Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2021г. до 30.4.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 234/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Р.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 35 от 01.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-1691 от 18.11.2015 г., подадена от П.Р.П. ***, с ЕГН: **********, против Уведомително писмо /УП/ № 02-070-6500/885 от 25.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014: СЕПП, СПП и НРД1, като неоснователно. ОСЪЖДА П.Р.П. ***, с ЕГН: **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ София деловодни разноски в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
2 Административно дело No 221/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.И.К.,
И.К.К.
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 1.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 26 ОТ 01.04.2021 ГОДИНА ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. д. № 221 от 2019 г. по описа на същия съд. КОНСТИТУИРА като жалбоподател И.К. *** с ЕГН: **********, в качеството му на наследник на жалбоподателката Й.И. ***, ЕГН: **********, починала на 12.11.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1258 от 13.08.2019 г., подадена от Й.И. ***, ЕГН: **********, против Мълчалив отказ по Заявление № 32-201097 от 10.07.2019 г., входирано в Агенция „Митници“ и адресирано до Началник Митническо бюро – Севлиево, като недопустима поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 221 от 2019 г. по описа на същия съд. Препис от Определението да се изпрати на страните в едно със съобщението за неговото изготвяне. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд. ПОР. № 121; СТР.35; ТОМ2/2021Г.
3 Административно дело No 42/2021 Закон за данък върху добавената стойност САНДМАШ ЕООД - ГР. ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - В. ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 1.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 01.04.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на „Сандмаш“ЕООД с. Борики, обл. Габрово срещу Акт за прихващане и възстановяване /АПВ/ №Р-04000720007116-171-001/30.12.2020г. потвърден с Решение № 3/18.01.2021г. на директор на ТД на НАП В. Търново, като неоснователно. ОСЪЖДА „Сандмаш“ЕООД с. Борики, обл. Габрово с ЕИК107007404 да заплати на ТД на НАП В. Търново сума в размер на 100 лв., представляваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. Решението на подлежи на обжалване на осн. чл. 197, ал. 4 от ДОПК.
В законна сила на 1.4.2021г.
4 Административно дело No 7/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 27 от 2.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „******“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед № 210 от 14.12.2020 година на Директора на ТП Държавно ловно стопанство „******“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 9/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 28 от 02.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „*******“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед № 208 от 14.12.2020 година на Директора на ТП Държавно ловно стопанство „****“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 10/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 29 от 02.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „*******“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед № 213 от 14.12.2020 година на Директора на ТП Държавно ловно стопанство „*****“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 11/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 30 от 02.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „******“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед № 205 от 14.12.2020 година на Директора на ТП Държавно ловно стопанство „*****“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 18/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 26 от 02.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „*******“ ЕООД – гр. Севлиево против Заповед № 220 от 18.12.2020 година на Директора на ТП Държавно ловно стопанство „******“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
9 КАНД No 32/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ЛОВЕЧ М.К.Р. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 57 ОТ 02.04.2021 г. ОТМЕНЯ Решение №260120/23.12.2020г. по НАХД№158/2020г. по описа на Ловешки районен съд, вместо което ПОСТАНОВИ : ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш сер. К №2934605 на ОД на МВР Ловеч, с който на М.К.Р. *** е наложено наказание глоба в размер на 400 лева на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като правилен и законосъобразен. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
10 Административно дело (К) No 339/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Н.Т.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 32 от 05.04.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260043/30.10.2020г. постановено от Районен съд – Севлиево по ГД № 1147 по описа за 2019 на същия съд. ОСЪЖДА Н.Т.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция „Земеделие” гр. Габрово разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата 100,00лв. /сто/ лева. ОСЪЖДА Н.Т.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на "****" ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. ******* № 9, направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на сумата 240,00лв. /двеста и четиридесет/ лева. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 12/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 45 от 05.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „Глобъл лес- 83“ЕООД гр. Севлиево против Заповед №206/14.12.2020г. на Директор ан ТП ДЛС“Росица“ гр. Севлиево, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
12 Административно дело No 13/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 48 от 05.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „******“ ЕООД – Севлиево, ул. ******№ 150, с ЕИК ******, представлявано от управителя на дружеството В.М.М. /а към датата на постановяване на настоящото решение – с управител С.Д.И./ против Заповед № 203/14.12.2020г. на Директора на ТП ДЛС „*****“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
13 Административно дело No 15/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС " РОСИЦА" Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 49 от 05.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „****“ ЕООД – Севлиево, ул. ******№ 150, с ЕИК ******, представлявано от управителя на дружеството В.М.М. /а към датата на постановяване на настоящото решение – с управител С.Д.И./ против Заповед № 207/14.12.2020г. на Директора на ТП ДЛС „******“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
14 Административно дело No 14/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 46 от 06.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „********“ЕООД гр. Севлиево против Заповед №211/14.12.2020г. на Директор ан ТП ДЛС“******“ гр. Севлиево, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
15 Административно дело No 17/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 06.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „******“ЕООД гр. Севлиево против Заповед №222/14.12.2020г. на Директор ан ТП ДЛС“*****“ гр. Севлиево, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
16 Административно дело No 22/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС " РОСИЦА" Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.4.2021г.
Р Е Ш Е Н И Е № 50 от 6.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „*****“ ЕООД – Севлиево, ул. Стара планина № 150, с ЕИК 202207409, представлявано от управителя на дружеството В.М.М. /а към датата на постановяване на настоящото решение – с управител С.Д.И./ против Заповед № 224/18.12.2020г. на Директора на ТП ДЛС „Росица“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
17 Административно дело No 23/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.4.2021г.
Решение № 51 от 06.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „***“ ЕООД – Севлиево, ул. Стара планина № 150, с ЕИК 202207409, представлявано от управителя на дружеството В.М.М. /а към датата на постановяване на настоящото решение – с управител С.Д.И./ против Заповед № 221/18.12.2020г. на Директора на ТП ДЛС „Росица“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
18 КАНД No 23/2021 ЗАНН: НАП ЕСТАФО ЕООД - ГАБРОВО ОТДЕЛ " ОД" В. ТЪРНОВО КЪМ ЦУ НА НАП Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 06.04.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260069 от 09.12.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 648 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
19 Административно дело (К) No 33/2021 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ И.А.Ц. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 33 от 08.04.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 197 от 11.12.2020 година по адм. дело № 249/2020 по описа на Административен съд – Габрово в частта, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на И.А.Ц. сумата от 400.00 лева, съставляваща причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните лица в Следствен арест в гр. Габрово за периода от 29.07.2016-01.12.2016 година, ведно с лихва за забава от 01.12.2016 година, когато е преустановено увреждащото действие, до момента на изплащане на главницата, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Ц. иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за сумата от 400 лева, съставляваща обезщетение за причинена му вреда – последица от незаконни действия и бездействия на администрацията при същата, касаещи условията за пребиваване на задържаните лица в Следствен арест в гр. Габрово за периода от 29.07.2016-01.12.2016 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението е окончателно.
20 КАНД No 29/2021 ЗАНН: РДГ К.Ж.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 60 от 08.04.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № 260000 от 4.01.2021 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 321 по описа за 2020 година. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 2010500097/30.07.2020г. на Директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Велико Търново, с което на К.Ж.Я. с ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на основание същия законов текст е наложена глоба в размер 1.000.- /хиляда/ лева, като намалява размера на наложеното наказание глоба на 200.- /двеста/ лева. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на К.Ж.Я. с ЕГН ********** *** сумата 432,- /четиристотин тридесет и два/ лева, разноски за двете инстанции.
21 Административно дело No 336/2020 Закон за данък върху добавената стойност Р.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 42 от 09.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по жалба на Р.С.Х. ***, ЕГН********** против Ревизионен акт /РА/ № Р-04000419006715-091-001 от 18.08.2020г., издаден от Началник сектор „Ревизии“ в ТД на НАП В. Търново Валентин Александров Недялков и главен инспектор по приходите Роза Димитрова Дудушка, при ТД на НАП – Велико Търново, потвърден с Решение №178/20.11.2020г. на Директор на Дирекция ОДОП В. Търново, като неоснователно. ОСЪЖДА Р.С.Х.,***, ЕГН**********, действащ като ЕТ„Колор – Р.Х.“ със седалище и адрес за кореспонденция гр. Севлиево, ул. „А. Станков“ № 15, ЕИК107023084 да заплати на Национална агенция по приходите 1125.93 /хиляда сто двадесет и пет лева и 93 стотинки/ разноски по настоящото дело, съставляващи юрисконсултско обезщетение. Препис от Решението да се връчи на страните в едно със съобщенията за изготвянето му. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
22 КАНД No 34/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО М.М.П. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 61 от 09.04.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260011 от 27.01.2021г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 703 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
23 Административно дело No 129/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 38 от 12.04.2021 година. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на Х.А.Х., с ЕГН: ********** обезщетение за претърпени неимуществени вреди поради престоя му при неблагоприятни условия в наказателна килия в затвора в гр. Ловеч за периода от 7.02.2019 г. до 14.02.2019 г., в размер на 300.00 /триста/ лв., в едно с лихва за забава от 14.02.2019 г. до датата на окончателното изплащане на сумата по главницата. ОТХВЪРЛЯ така предявения иск над присъденото обезщетението, в частта му от 300.00 /триста/ лв. до 1 000 000.00 /един милион/ лв. като неоснователен. ОСЪЖДА ищеца - Х.А.Х., с ЕГН: **********, да заплати на ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София деловодни разноски – юрисконсултско обезщетение, в размер на 99.97 лв. /деветдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на Административен съд Габрово деловодни разноски – заплатено възнаграждение за вещо лице, на стойност 1006.70 /хиляда и шест лева и седемдесет стотинки/ лв. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщението. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до тричленен състав на същия съд, на основание чл. 285, ал. 1 от ЗИНЗС.
24 КАНД No 28/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.А.А. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 12.04.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260058/15.12.2020г. на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 385 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
25 КАНД No 39/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 62 ОТ 12.04.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260015 от 3.02.2021г. на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1062 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
26 Административно дело No 52/2021 Кодекс на труда ВИВА 09 ООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 13.4.2021г.
Водим от горното и на осн. чл. 159, т.1 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Вива 09” ООД- Габрово срещу Постановление за обявяване на съществуващо трудово правоотношение от 28.01.2021 година на Дирекция „Инспекция по труда”- Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 52/2021 година по описа на АС- Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес чрез АС- Габрово до Върховен административен съд. Т.2/2021 СТР.84 РЕШ. -146
27 КАНД No 47/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ЯПИ ГРУП ЕООД - ГР. КИЛИФАРЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 14.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по Жалба на Дирекция Инспекция по труда гр. Габрово против Решение №5/29.01.2021г. по НАХД№111 по описа на Районен съд Дряново за 2020г., като неоснователно. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Япи груп“ЕООД с. Килифарево ЕИК203841590 сума в размер на 370 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за адвокат, като отхвърля в останалата част до пълно заявения размер от 400 лева искането за присъждане на разноски, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
28 КАНД No 54/2021 Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО,
РАЙОНЕН ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Т.Д.Ц.,
ОБЩИНА ГАБРОВО
Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 14.04.2021 година. ВЪЗОБНОВЯВА административно- наказателното производство по АУАН№145/08.04.2020г. издаден срещу Т.Д.Ц. *** и приключило с влязло в сила на 22.10.2020г. Решение №260019/01.10.2020г. на РС Габрово по АНД№512/2020г. с което НП№203/13.05.2020г. на Кмет на Община Габрово е било потвърдено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП№203/13.05.2020г. издадено от Кмет ан Община Габрово с което на основание чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово на Т.Д.Ц. *** е наложена глоба размер на 150лв., за извършено нарушение на чл. 4, ал. 1 от Наредба №3 на Община Габрово и ПРЕКРАТЯВА образуваното административно-наказателното производство по което то е издадено. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2021г.
29 Административно дело No 90/2021 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.С. СЪДИЯ РАДОСВЕТА СТАНИМИРОВА В КАЧЕСТВОТО И НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪСТАВ КЪМ РС ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 15.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №309/15.04.2021 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 90 от 2021 г. по описа на същия съд и ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ същото на районен съд Габрово. Препис от Определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на ищеца в едно с препис от настоящия съдебен акт. Определението не подлежи на обжалване. Т.2/2021 СТР. 88 РЕШ.-149
30 КАНД No 36/2021 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 15.04.2021 Г. ОТМЕНЯ Решение № 260004 от 12.01.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1034 по описа за 2020 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 2020-0051917 от 17.09.2020 година на Директора на Регионална дирекция – Русе за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите – гр. София, с което за извършено нарушение на чл. 123, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на „Теленор България“ ЕАД – гр. София на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Теленор България“ ЕАД – гр. София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
31 КАНД No 40/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 15.04.2021 Г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 260014 от 02.02.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 915 по описа за 2020 година. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 915 по описа за 2020 година на Районен съд – Габрово. Решението е окончателно.
32 Административно дело No 168/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 40 от 16.04.2021 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Т.Г.В. *** с ЕГН: ********** обезщетение за причинени му неимуществени вреди по искова молба вх. № СДА-01-780 от 11.05.2020 г. по описа на същия съд, както следва: 1. 1 000.00 /хиляда/ лв. за незаконно задържане в РУ на ОД на МВР – Добрич и от издадена в тази връзка незаконосъобразна и в последствие отменена Заповед за задържане на лице с рег. № 712 от 17.12.2017 г., издадена от полицейски орган – полицай категория „Г“, Сектор „КП“ инсп. Михаил Михалев, на длъжност ОР при Първо РУ – гр. Добрич, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР; 2. 3 000.00 /три хиляди/ лв. за причинени му болки и страдания от причинени му телесни увреждания на 17.12.2017 г. в сградата на Първо РУ при ОД на МВР – гр. Добрич, В едно със законната лихва за всяка от сумите, считано от 23.10.2019 г., до окончателното им изплащане на ищеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Т.Г.В. *** с ЕГН: ********** деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 200.00 /двеста/ лв. адвокатски хонорар и 516.20 /петстотин и шестнайсет/ лв. разноски – държавна такса и възнаграждение за вещи лица. ОСЪЖДА Т.Г.В. *** с ЕГН: ********** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич деловодни разноски– юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 150.00 /сто и петдесет/ лв. Препис от Решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
33 КАНД No 46/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО ЯПИ ГРУП ЕООД - ГР. КИЛИФАРЕВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 16.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 16.04.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 29.01.2021 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 112 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Япи Груп“ ЕООД с. Килифарево ЕИК 203841590 сумата 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото - възнаграждение за адвокат, като отхвърля в останалата част до пълно заявения размер от 400 лева искането за присъждане на разноски, като неоснователно. Решението е окончателно.
34 КАНД No 48/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ДРЯНОВО КЪМ ОДМВР ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 16.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 67 ОТ 16.04.2021 Г. ОТМЕНЯ Решение № 9 от 03.02.2021 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 131 по описа за 2020 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-0258-000336 от 31.07.2020 година на Началника на РУ – Дряново при ОД на МВР – Габрово в частта му, с която на Б.Г.Д. *** за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70 /седемдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на Б.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
35 Административно дело No 61/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014 - 2020 Г. Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 19.04.2021 Г. ОТМЕНЯ Решение РД-02-36-1047 от 16.07.2020г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ /ОПРР/, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството – София да заплати на Община Габрово, ЕИК 000215630, Габрово, пл. Възраждане № 3, представлявана от кмета на общината Таня Христова, сумата 109 /сто и девет/ лева, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
36 Административно дело No 295/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.В.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 41/23.04.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.В.Б. ***, понастоящем в Затвора Ловеч, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София с претенция за заплащане на неимуществени вреди за периодите 12.04.-06.06.2019 година, 28.06.-02.07.2019 година, 14.01.-16.01.2020 и 23.06.-20.08.2020 година в размер на 1452 лева ведно със законната компенсаторна лихва от датата на завеждане на исковата претенция в съда и ведно с мораторна лихва за периода от края на увреждането, посочено като 20.08.2020 година до окончателното изплащане на сумите. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред тричленен съдебен състав на Административен съд – Габрово в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 325/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Н.П. ДИРЕКТОР ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 53 от 23.04.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Н.Н. *** против Заповед №264з-2174/28.10.2020г. на Директор на ОД на МВР Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Н.Н. *** да заплати на Директор на ОД на МВР Габрово сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
38 Административно дело No 76/2021 КСО М.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 27.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 362 ОТ 27.04.2021 ГОДИНА На основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 150, ал. 1, т. 5, чл. 151, т. 3 и 4, чл. 152, ал. 1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-560 от 1.04.2021 г., против 1. Констативен протокол № КП-5-15-00857318 от 22.12.2020 г. и 2. Заповед № ЗР-5-15-00836737 от 5.11.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото административно дело. Препис от настоящия съдебен акт да се изпрати на жалбоподателката, в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
39 Административно дело No 85/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1934" - С. ГОЗДЕЙКА КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 27.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №361 ОТ 27.04.2021 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.П. *** против Заповеди №№ 132 от 12.03.2021 година и 142 от 18.03.2021 година, и двете на Кмета на Община Дряново. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85/2021 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
40 Административно дело No 321/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 44/28.04.2021 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 2329/4.11.2020г. на Кмета на Община Габрово. ОСЪЖДА Община Габрово с ЕИК 000215630, Габрово, пл. Възраждане № 3 да заплати на Д.В.М. с ЕГН ********** сумата 910,- /деветстотин и десет/ лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
41 КАНД No 38/2021 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 28.04.2021 година. Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260002/7.01.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1033 по описа за 2021 година. Решението е окончателно.
42 КАНД No 42/2021 ЗАНН: ДНСК РДНСК ГАБРОВО Ц.Й.В. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 74 от 28.04.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260043/19.11.2020г. по АНД№262/2020г. по описа на Севлиевски районен съд, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
43 Административно дело No 37/2021 Закон за туризма Р.И.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 52 от 29.04.2021 година. ОТМЕНЯ Заповед № РД 22-58 от 12.01.2021 година на Кмета на Община Велико Търново в частта, с която на наемателя, стопанисващ къща за гости „*****“ в гр. Велико Търново, е наредено в 7-дневен срок да върне в Община Велико Търново издаденото Удостоверение за утвърдена категория „една звезда“ за отразяване в Националния туристически регистър. ОСЪЖДА Община Велико Търново да заплати на Р.И. *** с ЕГН ********** сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 71/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БОБИ МИЛК ЕООД - С. ИДИЛЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 29.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 370/29.04.2021Г. ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/481/15.02.2021г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/, с която е спряно административно производство по обработка на заявлението за подпомагане за кампания 2019г. на „БОБИ МИЛК“ ЕООД кандидат по схемите и мерките за директни плащания с УРН 359313. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/, за решаването на въпроса по същество. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на „БОБИ МИЛК“ ЕООД – село Идилево, общ. Севлиево, ЕИК 104667533, представлявано от управителя на дружеството И.Е.Е. сумата 550,- /петстотин и петдесет/ лева разноски по делото. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България. На страните да бъде връчено копие от настоящото определение.
45 Административно дело No 95/2021 Закон за социално подпомагане Р.Д.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО,
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 29.4.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 369/29.04.2021Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 684/21.04.2021г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Р.Д.И. ЕГН ********** *** срещу Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-Г/252/26.03.2021г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 95 по описа на Административен съд – Габрово за 2021г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово за процедиране съобразно чл.13, ал.5 от ЗСП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването, на основание чл. 130, ал.4, изр.“второ“ от АПК. На жалбоподателя, на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово и на Директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово да се изпрати препис от определението.
46 КАНД No 35/2021 ЗАНН: Общини М.Л.С. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 63/29.04.2021 Г. ОТМЕНЯ съдебно Решение № 260084 от 23.12.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 911 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово /РСГ/, с което е потвърдено Наказателно постановление № 63 от 17.02.2020 г. на Кмета на Община Габрово, с което касатора на М. Любенов С. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред на територията на Община Габрово е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. на основание чл. 18, ал. 1, т. 6 от същия нормативен акт. ОТМЕНЯ същото Наказателно постановление. Решението е окончателно.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Даниела Гишина: Изразявам настоящото особено мнение, тъй като намирам, че е налице и друго основание за отмяна на процесното НП, което не се споделя от мнозинството на съдебния състав. Видно от текста на съставените АУАН и НП, на административнонаказаното лице е вменено извършването на нарушение, представляващо извършване на демонстративни маневри, изразяващи се в контролирано странично движение, продължително форсиране на двигателя и приплъзване на гуми. В чл. 186 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата е посочено, че при обслужване на пътното превозно средство водачът е длъжен да не нарушава тишината с форсиране на двигателя или по друг начин в населените места и в местата за почивка през времето от 22 часа до 6 часа, а в празнични и почивни дни - от 22 часа до 9 часа и от 12 часа до 16 часа. Разпоредбата на чл. 5 от ЗДвП предвижда редица задължения към участниците в движението, в частност и за водачите на пътни превозни средства. Задължение на всеки участник е с поведението си да не създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди /чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП/, а върху водача на ППС тежи задължението с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва действащите норми за шум и вредни емисии на отработени газове от моторното превозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околната среда /чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗДвП/. За водачите на МПС съществува и задължението, регламентирано в чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. ЗДвП съдържа и административно-наказателни разпоредби /глава седма от закона/, вкл. общ състав на чл. 185. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен /чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях обществени отношения с местно значение. В конкретния случай, предвид изложените по-горе съображения, намирам, че посочените по-горе условия не са налице - отношенията /в смисъл на задължения на участниците в движението, вкл. водачите на ППС, и приложимите санкции при допуснати нарушения/ в конкретния случай не са от местно значение и са изчерпателно уредени от ЗДвП. Прегледът на уредбата в ЗДвП не установява норма, предвиждаща по законова делегация Общинският съвет да има правото да уреди конкретните отношения. В този смисъл в процесната част на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата противоречи на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, а за съда в качеството му на правораздавателен орган съществува задължението, визирано в чл. 15, ал. 3 от закона, т. е. при установеното противоречие да приложи по-високия по степен акт. Съображения, сходни с гореизложените, се съдържат и в мотивите на Решение № 9 от 07.01.2010 година по адм.дело № 2397/2009 на АССГ, оставено в сила с Решение № 13574 от 12.11.2010 година по адм. дело № 3632/2010 година на ВАС на РБ. Нарушение на разпоредбите на ЗДвП и нормативните актове по прилагането му, към която категория процесната Наредба стана ясно, че не спада, следва да бъде установено, а АУАН и НП да бъдат издадени от компетентни длъжностни лица, респ. административни органи, посочени в разпоредбата на чл. 189 от ЗДвП. Налаганите административни наказания също следва да са от вида и в размерите, предвидени в разпоредбите на същия закон. Считам, че независимо дали описаните в чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата действия, квалифицирани в самия текст като маневри, ще са извършени демонстративно или не, то става въпрос за отношенията, посочени в чл. 1 от ЗДвП. Демонстративно би могло да бъде и отнемане на предимство, преминаване на червен сигнал на светофар, непропускане на пешеходци на пешеходна пътека, изхвърляне на отпадъци от ППС и редица други действия, които обаче се квалифицират като нарушения на правилата за движение по пътищата, а не като нарушения на обществения ред. С оглед пълнота на изложеното особено мнение, считам, че в случая не е доказана и демонстративността при извършване на описаните маневри от наказаното лице. Нито в АУАН, нито в издаденото въз основа на него НП, се съдържа информация в какво точно се е изразявала тази демонстративност, за да бъде направено разграничение между процесния случай и случаите, в които извършването на посочените маневри е по друга причина, свързана със състоянието на превозното средство, хлъзгава субстанция на пътя и др. Сходно особено мнение съм изразила и по КАНД № 4/2016 година по описа на Административен съд – Габрово.
47 КАНД No 37/2021 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 68 ОТ 29.04.2021 Г. ОТМЕНЯ по жалба вх. № СДА-01-297 от 22.02.2021 г., подадена от „Теленор България“ ЕАД, София, ЕИК: 130460283, съдебно Решение № 260010 от 25.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 1075 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2020-0051918 от 17.09.2020 г., издадено от Директора на Регионална дирекция – Русе при Комисия за защита на потребителите В ЧАСТТА МУ, с която за нарушение на чл. 114, ал. 3 от Закона за защита на потребителите на касатора е наложена санкция на основание чл. 222а от същия нормативен акт – имуществена санкция над 500.00 /петстотин/ до 2000.00 /две хиляди/ лв. и В ЧАСТТА МУ, с която касаторът е осъден да заплати на РД – Русе при КЗП деловодни разноски в размер над 20.00 /двадесет/ лв. до 80.00 /осемдесет/ лв. ОСТАВЯ В СИЛА същото Съдебно решение в останалата му част. ОТМЕНЯ същото Наказателно постановление В ЧАСТТА МУ с която на касатора „Теленор България“ ЕАД, София, ЕИК: 130460283 е наложена имуществена санкция в размер над 500.00 /петстотин/ лв. до 2000.00 /две хиляди/ лв. ОСЪЖДА „Теленор България“ ЕАД, София, ЕИК: 130460283 да заплати на Регионална дирекция – Русе при Комисия за защита на потребителите, деловодни разноски за настоящата съдебна касационна инстанция в размер на 20.00 /двадесет/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
48 КАНД No 43/2021 ЗАНН: ДНСК РДНСК ГАБРОВО Ц.Й.В. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 29.04.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260054 от 09.12.2020 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 264 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
49 КАНД No 44/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ДРЯНОВО КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО С.С.Т. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 69.29.04.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 4 от 22.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 118 от 2020 г. по описа на Районен съд Дряново /РСД/, с което е отменено Наказателно постановление № 20-0258-000296 от 14.07.2020 г., издадено от началник на РУ – Дряново при ОД на МВР- Габрово, с което на С.С.Т. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
50 КАНД No 45/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ЯПИ ГРУП ЕООД - ГР. КИЛИФАРЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2021г.
РЕШЕНИЕ № 70/29.04.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 7 от 29.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 113 от 2020 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 07-001263 от 6.08.2020 г., издадено от директора на ДИТ - Габрово, с което на ***ЕООД, Килифарево, ЕИК: ***, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, а. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на ***ЕООД, с. Килифарево, ЕИК ***, сумата 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото - възнаграждение за адвокат, като отхвърля в останалата част до пълно заявения размер от 400.00 лева искането за присъждане на разноски, като неоснователно. Решението е окончателно.