Р Е Ш Е Н И Е  №16

гр. Габрово, 05.02.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в открито съдебно заседание на двадесет и седми януари .............. през две хиляди двадесет и първа година  в състав :           

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

               ЧЛЕНОВЕ : ГАЛИН КОСЕВ

                ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

при секретаря  …..МАРИЕЛА КАРАДЖОВА............. и в присъствието на прокурора .....ЛЮДМИЛА РАЧЕВА.......... като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ КНАХД №145 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            С Решение №260018/06.10.2020г. по НАХД№291/2020г. Севлиевски районен съд е отменил Електронен фиш серия К №2785054, издаден от ОД на МВР Габрово, с което на С.Г.П. *** е наложено наказание глоба в размер на 300 лева на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, като незаконосъобразен.

В законния срок Решението на съда е обжалвано от ОД на МВР Габрово, представлявано от Директор. В жалбата си същият излага, че са налице касационни основания за неговата отмяна.

Според жалбоподателя изводите на първоинстанционния съд не били правилни, тъй като при издаване на ЕФ не били допуснати процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Административнонаказващия орган правилно бил квалифицирал извършеното нарушение по чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, тъй като в първата алинея на чл. 21 били установени максимално установените стойности на скоростта на движение на даден автомобил за определен пътен участик, а във вктората алинея били уредени случаите, при които тези стойности на скоростта били допълнително ограничени с пътен знак. Такъв бил именно и конкретния случай.

Игнорирайки посочените обстоятелства и факти състава на СРС бил постановил необоснвано и неправилно Решение, като бил допуснал нарушение на процесуалните правила. Неправилно били преценени събраните по делото писмени доказателства, тъй като събразно представения Протокол на комисия при ОПУ Габрово от 10.10.2018г. било видно че посоченото място на извършване на нарушението било в зоната на действие на пътен знак В26 ограничаващ скоростта до 60км./ч.

Претендира се отмяна на Решение №260018/06.10.2020г. по НАХД№291/2020г. на СРС, както и потвърждаване на Електронен фиш серия К №2785054, издаден от ОД на МВР Габрово по изложените в жалбата съображения.

Жалбоподателят, редовно призован не се явява, като за него не се явява надлежно упълномощен процесуален представител по делото.

Представителят на ОП Габрово изразява становище за неоснователност на жалбата тъй като в случая административнонаказващия орган бил констатирал неправилно че е осъществено нарушение. Решението на СРС като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Санкционирания С.Г.П., редовно призован не се явява. В представено по делото Писмено становище, пр. представител на С.П. счита обжалваното съдебно Решение за правилно, поради което подадената жалба следва да бъде оставена без уважение.

Подадената жалба е процесуално допустима, от лице имащо качеството на жалбоподател и в преклузивния срок, указан в АПК. 

Административният съд като извърши цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт и прецени изложените в съдебно заседание пред касационната инстанция доводи намира жалбата за основателна.

С.Г.П. *** е санкциониран за това, че на 22.12.2018г. в 10, 07 часа на ГП I 4 км. 76+055 общ. Севлиево в посока на движение гр. Севлиево при ограничение от 60км./ч. за извън населено място, въведено с пътен знак В26 е управлявал лек автомобил Мерцедес Е500 с рег. №СВ1498МХ с установена с АТСС /ARH CAM S1/ скорост на движение 92км./ч. /превишение на допустимата скорост от 32км./ч., при приспаднат толеранс -3км./ч./, като по този начин е нарушен чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. В ЕФ е отразено, че посоченото МПС е собственост на С.Г.П. 

При преценка на обжалвания съдебен акт настоящият съдебен състав на ГАС намира, че фактическата обстановка по случая е напълно изяснена от районния съд, като неправилно са преценени и възприети събраните по делото писмени и гласни доказателства.

На основата на установената фактическа обстановка първоинстанционния съд е направил неправилни изводи от правна страна, а именно че в случая не се установява доказано по безспорен и несъмнен начин извършено нарушение, както и че е допуснато съществено процесуално нарушение свързано с неясно изписване на нарушената правна норма. Изложени са доводи, че посочената като нарушена правна норма на чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗдВП нямало как да е свързана в конструкция по такъв начин, че да описва осъществен административно наказателен състав.

Настоящият съдебен състав на ГАС не споделя така изложените мотиви за недоказаност на вмененото във вина административно нарушение и за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на проведеното административнонаказателно производство, ограничаващо правото на защина на санкционираноо лице. Нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗДВП указва каква е максимално допустимата скорост на движение за МПС в населено място, извън населено място и на магистрала, а разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП урежда хипотезата при условие, че е налице ограничаващ посочената в ал. 1 скорост знак. В случая такъв знак- В26 се твърди че е бил налице и в този смисъл правилно в ЕФ е посочена конструкция на правната норма, посочена като нарушена чл. 21, ал. 2 във вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Настоящият съдебен състав на АС Габрово намира, че в случая посоченото в ЕФ нарушение е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин. Видно от Представен Протокол от 10.10.2018г. на УПУ Габрово в участък №1 от км. 75+800 до км. 76+100 път I-4/Е- 772 „Граница Лч- о.п. Севлиево- граница В. Търново“ са поставени пътни знаци- При км. 75+700- дясно: за ограничаване скоростта на движение в участъка са поставени 2бр. пътни знаци В26 /60км./ч./, които заедно с 2бр. пътни знаци А40 са разположени заедно на една табела на жълто- зелен фон.

Установеното нарушение е конкретизирано с посочени координати, съвпадащи с мястото посочено в ЕФ, а именно ГП I 4 км. 76+055 общ. Севлиево в посока на движение гр. Севлиево, т.е. на около 350 м. от мястото на пътния знак с въведено ограничение на скоростта. При справка в GOOGLE EARTH са установява, че няма данни за отпадане на така въведеното ограничение, както наличие на регламентирани кръстовища или друг пътен знак отменящ въведеното ограничение. 

От събраните по делото писмени доказателства се установява безспорно, че установената скорост на водача, посочена в ЕФ е в зоната на действие на ограничетелния скоростта знак В26, като по този начин извършеното от него административно нарушене е установено по несъмнен начин.

В подкрепа на тези идводи са и представените Справка от РУ МВР Севлиево и от представен по преписката Протокол за използване на АТСС от които също се доказва, че в участъка от ГП- I-4 при км. 76+055 в землището на община Севлиево е въведено ограничение с пътен знак В26 забраняващ движение със скорост, по- висока от ограничената, в случая 60км./ч., разположен на 900 метра от АТСС.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДвП максимално разрешената скорост на движение за МПС извън населено място е 90км./ч. При положение, че е налице хипотезата на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, а именно ограничаване на тази допустима скорост, то следва да са налице безспорни доказателства за това ограничаване на скоростта, а именно че е поставе знак за ограничение, колко е ограничена скоростта с него и каква е зоната на действие на знака, като след преустановяване на неговото действие важи общо установената максимално допустима скорост от 90км./ч. за извън населено място.

При така формираната фактическа обстановка по делото първоинстанционния съд е постановил неправилен и незаконосъобразен съдебен акт, който като такъв следва да бъде отменен, вместо което да бъде потвърден обжалвания ЕФ сер. К №2785054.

            При проверка на обжалваното Решение на СРС, настоящият съдебен състав намира същото за неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно преценка на събраните доказателствен материал и като такова същото следва да бъде отменено, като бъде потвърден обжалвания ЕФ.

            Воден от горното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

            ОТМЕНЯ Решение №260018/06.10.2020г. по НАХД№291/2020г. по описа на Севлиевски районен съд, вместо което

ПОСТАНОВИ :

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш сер. К №2785054 на ОД на МВР Габрово, като правилен и законосъобразен.

            РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО  и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ :