Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2021г. до 31.5.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 98/2021 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Л.Р.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 7.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 379 ОТ 07.05.2021 ГОДИНА На основание чл. 159, т. 1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Р.Я. *** против Решение № МДТ-02-4#2 от 13.04.2021 година на Кмета на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98/2021 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната. том2/2021;стр. 130;реш. пор. № 171;
В законна сила на 20.5.2021г.
2 КАНД No 41/2021 ЗАНН: ДНСК РДНСК ГАБРОВО Ц.Й.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 7.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260053 от 09.12.2020 година на Районен съд–Севлиево, постановено по АНД № 263 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
3 КАНД No 27/2021 ЗАНН: РДГ М.Т.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 387 ОТ 10.05.2021 ГОДИНА ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 55 от 24.03.2021 година, постановено по к.н.а.х.д. № 27 от 2021 по описа на същия съд, като в заглавната част вместо „2020 г.“ следва да се счита, че годината на издаване на същото решение е „2021 г.“. Решението е окончателно и следва да се връчи на страните в едно със съобщенията.
4 КАНД No 49/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.И.П. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 78 ОТ 11.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно Решение № 260021 от 15.02.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 925 от 2020 г. поописа на РС – Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 20-1752-000837 от 31.07.2020 г., издадено от началник РУ на ОД МВР - Габрово, с което на касатора Б.И.П. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП. Решението е окончателно.
5 КАНД No 52/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Д. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТ 11.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260017 от 08.02.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 992 по описа за 2020 година Решението е окончателно.
6 КАНД No 53/2021 Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО КЪМ ОДМВР - ГАБРОВО П.Д.Д. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 79 ОТ 11.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260013 от 2.02.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 947 от 2020 г. по описа на районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 297 от 18.09.2020 г., издадено от началник на РУ – Габрово при ОД на МВР- Габрово, с което на П.Д.Д. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 57, ал. 1 от същия нормативен акт. Решението е окончателно.
7 КАНД No 63/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ТЕМЕНУГА-2013 ООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 80 ОТ 11.05.2021 Г. ОТМЕНЯ по жалба с вх. № СДА-01-537 от 30.03.2021 г., подадена от Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово /ДИТ/, съдебно Решение № 17 от 26.02.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 167 от 2020 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е отменено Наказателно постановление № 07-001273 от 16.11.2020 г., издадено от директора на ДИТ – Габрово, с което на „Теменуга – 2013“ ООД, Велико Търново, ЕИК: 20723692, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд. ПОТВЪРЖДАВА същото Наказателно постановление. ОСЪЖДА „Теменуга – 2013“ ООД, Велико Търново, ЕИК: 20723692 да заплати на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към Министъра на труда и социалната политика, деловодни разноски за първа инстанция – Районен съд Дряново, в размер на 100.00 /сто/ лв. и за настоящата съдебна касационна инстанция също в размер на 100.00 /сто/ лв. – юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
8 Административно дело No 79/2021 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 12.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 395 ОТ 12.05.2021 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Г.К.Г. ***-01-590 от 7.04.2021 г. по описа на същия съд на Заповед № 2271 от 21.11.2018 г. на кмета на Община Габрово за премахване на Временен павилион с търговско предназначение, поставен в улична регулация на ул. от 1884 – 1883а – 31 от кв. 12 по плана на гр. Габрово, кв. Дядо Дянко – 50 част – публична общинска собственост, ПИ 14218.550.332 по кадастралната карта на гр. Габрово“, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 79 от 2021 г. по описа на същия съд. Препис от Определението да се изпрати на страните в едно с призовките. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от уведомяването чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. том 2/2021; стр. 139; реш. пор. № 178;
9 КАНД No 66/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Р.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 83 от 12.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 20 от 8.03.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 76 от 2021 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 20-0892-000961 от 19.08.2020 г., издадено от началник сектор към ОД на МВР Габрово, сектор Пътна полиция Габрово, с което на Т.Р.К. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл. 175, ал. 3,пр. първо от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
10 Административно дело No 330/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕВЕЛИН ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮГОЗАПАДНА, АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 13.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 55 от 13.05.2021 година. ОТМЕНЯ Решение № РЗМ-5800-559/32-299932 от 14.10.2020г., издадено от Надежда Бучукова – с.д. Директор на Териториална дирекция Югозападна, Агенция „Митници“. ОСЪЖДА Агенция “Митници” – София да заплати на “***” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул. Добри Читулов № 6, с ЕИК 107578157, представлявано от И. Стефанова Петрова - управител, сумата 1,131.50 /хиляда сто тридесет и един лева и петдесет стотинки/, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
11 Административно наказателно дело (К) No 338/2020 чл. 281 от ЗИНЗС Е.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 56 ОТ 13.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 176 от 13.11.2020 г., постановено по а.д. № 152 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отхвърлен иск, предявен от Емилия Г.М. от гр. Габрово, с ЕГН: **********, понастоящем в затвора в гр. Ловеч, предявен срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, на стойност 1 764.00 лв. неимуществени вреди, за периода от 18.12.2018 г. до 14.05.2019 г. в едно със законна мораторна лихва за забава от края на увреждането през 2019 г. и законна компенсаторна лихва от завеждането на иска до окончателното изплащане на главницата по него. Решението е окончателно.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова – Тодорова: С настоящото изразявам несъгласие с решението на състава и поддържам досегашната съдебна практика на АСГ и ВАС по аналогични казуси, касаещи искови производства по реда на АПК, във вр. със ЗИНЗС, заведени от различни ищци за обезщетения поради условията в същия арест при аналогични условия и периоди, като считам, че тези аналогични случаи следва да се решават еднакво, с оглед спазване на принципите за законност, справедливост и предвидимост на съдебните актове. Съгласно чл. 43, ал. 5 от ЗИНЗС количеството дневна светлина, степента на изкуственото осветление, отопление и проветряване, достъпът до санитарни възли и течаща вода, както и минимумът обзавеждане на спалните помещения се определят с правилника за прилагане на закона. Според чл. 20, ал. 2 от Правилника /ППЗИНЗС/ в спалните помещения се осигурява пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване. Количеството дневна светлина, степента на изкуственото осветление, отопление и проветряване се определят в зависимост от изискванията на съответните стандарти за обществени сгради. По делото конкретно е установено, а това се признава изрично и от ответната страна, че в килиите на ареста в гр. Габрово не е налице пряк достъп до естествена светлина, нито възможност за естествено проветрение, тъй като те се намират с 2/3 от височината им под земята. Имат прозорци, които са на нивото на земята /тротоара/, зарешетени и замърсени и през тях не прониква пряка слънчева светлина, нито арестантите могат да отворят прозорците, за да навлезе през тях свеж въздух. Какво е било реалното количество светлина в конкретните килии, която е била предоставяна от изкуствен източник, съгласно свидетелските показания по настоящото дело и многобройните доказателства по посочени аналогични казуси, дори не е установено, а съдът е ангажиран да изследва служебно твърденията на ищеца, да дава указания за събиране на относими доказателства и сам да събира такива на основание чл. 170, във вр. с чл. 9, ал. 4 от АПК. Със сигурност следва да се приеме обаче, че като разположена под земята, килиите не са предоставяли на задържаните лица естествена слънчева светлина и свеж въздух в нарушение на императивното изискване на чл. 20, ал. 2 от ППЗИНЗС. По отношение на изкуственото осветление следва да се отбележи, че не е била установена мощността на осветителните тела, поради което съдът не може да изчисли дали количеството светлина от тях е достатъчно или не, а останалите изисквания по тази разпоредба не са спазени. С оглед местоположението на килиите и въз основа на горецитираните свидетелски показания става ясно, че пряк достъп на дневна светлина и възможности за естествено проветрение не са били налице през целия период на исковата молба, който не намирам и за кратък – става въпрос за 4 месеца престой при такива условия. В тази връзка са били давани и указания за преместването на ареста в друга сграда, което е служебно известно на съда от други дела, водени от други лица по същия повод, цитирани по-долу, но това и до днес не е направено. Не е налице и реализация на промяна в относимите условия в ареста. За лицата, пребиваващи в него, на приземния етаж, на който се намират килиите, е налице обща тоалетна /една мъжка и една женска/ с обща баня, които се ползват от всички задържани, като те нямат свободен достъп до тези общи помещения, а отиват до там с помощта на охраната, която ги води един по един. По делото не е спорно, установено е и по несъмнен начин, а и на съда е също служебно и отдавна известно, че в килиите няма санитарни възли и течаща вода. За да се ползват такива е нужно задържаните да звънят, за да бъдат заведени в общите части и ако това се случи през нощта, дежурните се сърдели, бавели се, казвали, че трябва да се изчака, тъй като санитарните възли били заети. За това свидетелстват и показанията на свидетеля Йовчев. По този начин се налагало да потискат физиологичните си нужди до сутринта. Затова задържаните ходели по малка нужда в пластмасови шишета. Вода за пиене също си наливат от общата чешма пред общия санитарен възел в шишета. При необходимост задържаните се извеждат самостоятелно, съпровождани от НОС през цялото денонощие, след ползването на наличния звънец, находящ се до врата на съответната килия. Според чл. 20, ал. 3 от ППЗИНЗС на лишените от свобода се осигурява постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода. В заведенията от закрит тип ползването на санитарен възел и течаща вода се осъществява в спалните помещения, което е императивно изискване за нормата. Няма причина за задържаните в следствен арест да не се признават и предоставят ако не същите, то дори по-добри условия. В случая тези изисквания не са били спазени през процесния период. Те не се спазват и в момента в ареста в гр. Габрово, като килиите не са снабдени както със собствен санитарен възел, който задържаните да могат да ползват по всяко време от денонощието, съобразно нуждите си, без да се нуждаят от чужда помощ или да зависят от чужда воля, така и с течаща вода за питейни нужди и за миене. Следва да се отбележи, че конкретно въпросът за липсата на постоянен достъп до санитарни възли и удовлетворението на физиологичните нужди вътре в затворническото помещение, като част от общите условия в затворите и местата за задържане под стража в България, е разглеждан в много от делата, образувани пред Европейският съд по правата на човека и от българските съдилища, в тази връзка. В редица от тях, като напр. по делото Йовчев срещу България - Решение от 02.02.2006 г., делото Шахънов срещу България - решение от 10.01.2012 г., в най-голяма степен това се отнася до пилотното решение по делото Нешков и др. срещу България, констатацията за условията в затворите се основава на периодичните доклади на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание. От данните по делото е видно, че на задържаните лица се предоставя възможност за къпане „минимум по веднъж седмично“. Възможно е това да става и по-често, но то не е гарантирано и зависи от възможностите към момента, според свидетелските показания. По делото няма спор и е също известно на съда, че за целия арест има само един душ, като НОС предоставяли възможност на хората от една килия да го ползват. Течащата вода е на една обща мивка пред тоалетната, където всички се мият и бръснат. Според чл. 151, т.3 от ЗИНЗС на лишените от свобода се осигуряват условия за къпане по възможност всеки ден, но най-малко два пъти седмично, като след всяко ползване на баня помещението се почиства и дезинфекцира. От свидетелските показания става ясно, че през зимния период, съвпадащ с процесния, на задържаните е била предоставяна възможност за къпане по веднъж в седмицата в нарушение на това правило. Двукратното къпане следва да е норма, гарантирана възможност, а не решение, зависещо от обстоятелствата в конкретното място за лишаване от свобода. По делото е установено по несъмнен начин, че поддържането на хигиената в помещенията и местата за общо ползване се извършва от задържаните лица. Според събраните в хода на делото доказателства подовете в ареста са циментови и задържаните ги почистват сами чрез метене на сухо, с метла и лопата, при което се вдига прах. Свидетелят Йовчев твърди, че е виждал да се предоставят само метла, лопата и кофа с вода за почистване на помещенията. Те не могат да се проветрят заради състоянието и местоположението на прозорците. По делото няма доказателства дали и кога е бил предоставян препарат на задържаните и дали е бил ползван такъв за почистване и дезинфекция. АСГ намира, че е недостатъчно като хигиена единствено премитането на пода на килиите, който е циментова замазка с помощта само на вода. Необходимо е и редовно измиване на прозорците, които са мръсни, с паяжини и б
12 Административно дело (К) No 36/2021 Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА",
Х.А.Х.
  Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 13.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 71/13.05.2021 Г. ОТМЕНЯ определение от 5.05.2021г. постановено по КАД № 36 по описа за 2021г. на Административен съд – Габрово с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 36 по описа за 2021г. на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за произнасяне по касационната жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София против Решение № 194/11.12.2020г., постановено от Административен съд – Габрово по АД № 275 по описа на съда за 2020г. и втора касационна жалба на Х.А.Х. с ЕГН ********** понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Враца против същото решение. Определението не подлежи на обжалване. том. 2/2021;стр. 148; реш. пор. № 181;
13 Административно дело No 66/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 13.05.2021 Г. ОТМЕНЯ Заповед №1066/30.12.2020г. на Кмет на Община Севлиево по оспорване на М.П.П. *** като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Севлиево представлявана от Кмет да заплати на М.П.П. *** направените по делото разноски в размер на 510 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на осн. чл. 46, ал. 5 от ЗОС.
14 Частно административно дело No 91/2021 Чл. 128а АПК М.Д.К.   Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 13.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №397 ОТ 13.05.2021 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Д.К. *** за прогласяване нищожността на Заповед № ДК-02-СЦР-30 от 02.05.2011 година на Началника на РДНСК Северен централен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 91/2021 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната. Том. 2/2021;стр.151;реш. пор. № 183;
15 Административно дело No 92/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.М.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Р. А. - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 13.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 398/13.05.2021Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.М.Б. *** против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение №03-РД/531 от 16.02.2021г. на Изпълнителен директор на ДФ Земеделие, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д.№92/2021г. на АС Габрово ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБАТА. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 7- дневен срок от съобщаването. том.2/2021;стр. 152;реш. пор. № 184;
16 Административно дело No 276/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители КОНАРСКОТО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 14.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №401 ОТ 14.05.2021 Г. ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото в съдебно заседание на 15.04. 2021 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „*******“ ЕООД – с. *******, община Трявна против мълчалив отказ на Държавен фонд „Земеделие“ по заявление за финансиране с УРН 661760 от 20.06.2017 година в частта му на мярка 13 „Плащания за райони с природни и други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 276/2020 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. том. 2/2021;стр. 153;реш. пор. № 185;
17 Административно дело No 6/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 58 от 14.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-22 от 8.01.2021 г. по описа на същия съд, направено от „Глобъл лес – 83“ ЕООД, Севлиево с ЕИК: 202207409, на Заповед № 212 от 14.12.2020 г. на директора на ТП на ДЛС „Росица“ Севлиево, като немотивирано и недоказано. Препис от Решението да се изпрати на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
18 Административно дело No 16/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 62 от 14.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-32 от 8.01.2021 г. по описа на същия съд, направено от „Глобъл лес – 83“ ЕООД, Севлиево с ЕИК: 202207409, на Заповед № 214 от 14.12.2020 г. на директора на ТП на ДЛС „Росица“ Севлиево, като немотивирано и недоказано. Препис от Решението да се изпрати на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
19 Административно дело No 19/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 59 от 14.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-35 от 8.01.2021 г. по описа на същия съд, направено от „Глобъл лес – 83“ ЕООД, Севлиево с ЕИК: 202207409, на Заповед № 223 от 18.12.2020 г. на директора на ТП на ДЛС „Росица“ Севлиево, като недоказано и немотивирано. Препис от Решението да се изпрати на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
20 Административно дело No 20/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 61 от 14.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-36 от 8.01.2021 г. по описа на същия съд, направено от „Глобъл лес – 83“ ЕООД, Севлиево с ЕИК: 202207409, на Заповед № 219 от 18.12.2020 г. на директора на ТП на ДЛС „Росица“ Севлиево, като недоказано и немотивирано. Препис от Решението да се изпрати на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
21 Административно дело No 21/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЛОБЪЛ ЛЕС - 83 ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС "РОСИЦА" - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 60 от 14.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-37 от 8.01.2021 г. по описа на същия съд, направено от „Глобъл лес – 83“ ЕООД, Севлиево с ЕИК: 202207409, на Заповед № 218 от 18.12.2020 г. на директора на ТП на ДЛС „Росица“ Севлиево, като недоказано и немотивирано. Препис от Решението да се изпрати на страните, в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
22 Административно дело No 256/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ МАГНУМ - ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 63 от 17.05.2021 година. ОТМЕНЯ, по жалба вх. № СДА-01-1606 от 2.09.2020 г., на „**“ ЕООД, Севлиево, ЕИК: 107521829, т. II от Уведомително писмо /УП/ изх. № 01-2600/2985 от 13.07.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ - София ИЗПРАЩА преписката по проектно предложение на „**“ ЕООД, Севлиево, ЕИК: 107521829, с идентификационен №BG06RDNP001-6. 004-0283 в ИСУН, на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - София, за продължаване на производството по посоченото проектно предложение, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящето решение, които са задължителни. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – София да заплати на „**“ ЕООД, Севлиево, ЕИК: 107521829 разноски по производството, направени пред настоящата съдебна инстанция на обща стойност 6 200.00 /шест хиляди и двеста лева/ лв., от които 1700.00 лв. платена държавна такса и 4 500.00 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Препис от решение да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
23 КАНД No 57/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 86/17.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260005/13.01.2021г. по НАХД№674/2020г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
24 Частно КАНД No 62/2021 Частни КАНД и КАД И.С.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 17.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 87/17.05.2021 Г. ОТМЕНЯ Определение №14 от 25.02.2021г. на Габровски районен съд, постановено по НАХД № 183 по описа за 2021 год., с което е оставена без разглеждане жалбата на И.С.И. ***- 1752-001235/07.12.2020г. на Началник РУ към ОД на МВР Габрово, РУ Габрово и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на РС Габрово за продължаване на съдопроизводствените действия по обжалване на НП№20- 1752-001235/07.12.2020г. на Началник РУ към ОД на МВР Габрово, РУ Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. том.2/2021;стр. 167;реш. пор. № 193;
25 Административно дело No 43/2021 Закон за социално подпомагане Ц.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 64 от 18.05.2021 година. ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-Г/4243 от 15.12.2020 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово за ново произнасяне по заявление-декларация на Ц.М.П. с вх. № ЗСП/Д-ЕВ-Г/4243 от 04.12.2020 година, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово да заплати на Ц.М.П. с ЕГН ********** *** сумата от 275 /двеста седемдесет и пет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл. 13, ал. 6 от ЗСП.
В законна сила на 18.5.2021г.
26 КАНД No 65/2021 ЗАНН: ИАРА В.Р.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 88 ОТ 18.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260009 от 24.02.2021 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 414 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
27 КАНД No 67/2021 Други по ЗАНН ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ГАБРОВО ПАЛИСАНДЪР - ЛЕС ЕООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 89/18.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №28/17.03.2021г. по НАХД№20214210200067/21г. по описа на Габровски районен съд за 2021г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА . Централно военно окръжие към Министерство на отбраната, Военно окръжие II степен Габрово да заплати на „***“ЕООД Габрово сума в размер на 300 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за адвокат РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
28 КАНД No 68/2021 ЗАНН: КЗП КРЕДИ ЙЕС ООД - ХАСКОВО КЗП - РД - РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 90/18.05.2021 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260018 от 9.02.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 707 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА “****” ООД – Хасково, ул. Лозарска № 12, с ЕИК **** със сочен съдебен адрес *** да заплати на Комисията за защита на потребителите – София, с ЕИК 121516918 сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
29 Административно дело No 228/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР - ЛОВЕЧ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 67 от 20.05.2021 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „д“ от Закона за движение по пътищата № 20-0906-000280 от 09.07.2020 година, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Ловеч. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Ловеч да заплати на М.С. *** с ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП.
30 КАНД No 91/2021 Възобновяване на КАНД П.Х.Л. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 20.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 424 от 20.05.2021 година ОТСТРАНЯВА от разглеждане на КАНД № 91/2021 година по описа на Административен съд – Габрово съдиите Емилия Кирова-Тодорова и Даниела Гишина. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване. том 2/2021г.;стр. 176; реш. пор. № 199;
31 Административно дело No 77/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ "Е.- Н.М." - Т. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБ." 2014-2020Г. И Р-Л ГЛ. Д-Р НА ГД ЕФК КЪМ МИ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 21.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 66 от 21.05.2021 година. ОТМЕНЯ, по жалба вх. № СДА-01-569 от 2.04.2020 г., на ЕТ „Елдико – Н.М.“***, ЕИК: 201706327, пункт № 62 от одобрен от ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Списък, с който се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на жалбоподателя по процедура BG16RFOP002-2-073 – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19“ по същата оперативна програма. ИЗПРАЩА преписката по проектно предложение на ЕТ „Елдико – Н.М.“***, ЕИК: 201706327, с № в ИСУН BG16RFOP002-2.073 20492, на ответника за продължаване на производството по посоченото проектно предложение, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящето решение, които са задължителни. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на ЕТ „Елдико – Н.М.“***, ЕИК: 201706327, направени пред настоящата съдебна инстанция разноски на обща стойност 550.00 /петстотин и петдесет лева/ лв., от които 50.00 лв. платена държавна такса и 500.00 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Препис от решението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
32 Административно дело No 113/2021 ДОПК Т.Б.Т. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАЙЛО ИЛИЕВ -РЕГ.735 Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 21.5.2021г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 426/21.05.2021 Г. Прекратява производството по Адм. дело №113/2021 г. по описа на Административен съд Габрово, поради неподсъдност. Изпраща по подсъдност делото на ОС Габрово за произнасяне по жалбата на Т.Б.Т. против актове и действия на ЧСИ Ивайло Илиев с рег. №735 на Камарата на ЧСИ по образувано изпълнително дело №20207350400019 по описа на ЧСИ с рег. №735. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. РЕШ. ПОР. № 201/31.05.2021 Г., ТОМ 3/2021 Г., СТР. 1
В законна сила на 21.5.2021г.
33 Административно дело No 86/2021 Закон за социално подпомагане П.Б.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 26.05.2021 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-625 от 12.04.2021 г. на П.Б.Д. ***, с ЕГН: **********, против Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-Г/4052 от 1.03.2021 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, потвърдена с Решение № 07-РД04-0182 от 26.03.2021 г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, с която е спряно изплащане на помощ по чл. 16б от ППЗСП на жалбоподателката, считано от 1.02.2021 г. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 13, ал. 6 от ЗСП.
34 КАНД No 56/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 81 от 26.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 17.07.2020 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1210 по описа за 2019 година, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 19-0892-001058 от 21.10.2019 година на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово относно наложената на касационния жалбоподател за нарушение на чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ глоба в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. Решението е окончателно.
35 КАНД No 69/2021 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО ФРАМАР 1 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 84 от 26.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260019 от 12.02.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 908 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
36 КАНД No 70/2021 Други по ЗАНН МАКТРАНС 2020 ЕООД ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 85 от 26.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 02.03.2021 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 5 по описа за 2021 година. Решението е окончателно.
37 Административно дело No 161/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители С.Е.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 432/27.05.2021Г. ПОПРАВЯ Решение № 192 от 24.11.2020г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 161 по описа на съда за 2020г. както следва: Единния граждански номер на жалбоподателя С.Е.И., в абзац първи, ред шести на мотивната част на решението и в абзац трети, ред втори от диспозитива на решението да се чете: **********. Решението подлежи на обжалване по реда на обжалване на поправеното решение – пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му. След влизане в сила на настоящото решение, същото да бъде отбелязано в поправеното Решение № 192 от 24.11.2020г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 161 по описа на съда за 2020г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
38 Административно дело No 41/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Х.,
Д.А.С.Х.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. БУРЯ, ОБЩ. СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 27.05.2021 Г. ОТМЕНЯ Отказ за издаване на удостоверение за наследници № 35/1 от 9.02.2020г. на Кметския наместник на село Буря, общ. Севлиево. ВРЪЩА преписката на Кметския наместник на село Буря, общ. Севлиево за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите, на настоящото решение ОСЪЖДА Община Севлиево, ЕИК 000215889, Севлиево, пл. Свобода № 1 да заплати на М.Д.Х. с ЛНЧ ********** сумата 510,- /петстотин и десет/ лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
39 Административно дело No 97/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТ 27.05.2021 Г. ОТМЕНЯ по жалба на Община Севлиево Решение № РД – 02 – 36 -475 от 25.03.2021 г. на Заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да плати на Община Севлиево 696 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
40 КАНД No 59/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.П. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 82 от 27.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260026 от 12.02.2021 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 946 по описа за 2020 година, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 20-0892-000897 от 28.08.2020 година на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово относно наложената на М.Х.П. *** за нарушение на чл. 50, ал. 1 от Закона за движението по пътищата глоба в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 4 от ЗДвП. Решението е окончателно.
41 Административно дело No 62/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ГАБРОВО ДЕНТ ООД - ГАБРОВО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК-СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 69 от 28.05.2021 година. ОТМЕНЯ Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 година“ от 15.03.2021 година, обективирано в утвърдения от Ръководителя „Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия“ в частта му, с която по т. 3 е отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на „СМТЛ Габрово дент“ ООД и е отхвърлено подаденото от дружеството проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-25043-R002 от 27.05.2020 година. ВРЪЩА преписката на оценителната комисия по 26-та оценителна сесия за ново произнасяне по горепосоченото проектно предложение, при което произнасяне на кандидата да бъде даден срок за отстраняване на нередовностите съобразно Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 година по процедура за подбор на проекти № BGRFOP002-2. 073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „********“ ООД – гр. Габрово с ЕИК ******** сумата от 725.84 /седемстотин двадесет и пет цяло и 84 ст./ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 88/2021 Закон за данък върху добавената стойност ГАСТРОНОМА ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - В. ТЪРНОВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 31.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 74 ОТ 31.05.2021 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от "Гастронома" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Антим I №15, ет. 3, ап. 9 срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №11011 от 11.02.2021г. издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" – В. Търново, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление /ЦУ/ на НАП. ОСЪЖДА "Гастронома" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Антим I №15, ет. 3, ап. 9 да заплати на Началник отдел "Оперативни дейности" В. Търново, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление /ЦУ/ на НАП сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
43 КАНД No 58/2021 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РУСЕ ДИМС - 92 ЕООД Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 92 от 31.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 371 от 24.11.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 849 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 2020 – 0048793 от 3.07.2020 г., издадено от Директора на Регионална дирекция Русе към Комисия за защита на потребителите, с което на „******“ ЕООД, гр. София, ЕИК: ******, за нарушение на чл. 63, т. 1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
44 КАНД No 60/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО ЕВРО ТРАНС 13 ООД - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.5.2021г.
РЕШЕНИЕ № 91 от 31.05.2021 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 260023 от 17.02.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 1092 от 2020 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 07-001331 от 8.10.2020 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово, с което на „*******“ ООД, гр. Габрово, ЕИК: *******, за нарушение на чл. 62, ал. 1, във вр. с чл. 1, ал. 2 от Кодекса натруда е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 /две хиляди/ лв., като мотивирано и законосъобразно. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, София, да изплати на ответника „*******“ ООД, гр. Габрово, ЕИК: *******, деловодни разноски, съставляващи договорено и изплатено адвокатско възнаграждение, направени за настоящата съдебна инстанция, в размер на 300.00 /триста/ лв. Решението е окончателно.