ са наложени две имуществени санкции – от 6 300.00 лв. и от 8 400.00 лв., за нарушения на чл. 3, ал. 1, т. 2 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД, със седалище гр. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 6, ет. 6, ап. 16, с ЕИК: 107593383 да заплати на ТД на НАП – велико Търново деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
19 КАНД No 85/2020 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Д.Д.Д.-1 ООД - ГР.СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 13.11.2020 година. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 248 от 17.07.2020 г. на Районен съд Габрово, постановено по н. а. х. д. № 149 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № 2020-0048698 от 14.01.2019 г. на директора на Регионална дирекция Русе при Главна дирекция „Контрол на пазара“ към Комисия за защита на потребителите, с което на „Д. Д. Д.–1“ ООД, София, ЕИК: 121370541, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00лв. на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, за нарушение на чл. 127, ал. 2 от същия нормативен акт. ПОТВЪРЖДАВА същото Наказателно постановление. Решението не подлежи на обжалване.
20 КАНД No 87/2020 ЗАНН: ДНСК ВОДЕНИЦАТА 76 ЕООД ДНСК - СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 105 от 13.11.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 215 от 7.07.2020 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 134 по описа за 2020 година, с което е потвърдено Наказателно постановление № Г-14-ДНСК-1 от 3.01.2020г. издадено от оправомощен по силата на нарочна заповед заместник началник на ДНСК - София, с което на „******“ ЕООД – Габрово за нарушение на чл. 148, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл. 237, ал.1, т.1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 10,000.- /десет хиляди/ лева. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Г-14-ДНСК-1 от 3.01.2020г. издадено от заместник началник на ДНСК - София, с което на „******“ ЕООД – Габрово за нарушение на чл. 148, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл. 237, ал.1, т.1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 10,000.- /десет хиляди/ лева, като намалява размера на наложеното наказание имуществена санкция на 5,000.- / пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол – София ул. "Христо Ботев" №47, с ЕИК 130008993 да заплати на „******“ ЕООД – Габрово, с ЕИК204215917 сумата 400,- /четиристотин/ лева, деловодни разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
21 КАНД No 90/2020 ЗАНН: Общини Р.Д.К. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 99 от 13.11.2020 година. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 79 от 6.08.2020 г. на Районен съд Севлиево, постановено по н. а. х. д. № 209 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 100.42 от 27.05.2020 г. на кмета на Община Севлиево, с което на Р.Д.К. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер от 1000.00 /хиляда/ лв. на основание чл. 53 от Закона за пътищата /ЗП/ за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „а“ и чл. 19, ал. 1,т. 2 от същия нормативенакт. ОТМЕНЯ същото Наказателно постановление. Решението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Кирова-Тодорова: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и съображенията ми за това са следните: Нарушението се изразява в това, че К., в качеството си на водач на описаното тежко МПС, е преминал с него през път, собственост на Община Севлиево, без за това да има издадено разрешително. Нарушението не е в това, че той не се е снабдил с такъв документ, а че като водач той е управлявал МПС по този път, без същото превозно средство да е било снабдено с нужното разрешение за това, което преминаване е изцяло по негова вина, с оглед на което правилно от него, в това му качество, АНО е потърсил административнонаказателна отговорност. Сочената хипотеза на нарушената нормативна разпоредба се изразява в следното: „За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват: 1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия: а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства“ – т.е. забранява се самото движение на такова МПС при тези обстоятелства /липса на изискуем документ/, а това движение, в разрез с тази норма, е осъществено именно от водача, не от друго лице. След като той е наясно, че не притежава нужното разрешение, то той би следвало да не преминава през този общински път. Вземайки предвид, че тази норма е насочена към поведението именно на водачите на така посочените МПС, законодателят, в санкционната разпоредба на чл. 53 от ЗП, изрично регламентира налагането на глоба на същите, в качеството им на физически лица. Следователно като водач на тежко МПС К. е извършил нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. “а“ от този закон и е носител на административнонаказателната отговорност по чл. 53 от същия нормативен акт. По изложените съображения подписвам решението с особено мнение.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Кирова-Тодорова: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и съображенията ми за това са следните: Нарушението се изразява в това, че К., в качеството си на водач на описаното тежко МПС, е преминал с него през път, собственост на Община Севлиево, без за това да има издадено разрешително. Нарушението не е в това, че той не се е снабдил с такъв документ, а че като водач той е управлявал МПС по този път, без същото превозно средство да е било снабдено с нужното разрешение за това, което преминаване е изцяло по негова вина, с оглед на което правилно от него, в това му качество, АНО е потърсил административнонаказателна отговорност. Сочената хипотеза на нарушената нормативна разпоредба се изразява в следното: „За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват: 1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия: а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства“ – т.е. забранява се самото движение на такова МПС при тези обстоятелства /липса на изискуем документ/, а това движение, в разрез с тази норма, е осъществено именно от водача, не от друго лице. След като той е наясно, че не притежава нужното разрешение, то той би следвало да не преминава през този общински път. Вземайки предвид, че тази норма е насочена към поведението именно на водачите на така посочените МПС, законодателят, в санкционната разпоредба на чл. 53 от ЗП, изрично регламентира налагането на глоба на същите, в качеството им на физически лица. Следователно като водач на тежко МПС К. е извършил нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. “а“ от този закон и е носител на административнонаказателната отговорност по чл. 53 от същия нормативен акт. По изложените съображения подписвам решението с особено мнение.
22 КАНД No 93/2020 ЗАНН: КЗП НЮ УЪРЛД 24 ООД - ГАБРОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 100 от 13.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 72 от 24.07.2020 г. по описа на Районен съд Севлиево, постановено по н.а.х.д. № 195 от 2020 г. на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2020-0048703 от 24.03.2020 г. на директора на Регионална дирекция Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството – жалбоподател „******“ ООД, със седалище гр. Габрово, ЕИК: 202341867, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди/ лв. на основание чл. 185, ал. 1 от Закона за туризма, за нарушение на чл. 69, ал. 1 от същия нормативен акт, като правилно и мотивирано. Решението не подлежи на обжалване.
23 КАНД No 96/2020 Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Е.Н.А. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 101 от 13.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260000 от 18.08.2020 г. на Районен съд Дряново, постановено по н.а.х.д. № 75 от 2020 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № 313 от 4.05.2020 г. на директора на ОД на МВР – Габрово, с което на Е.Н.А. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. за нарушение на чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето, на основание чл. 209а, ал. 4, във вр. с ал. 1 от същия нормативен акт. Решението не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 270/2020 Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Р. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ НА МВР ГАБРОВО - НИКОЛАЙ ЦОНЧЕВ СТОЯНОВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 16.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 181/16.11.2020 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на И.Р. *** против писмено Разпореждане от 14.09.2020г. на полицейски инспектор при РУ на МВР Габрово Николай Цончев Стоянов, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
25 КАНД No 84/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 106 от 17.11.2020 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №318/27.07.2020г. по НАХД№625/2020г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
26 Частно КАНД No 86/2020 Частни КАНД и КАД КРЕДИ ЙЕС ООД - ХАСКОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 17.11.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 103 от 17.11.2020 година. ОТМЕНЯ Определение № 432 от 29.07.2020г. постановено от Районен съд – Габрово по НАХД 707/2020г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
27 КАНД No 99/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Р.Д.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 102 от 17.11.2020 година. ОТМЕНЯ Решение №255 от 20.07.2020година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №1310 по описа за 2019 година, вместо което ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ Наказателно постановление /НП/ №1910500301 от 27.11.2019г. на Директор на РДГ Велико Търново, с което на Р.Д.Д. за нарушение на чл. 12б, ал. 1, т. 7 от Наредба №1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии във вр. с чл. 53, ал. 2, т. 5 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите и горите е наложена глоба по чл. 257, ал. 1, т. 1 от ЗГ в размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА Р.Д.Д. *** да заплати на РДГ В. Търново, представляван от Директор сума в размер на 80 лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението е окончателно.
28 Административно дело No 222/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) С.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 180/18.11.2020 Г. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за установяване на задължения № А000342 от 18.06.2020г. на Старши експерт- орган по приходите в Дирекция “Местни данъци и такси” /ДМДТ/ при Община Габрово, в частта му, с която са установени задължения за 2017г. и 2018г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Т.С. с ЕГН ********** ***, с адрес за връчване на книжа гр. Златарица, ул. Иван Вазов № 9, против Акт за установяване на задължения № А000342 от 18.06.2020г. на Старши експерт- орган по приходите в Дирекция “Местни данъци и такси” /ДМДТ/ при Община Габрово, в частта му с която са установени задължения за 2019г. ОСЪЖДА ОБЩИНА ГАБРОВО да заплати на С.Т.С. с ЕГН ********** *** сумата 213,34 /двеста и тринадесет лева тридесет и четири стотинки/ разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.160, ал.6 от ДОПК.
29 Административно дело No 320/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 19.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 178 от 19.11.2020 година. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на С.М.С. *** срещу Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София с претенция за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на изчислената законна лихва за забава върху главница от 35 471.02 лева, за периода от 30.05.2017 година /падежа на плащане/ до 28.08.2019 година /дата на последно плащане/ в размер на 8 089.35 лева; обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на разликата между заявената сума – 44 378.50 лева и получената сума – 35 471.02 лева, или сумата в размер на 8 907.48 лева за периода от 30.05.2017 година до 28.08.2019 година; обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева за периода от 30.05.2017 година до 28.08.2019 година. ОСЪЖДА С.М.С. *** с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София сумата от 100 /сто/ лева юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 261/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Х.К. ГАДЬО ИЛИЕВ МИРЕВСКИ, МЛАДШИ ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН КЪМ ОДМВР-ЛОВЕЧ, РУ ТРОЯН Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 193 от 19.11.2020 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Х.К. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване Троян, ул. Дряновска чешма № 2А, адв. Е.Ц. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0359-000260 от 23.08.2020г. издадена от Гадьо Илиев Миревски в качеството му на младши оперативен дежурен към ОД на МВР-Ловеч, РУ Троян. Решението е окончателно съгласно чл.172, ал.5, изр. „второ“ от ЗДвП.
В законна сила на 19.11.2020г.
31 Административно дело (К) No 260/2020 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ С.Б.Б. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 179 от 20.11.2020 година. ОТМЕНЯ Решение № 117 от 24.07.2020 година по адм. дело № 115/2020 по описа на Административен съд – Габрово в частта, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на С.Б.Б. сумата от 58.15 лева, съставляваща причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните лица в Следствен арест в гр. Габрово за периода от 06.12.2019-10.12.2019 година, ведно с лихва за забава от 10.12.2019 година, когато е преустановено увреждащото действие, до момента на изплащане на главницата, както и в частта, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на същия сумата от 10.00 лева, представляваща заплатена държавна такса, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Б.Б. иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за сумата от 58.15 лева, съставляваща причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните лица в Следствен арест в гр. Габрово за периода от 06.12.2019-10.12.2019 година. Решението е окончателно.
32 КАНД No 83/2020 ЗАНН: ДНСК РДНСК ГАБРОВО Ц.Й.В. Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 20.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 19.11.2020 година. ОТМЕНЯ Решение №58/03.07.2020г. по АНД№404/2019г. по описа на Севлиевски районен съд, ОТМЕНЯ Определение №112/13.07.2020г. по делото за допълване на Решение №58/03.07.2020г. по АНД№404/2019г. на СРС, вместо което ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА НП №Г-26-24/15.10.2019г. на Началник РДНСК Габрово към ГД“Строителен контрол“ при ДНСК като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Ц.Й. В. с ЕГН********** от гр. В. Търново да заплати на ДНСК София ул. „******“№47 БУЛСТАТ****** сума в размер на 300 лева представляваща сторени разноски за двете съдебни инстанции /възнаграждение за юрисконсулт/. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
33 Административно дело No 238/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.Г.,
Т.С.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 189 от 23.11.2020 година. ОТМЕНЯ по жалба вх. № СДА-01-1446 от 4.08.2020 г. на Т.С. ***, ЕГН:**********, Виза за изготвяне на подробно архитектурно заснемане и инвестиционен проект за цялостно възстановяване на сграда – НКЦ, издадена върху Скица № 361/2020 г. от главен архитект на Община Габрово за УПИ ******, кв. *** по плана на гр. Габрово, трети етап, втора част със собственик – П.П.Х..*** да заплати на Т.С. ***, ЕГН:********** деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 510.00 /петстотин и десет/ лв., от които 10.00 платена държавна такса и 500.00 лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт.
34 Административно дело No 161/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители С.Е.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 24.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 192/24.11.2020 Г. ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-228/28.02.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ /ПДП/ за Кампания 2019г., в частта й с която не са включени в слоя като допустими за подпомагане изцяло следните парцели: 32336-20-1-2 с площ 5,47 ха, 32336-107-2-1 с площ 0,43 ха и 32336-180-2-2 с площ 5,01 ха /всички в землището на село Идилево, общ. Севлиево, обл. Габрово/. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за ново произнасяне, при съобразяване с указанията дадени по-горе в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Министерството на земеделието, храните и горите да заплати на С.Е.И. с ЕГН ********** *** сумата 680,- /шестстотин и осемдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
35 Административно дело No 205/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 24.11.2020г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.С. *** против Заповед № 567/27.03.2020 г. на Кмет на Община Габрово поради оттегляне на същата от жалбоподателя. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, т. 8 от АПК производството по Административно дело № 205/2020 г. по описа на Административен съд Габрово поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок пред ВАС на РБ от датата на съобщаването му до страните.
36 Административно дело No 301/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) БРОК ХИЛ ПРОПЪРТИ ЕООД - ВАРНА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТБФ ПРИ ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 24.11.2020г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1015/24.11.2020Г. На основание чл. 159, т.1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1911/23.10.2020г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на „Брок Хил Пропърти“ ЕООД гр. Варна, ул. Д-р Заменхоф № 12, ателие І-3, с ЕИК 103959082, чрез адв. М.Д., със същия адрес, против Решение 05/2020- АУ000427/29.08.2020г. на Директор на Дирекция МДТФБ при Община Дряново. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 301 по описа на Административен съд – Габрово за 2020. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На страните да се изпрати препис от определението.
37 КАНД No 94/2020 ЗАНН: БАБХ С.Е.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ" - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 107/24.11.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 31.07.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 211 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА С.Е.И. за заплати в полза на Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
38 КАНД No 95/2020 ЗАНН: БАБХ С.Е.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ" - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 108/24.11.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78 от 31.07.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 146 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА С.Е.И. за заплати в полза на Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
39 КАНД No 106/2020 ЗАНН: ДИТ ГРАФИТИ СГ ООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 112/24.11.2020 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/04.09.2020г. по НАХД№520 по описа на Районен съд Габрово за 2020г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА „***“ООД гр. Габрово ЕИК202328193 да заплати на ИА Главна инспекция по труда София сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
40 Административно дело No 128/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.11.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 182 , 25.11.2020 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.Д.М. *** с ЕГН ********** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 04.03.2019-11.11.2019 година, причинени от незаконосъобразно отнемане на СУМПС при проверка, извършена от полицейски органи на 04.03.2019 година, ведно със законната лихва за забава, считано от 11.11.2019 година до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.Д.М. *** с ЕГН ********** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.04.2019-11.11.2019 година, причинени от незаконосъобразно издадено и отменено с влязъл в сила съдебен акт Наказателно постановление № 19-0258-000088 от 01.04.2019 година на Началника на РУ – Дряново, ведно със законната лихва за забава, считано от 11.11.2019 година до окончателното изплащане на главницата. ОТХВЪРЛЯ исковете в останалите им части – за сумите над 100 лева до заявените в настоящото производство 350 лева като частична претенция от пълния размер на причинените неимуществени вреди на стойност от по 1000 лева за всеки от исковете, както и за заплащане на неимуществени вреди за периода 04.03.2019-06.03.2019, причинени от незаконосъобразно отнемане на свидетелство за регистрация на МПС при проверка, извършена от полицейски органи на 04.03.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.Д.М. *** с ЕГН ********** сумата от 120.80 /сто и двадесет цяло и 80 ст./ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 282/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВОДЕНИЦАТА 76 - ЕООД ГР. ГАБРОВО ВР. И. Д. НАЧАЛНИК РДНСК -ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение (второ) от 30.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 1033/30.11.2020 Г. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Решение №24/17.02.2020г. по АД№282/2019г. на ГАС, като в диспозитива и в абз. 4 на стр. 3 и абз. 4 стр. 5 от Решението следва да се чете „Заповед №ДК-02-ГБ-2/27.08.2019г. на Вр.и.д. Началник РДНСК Габрово“ вместо „Заповед №РД-13-171/13.06.2019г. на Вр.и.д. Началник РДНСК Габрово“ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните.
42 Административно дело No 199/2020 ДОПК И.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 183 от 30.11.2020 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.К. *** против Ревизионен акт № Р-04000719004929-091-001 от 17.02.2020 година, издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Велико Търново, в частта, в която е потвърден като законосъобразен с Решение № 76 от 18.05.2020 година на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите, а именно: установени допълнително задължения за данък върху годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2013 година в размер на 2938.80 лева и лихви в размер на 1731.06 лева, за 2014 година в размер на 269.91 лева и лихви в размер на 131.56 лева и за 2018 година в размер на 6954.90 лева и лихви в размер на 566.10 лева; установени здравноосигурителни вноски по ЗЗО /авансови и годишни/ за 2013 година общо в размер на 2112.00 лева и лихви общо в размер на 1258.82 лева, за 2014 година общо в размер на234.70 лева и лихви общо в размер на 129.15 лева, за 2015 година общо в размер на 134.40 лева и лихви – 63.99 лева, за 2016 година общо в размер на 126.44 лева и лихви общо в размер на 42.80 лева, за 2017 година общо в размер на 202.40 лева и лихви общо в размер на 51.39 лева и за 2018 година общо в размер на 2496 лева и лихви общо в размер на 221.05 лева, по КСО относно установените дължими авансови вноски за м. 05.2016 година за ДОО в размер на 18.02 лева и лихви 6.67 лева и за ДЗПО-УПФ в размер на 5.53 лева и лихви – 2.05 лева. ОСЪЖДА И.В.К. *** с ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите сумата от 1120.93 /хиляда сто и двадесет цяло и 93 ст./ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
43 КАНД No 109/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО Д.Й.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 30.11.2020г.
РЕШЕНИЕ № 113/30.11.2020 Г. ОТМЕНЯ Решение №260006/17.09.2020г. по НАХД№288/2020г. по описа на Севлиевски районен съд, вместо което ПОСТАНОВИ : ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС Севлиево. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.