Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2021г. до 31.1.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 328/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО ГЛ. ДИР. ГД "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И Р-Л НА УО НА ОПИК Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 4.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №9/04.01.2021 Г. ОБЯВЯВА нищожност на Решение № РД-16-1131 от 13.11.2020 година, подписано от Заместник главен директор в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. ИЗПРАЩА делото като преписка на и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за произнасяне по проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.077-0955, подадено от „Булкарто“ ЕООД – гр. Габрово в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия“. Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. Т.1/2021 СТР. 1 РЕШ.- 1
2 КАНД No 102/2020 ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 131 ОТ 04.01.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 24.07.2020г., постановено по н.а.х.д. №39/2020г. по описа на Районен съд Дряново като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на културата, представлявано от Министър на културата да заплати на Община Дряново, представлявана от Кмет сума в размер на 1040 лева, представляваща направени разноски по делото- заплатено възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
3 КАНД No 120/2020 Други по ЗАНН ПЛАСТМЕЙД ТРЕЙД ЕООД - С . ЯВОРЕЦ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 04.01.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №362/05.11.2020г. по НАХД№888/2020г. по описа на Габровски районен съд, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
4 Административно дело (К) No 198/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ К.А.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 214 от 05.01.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 2.04.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 302 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
5 Административно дело No 314/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави КЛУБ 73 ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №10/05.01.2021 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-2038 от 10.11.2020 г., подадена от „****“ ЕООД, Габрово, с ЕИК: 204415782, против Заповед № 01-262 от 5.11.2020 г. на директора на РЗИ - Габрово, с искане за отмяната й като незаконосъобразна, като се изтъкват и съображения за нейната нищожност, поради отмяна /оттегляне/ на акта от страна на неговия автор и отпадане на правния интерес на жалбоподателя. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция – Габрово да заплати на жалбоподателя - „****“ ЕООД, със седалище – гр. Габрово, с ЕИК: 204415782, направени по делото разноски в общ размер от 620.00 /шестстотин и двадесет/ лв., от които: 50 лв. заплатена държавна такса, 20.00 лв. заплатена такса за публикация в ДВ и 550.00 лв. договорен и изплатен адвокатски хонорар. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването, с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на РЗИ – Габрово, в едно със съобщенията. Т.1/2021 СТР. 7 РЕШ.- 5
6 КАНД No 54/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.К.Ш. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 130 от 05.01.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 21.02.2020г. на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1103 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
7 Административно дело No 235/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1934" - С. ГОЗДЕЙКА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗНЧ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОД. СУБСИДИЯ ЗА 2020Г. Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.1.2021г.
РЕШЕНИЕ №216/06.01.2021 Г. ОТМЕНЯ по оспорване на Народно читалище „св. Св. К. ***, представлявано от Председател Решение по Протокол №1 от 30.06.2020 година на Комисия за разпределение на годишната субсидия за читалищата на територията на Община Д., с което са разпределени средствата за дейност “Читалища” по бюджета за 2020г. ВРЪЩА Преписката на Временна Комисия за разпределение на годишната субсидия за читалищата на територията на Община Д., определена със Заповед №326/15.06.2020г на Кмет на Община Д. за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на материалния закон съгласно изложеното в настоящото Решение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 282/2020 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 215/06.01.2021 Г. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ, по Жалба с вх. № СДА-01-1801 от 2.10.2020 г., подадена от Р.Г. ***, с ЕГН: **********, чрез адв. В.П. от ГАК, на Предписание № ЗП-02-252 от 15.07.2020 г., издадено от директора на Дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Габрово, с което на основание чл. 61, ал. 1 от ЗЗ се предписва на жалбоподателката поставяне под изолация в домашни условия от 14.07.2020 г. до 27.07.2020 г., като издадено от материално некомпетентен административен орган. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Габрово, да заплати на жалбоподателката Р.Г. ***, с ЕГН: ********** направените от нея разноски в настоящото производство на обща стойност 410.00 /четиристотин и десет/ лв., от които 10.00 лв. заплатена държавна такса и 400.00 /четиристотин/ лв. договорен и изплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт.
В законна сила на 23.1.2021г.
9 Административно дело No 329/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) А.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №15 ОТ 06.01.2021 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.Б. *** против писмо с изх. № МДТ-01-675#1 от 06.10.2020 година, подписано от Директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 329/2020 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА искане на А.Й.Б. ***, заведено с вх. № МДТ-01-675 от 29.09.2020 година /л. 9/ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Габрово, на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. Т.1/2021 СТР. 14 РЕШ - 9
10 Административно дело No 219/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.А. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 212 от 08.01.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.А. *** против Заповед № 0447 от 17.05.2019 година на Заместник-кмета на Община Севлиево. ОСЪЖДА А.С.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Севлиево сумата от 2460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направени от страната разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
11 КАНД No 116/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Х.Р.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 128 от 08.01.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 260008 от 25.09.2020 година на Районен съд - Севлиево, постановено по АНД № 312 по описа за 2020 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 3306061, с който на Х.Р.К. *** за нарушение на чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението е окончателно.
12 Административно дело No 254/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Р.К. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 211 от 11.01.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.К. *** против Заповед № 0569 от 27.07.2020 година на Заместник-кмета на Община Севлиево. ОСЪЖДА М.Р.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Севлиево сумата от 1080 /хиляда и осемдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 220/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ШОПОВ ТРАНС ООД - СЕВЛИЕВО АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РБ, ПРЕДСТ. ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.1.2021г.
Решение № 217 от 12.01.2021година. ОТХВЪРЛЯ иска на “Ш.-***, ЕИК 107548872, представлявано от управителя Х.С.Ш., срещу Администрацията на Министерски съвет на Република България, София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, за заплащане на обезщетение на имуществени вреди в размер на 3.418,67 лева представляващи заплатени такси по чл. 22, ал. 1, т. 2 и т. 12 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ /отм./, 127,24 лева обезщетение за забава за времето от 6.03.2020г. до 17.07.2020г., присъждане на законна лихва върху главницата, считано от завеждане на молбата до пълното изплащане на задължението, както и на разноските, направени от ищеца по водене на съдебното производство. ОСЪЖДА “Ш.-***, ЕИК 107548872 да заплати на Администрацията на Министерски съвет на Република България, София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1 сумата 100,- /сто/ лева разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Габрово, пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 215/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. НАЧАЛНИК РДНСК - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.1.2021г.
РЕШЕНИЕ от 14.01.2021 година. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.К. *** иск за обявяване нищожността на Определение № 3195 от 06.03.2019 година по адм. дело № 14878 от 2018 година на ВАС на РБ – 5-членен състав – ІІ колегия. ОСЪЖДА М.Д.К. *** с ЕГН ********** да заплати на Дирекция за национален строителен контрол - София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 25/2021 Закон за данък върху добавената стойност С.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОДОП" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 14.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 57/14.01.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на С.К. *** против Решение № 177 от 19.11.2020г. на Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно– осигурителна практика" В. Търново при Централно управление на Националната агенция по приходите. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
16 Административно дело No 27/2021 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.К. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 15.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65/15.01.2021Г. ПОВДИГА спор за подсъдност и ИЗПРАЩА делото, образувано по повод депозирана в РС Габрово Искова молба от С.Н.К. *** по реда на ЗОДОВ с искане за присъждане на обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от действия на КОНПИ, на Върховен административен съд за определяне подсъдността на иска на С.Н.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело №27 по описа на Административен съд Габрово за 2021 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2021г.
17 Административно дело No 327/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.М. СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 18.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 68/18.01.2021 Г. ПРЕКРАТЯВА производството Адм..д.№327/2020г. на АС Габрово по жалба/Иск на К.Н.М. ***, като в същата е посочено че е против „Слънчев бряг“ АД със седалище и адрес на управление КК Слънчев бряг и ЕИК 817020577 за заплащане на обезщетение за понесени от ищеца вреди в размер 75,00 лева по реда на чл. 1 от ЗОДОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.
18 КАНД No 12/2021 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ КЗП - РД - РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 18.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 67 ОТ 18.01.2021 ГОДИНА ОТСТРАНЯВА от разглеждане на КАНД № 12/2021 година по описа на Административен съд – Габрово съдиите Галин Косев и Даниела Гишина. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване.
19 Административно дело No 281/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители КРЪСТЕЦ - 2016 ЕООД С. КОНАРСКОТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 19.1.2021г.
Протоколно определение от о.с.з. на 19.01.2021 г. НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1792/2.10.2020г. по описа на Административен съд - Габрово на „Кръстец - 2016“ ЕООД - с. Конарското срещу мълчалив отказ на Изп. директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 281/2020 г. по описа на АС - Габрово на основание чл. 159, т. 1 от АПК поради липсата на акт, подлежащ на оспорване, алтернативно, на основание чл. 159, т. 5 от АПК поради просрочие на обжалването ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба чрез АС Габрово до ВАС на РБ в 7 дневен срок от днес.
20 Административно дело No 68/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители КАРП 64 ЕООД - СЕВЛИЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 21.1.2021г.
Протоколно определение от 21.01.2021 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2019 година на осн. чл. 159, ал. 8 във вр. с чл. 155, ал. 1 от АПК поради оттегляне на жалбата. ОСЪЖДА жалбоподателя „КАРП 64“ ЕООД - Севлиево да заплати на ответника - юридическото лице ДФ „Земеделие“ - София разноски в настоящето производство в размер на 100.00 (сто) лева, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба, подадена чрез АС- Габрово до Върховен административен съд на Р България.
21 КАНД No 121/2020 ЗАНН: РДГ Н.Р.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 21.01.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №342 от 03.09.2020 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №194 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Н.Р.К. *** да заплати на РДГ В. Търново, представлявана от Директор сума в размер на 80 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт Решението е окончателно.
22 Административно дело No 322/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БИСМАРТ - Т ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - В. ТЪРНОВО В ДИРЕКЦИЯ ОД, ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ - ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 2/22.01.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от "***" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Зелена ливада №28, ет. 5, ап. 15, представлявано от управител Пламен Бориславов Тачев срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №10914 от 28.10.2020г. издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" – В. Търново, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление /ЦУ/ на НАП. Решението може да се обжалва чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
23 КАНД No 119/2020 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 1/22.01.2021 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260016/28.09.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 469 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите – гр. София, с Булстат 121516918 да заплати на Сдружение „****“ с ЕИК ****, със седалище Габрово и адрес на управление ул. Златна нива № 4 сумата 200,- /двеста/ лева деловодни разноски. Решението е окончателно.
24 КАНД No 131/2020 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР - НАДЕЖДА ЖЕЛЕВА Н.Г.С.,
ОБЩИНА ГАБРОВО
Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 4/22.01.2021 Г. ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № 317/24.06.2020год. /бланков № 501030/ съставен от старши полицай при Районно управление на МВР – Габрово. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 372/21.08.2020г. на Заместник кмет на Община Габрово издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 317/24.06.2020год. /бланков № 501030/, с което за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово, на основание чл.18, ал.1, т.1 от същата Наредба на Н.Г.С. е наложена глоба в размер 100,- лева. ПРЕКРАТЯВА административно-наказателното производство, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № 317/24.06.2020год. /бланков № 501030/ съставен от старши полицай при Районно управление на МВР – Габрово. Решението е окончателно.
25 Административно дело No 323/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Б. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 25.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 81/25.01.2021 Г. ПРЕКРАТЯВА производството Адм..д.№323/2020г. на АС Габрово по депозирана жалба от г- н и г- жа Бривие М. /М.С.Б. и К.И. Мари- Луиз Бурден Бревиер/ от Република Франция против Заповед №0944/16.11.2020г. на Зам. кмет на Община Севлиево, като оставя без разглеждане така подадената жалба. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Зам. Кмет на Община Севлиево за присъждане на разноски като недоказано. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.
26 КАНД No 118/2020 Други по ЗАНН Р.И.Р. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 25.01.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 260028 от 22.10.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 578 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово /РСГ/, с което на касатора Р.И.Р. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. на основание чл. 209а, ал. 4, предл. второ, във вр. с ал. 1 от Закона за здравето, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
27 КАНД No 122/2020 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 3 от 25.01.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 260019 от 20.10.2020г. на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 299 по описа за 2020 година. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-79 от 10.06.2020г. на Заместник-председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор- София, с което на Община Севлиево с ЕИК 000215889 с адрес Севлиево, пл. Свобода 1 за нарушение на чл.141, ал.1, т.1, от Закона за водите /ЗВ/, на основание чл.200, ал.1, т.38 от същия закон е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 10.000,- /десет хиляди/ лева., като намалява размера на наложеното наказание имуществена санкция на 1,000.- /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – София, бул. Г.М. Димитров № 52А да заплати на Община Севлиево с ЕИК 000215889 с адрес Севлиево, пл. Свобода 1 сумата 896,40 /осемстотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, разноски за тази инстанция. Решението е окончателно.
28 КАНД No 139/2020 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 10 от 25.01.2021 година. ОТМЕНЯ по жалба вх. № СДА-01-2290 от 16.12.2020 г., подадена от Регионална дирекция/РД/ – Русе към Комисия по защита на потребителите, Съдебно решение № 260027 от 20.10.2020 г. по описа на Районен съд Габрово, постановено по а.н.д. № 548 от 2020 г. В ЧАСТТА, с която с него е изменено Наказателно постановление № 2020-0048711 от 24.03.2020 г. на директора на Регионална дирекция Русе при КЗП, с което на „***“ ЕАД, София, ЕИК: 831642181 е наложена санкция за нарушение на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, като същата е намалена от 2 000.00 на 500.00 лв., за сумата от 500.00 /петстотин/ лв. до 1000.00 /хиляда/ лв. ИЗМЕНЯ същото Наказателно постановление № 2020-0048711 от 24.03.2020 г. на директора на Регионална дирекция Русе при КЗП досежно размера на наложената санкция, като определя такъв на стойност 1000.00 /хиляда/ лв. ОСТАВЯ В СИЛА същото съдебно Решение № 260027 от 20.10.2020 г. по описа на Районен съд Габрово, постановено по а.н.д. № 548 от 2020 г., в останалата му част като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
29 Административно дело No 289/2020 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Х.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА - ЛОВЕЧ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 26.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 5 от 26.01.2021 година. ОТМЕНЯ Заповед № Л-892 от 10.08.2020г. на Началника на Затвора град Ловеч. Решението е окончателно съгласно чл.198, ал.2, изр. „второ“ от ЗИНЗС.
30 Административно дело No 334/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БЪЛГЕРИАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЗНЕС ООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ГД ФК ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 6/27.01.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на "****“ООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Индустриална №44, представляван от Управител срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ФК-710-0075226 от 05.11.2020г. издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" Пловдив в Централно управление /ЦУ/ на НАП. ОСЪЖДА "****“ООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Индустриална №44, представляван от Управител да заплати на Национална агенция по приходите София сумата 200 лева, представляващи разноски по делото /възнаграждение за юрисконсулт/. Решението може да се обжалва чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
31 КАНД No 133/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Т.П.Б. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 7 от 27.01.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 260033 от 05.11.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 300 по описа за 2020 година. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Решението е окончателно.
32 КАНД No 141/2020 ЗАНН: Общини А.Д.Д. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 8 от 27.01.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370 от 20.11.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 895 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА А.Д.Д. *** с ЕГН ********** *** сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
33 КАНД No 146/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО М.П.М. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 9 от 27.01.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 260013 от 30.09.2020 година на Районен съд - Севлиево, постановено по АНД № 274 по описа за 2020 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 3568115, с който на М.П.М. *** в качеството му на законен представител на Адвокатско дружество „М.М. и съдружници“ за нарушение на чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно.
34 Административно дело No 293/2020 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Х.А.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 28.01.2021 Г. ОТМЕНЯ Заповед № Л-3402 от 17.08.2020г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София. Решението е окончателно съгласно чл.62, ал.4, изр. „второ“ от ЗИНЗС.
35 Административно дело No 8/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 28.1.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 98/28.01.2021Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 24/8.01.2021г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на „ГЛОБЪЛ ЛЕС-83“ ЕООД – Севлиево, ул. Стара планина № 150, с ЕИК 202207409, представлявано от управителя на дружеството В.М.М. против Заповед № 204/14.12.2020г. на Директора на ТП ДЛС „Росица“. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 8 по описа на Административен съд – Габрово за 2021г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На страните да се изпрати препис от определението.
36 КАНД No 136/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА - БУРГАС И.М.А. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 29.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 17/29.01.2021 Г. ОТМЕНЯ Решение № 260039 от 11.11.2020г. на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 237 по описа за 2020 година. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07-010 от 30.04.2020г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, издадено против И.М.А. с ЕГН **********,***. ОСЪЖДА И.М.А. с ЕГН **********,*** да заплати на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, с ЕИК 000649519 сумата 100,- /сто/ лева разноски по делото, под формата на юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
37 КАНД No 142/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО ТОТИМ ООД - СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 29.1.2021г.
РЕШЕНИЕ № 18/29.01.2021 Г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 260040 от 13.11.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 779 по описа за 2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 779 по описа за 2020 на Районен съд - Габрово. Решението е окончателно.