О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 121

гр. Габрово, 04.02.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в закрито разпоредително заседание на четвърти февруари ........... през две хиляди двадесет и първа година  в състав :              

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ АДМ.Д. № 5 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по повод Искова молба от П.Т.П. *** с ЕГН ********** срещу ТЕЛК при МБАЛ“***“ЕООД гр. С*, с която е претендирано обезщетение в размер на*** лева, , ведно със законната лихва за претърпени неимуществени вреди- болки и страдания от П.П. в резултат от действия и актове на посочения ответник. Претендирани са и разноски по делото.

С писмена молба, вх. № СДА-01-208 от 03.02.2021 година по описа на Административен съд Габрово, ищецът П.Т.П. е заявил искане за оттегляне на Исковата молба против ТЕЛК при МБАЛ“***“ЕООД гр. С*, въз основа на която е образувано настоящото съдебно производство. В Молбата се сочи, че по лични причини П.П. желае да оттегли подадената Искова молба, като същевременно да запази правото си да заяви отново претенцята си по реда на ЗОДОВ занапред.

Молбата е надлежно депозирана пред съда и съдържа саморъчен подпис на жалбоподателя. Оттеглянето на оспорването по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. Съдът, като взе предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК оспорващият има право при всяко положение на делото да оттегли оспорването, освен ако не е налице хипотезата на ал. 2, както и че оттеглянето на оспорването извън съдебното заседание е направено с писмена молба, съгласно изискването на чл. 155, ал. 3 от АПК, намира, че е налице основанието по чл. 159, т. 8, предл. 1 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство. Няма пречка П.П. да заяви отново, в бъдеще време отново исковата си претенция по реда на ЗОДОВ спазвайки давностните срокове съобразно ГПК и ЗЗД.

Разноски не следва да бъдат присъждани предвид факта, че не са поискани от ответника.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8, предл. 1 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба от П.Т.П. *** с ЕГН ********** срещу ТЕЛК при МБАЛ“***“ЕООД гр. С*, с която е претендирано обезщетение в размер на *** лева, , ведно със законната лихва за претърпени неимуществени вреди- болки и страдания от П.П. в резултат от действия и актове на посочения ответник, поради оттегляне на Исковата молба.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД5/2021 година по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : ........................